අගනා ඉඩම හා නවීන නිවස විකිණීමට

Rathanapura enbilipitiya road., Godakawela
Rs. 5,000,000 approx   ( $ 28,004 ) [ View in other currencies ]
Property Type: House
Bedrooms: 2
Bathrooms/WCs: 1
Floor area:
No. of floors: 1
Car parking spaces: 1
Area of land: 12 
Availability: Available now
Nearest bus stop: 100m
Nearest train station: No

Property details


ගොඩකවෙල බලවින්න පංසල හන්දියට නුදුරින් පර්චස් 12ක නිරවුල් ඉඩම සහ වසරක් වත් නොගිය නවීන නිවස ඉතා ඉක්මනින් විකිණීමට අැත.විදේශ ගතවීම සඳහා විකුණනු ලැබෙ.නිවසේ යට මහල සම්පූර්ණයෙන් නිම කර අැත.දෙමහල් නිවසක් සඳහා ප්‍රාදේශීය සබාව අනුමත කරන පරිදි සැලැස්ම නිම කර අැත.අැඹිලිපිටිය රත්නපුර ප්‍රදාන මාර්ගයට දුර 100mකි.තෙකලා විදුලිය හා ජලය අැත.අඩි 12 පිවිසුම් මාර්ගයද අැත.නිදන කාමර 2ය්.නාන කාමර 1ය්.අංග සම්පූර්ණ කර අැත පහත මහල.

Property features

BRAND NEW
FULLY FURNISHED
MAINLINE WATER
3 PHASE ELECTRICITY

   More Pictures: https://drive.google.com/folderview?id=1_edGGXlTH2aIWfY1kOc3gBJl0sGl2TrI

Contact Advertiser


This advertiser has been advertising with us for 2 years

94-7175.. Click to view full Tel no.

Your details
Your message

Important information: This ad has been posted on LankaPropertyWeb.com by the above mentioned advertiser. LankaPropertyWeb.com does not have any connection with this advertiser, nor do we vet the advertisers, guarantee their services, responsible for the accuracy of the ad's content or are responsible for services provided by the advertisers. LankaPropertyWeb.com does not provide any service other than list the advertisements posted by advertisers. You will be contacting the advertiser (owner/agent) of this property directly. We advise you to take precaution when making any payments or signing any agreements and be alert of any possible scams. If making any payments we recommend that you have two permanent & verified methods of contact of the payment receiver such as their landline number and home/business address.


Posted/edited: Yesterday

Location

Rathanapura enbilipitiya road., Godakawela    [View on large map]

Similar Properties