ඉඩම සහ දෙමහල් නිවස විකිනීමට

horana road, Kalutara
Rs. 13,000,000 approx   ( $ 71,684 ) [ View in other currencies ]
Property Type: House
Bedrooms: 3
Bathrooms/WCs: 1
Floor area: 2000 sq.ft.
No. of floors: 2
Car parking spaces: 2
Age of Building: 1 year
Area of land: 10 perches
Availability: For Urgent Sale
Nearest bus stop: .1
Nearest train station: 2

Property details


කළුතර උතුර ගාළු පාරට හා විද්‍යාපීඨයට ඉතාම ලගින් හොරන පාරට මුහුණලා ඇති ඉතා හොද අසල්වැසියන් සහිත වටපිටාවක පිහිටි දෙමහල් නිවස සහ පර්චස් 10ක ඉඩම මුදල් හදීසියකට ඉක්මනින් විකුණනු ලැබේ. අංග සම්පූරණ පහත මාලය (ටයිල් අල්ලා අංගසම්පූරණ කරනලද නිදන කාමර 3ක් නාන කාමර 1ක් විසිත්ත කාමරයක් හා මුළුතැන්ගෙය) සහ බිත්ති බැද නිම කර ඇති ඉහත මාළය. නිරවුල් ඔප්පු ඇත. කරුණාකර වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න. පරීක්ෂාකර මිළගනන් සාකච්ඡා කරගත හැක.

Property features

BRAND NEW
INTERNET
HOT WATER
MAINLINE WATER
3 PHASE ELECTRICITY
OVERHEAD WATER STORAGE
GARAGE

   More Pictures: https://drive.google.com/open?id=1bxKj2B8lm7TF5NFoOypktswFMznEGugO

Contact Advertiser


94-7781.. Click here to view full Tel no.

Your details
Your message

Important information : This ad has been posted on LankaPropertyWeb.com by the above mentioned advertiser. LankaPropertyWeb.com does not have any connection with this advertiser, nor do we vet the advertisers, guarantee their services, responsible for the accuracy of the ad's content or are responsible for services provided by the advertisers. LankaPropertyWeb.com does not provide any service other than list the advertisements posted by advertisers. You will be contacting the advertiser (owner/agent) of this property directly. We advise you to take precaution when making any payments or signing any agreements and be alert of any possible scams. If making any payments we recommend that you have two permanent & verified methods of contact of the payment receiver such as their landline number and home/business address.


Posted/edited: 64 days ago

Location

horana road, Kalutara    [View on large map]

Similar Properties