පානදුර නගරයට කිලෝමීටර් 1 ආසන්නව පහත මාලයේ වැඩ අවසන් කළ නිවස, පානදුර

2 Panadura
Rs. 11,500,000 [ View in other currencies ]
Property Type: House
Bedrooms: 2
Bathrooms/WCs: 1
Floor area: 1950 sq.ft.
Car parking spaces: 3
Area of land: 14.5 perches
Availability: Available now
Nearest bus stop: 100m
Nearest train station: 1km

Property details


@ කාමර 2
@ නානකාමර 1
@ මුළුතැන්ගෙය
@ වට තාප්පය
@ පර්චස් 14.5 ඉඩම
@ සුමංගල පිරිමි පාසලට මීටර් 200
වැදගත් පරිසරයක පිහිටි නිවස
@ පානදුර නගරයට 1km
@ ප්‍රධාන රෝහලට 1km
@ ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසලට 1km
මිල. 115/=
11.5 Million

Property features

MAINLINE WATER
OVERHEAD WATER STORAGE
GARAGE
OUTDOOR GARDEN
MAID'S TOILET
BIG HALL
Contact Advertiser


This advertiser has been advertising with us for 11 years

94-7736.. Click here to view full Tel no.
Your details
Your message

Important information : This ad has been posted on LankaPropertyWeb.com by the above mentioned advertiser. LankaPropertyWeb.com does not have any connection with this advertiser, nor do we vet the advertisers, guarantee their services, responsible for the accuracy of the ad's content or are responsible for services provided by the advertisers. LankaPropertyWeb.com does not provide any service other than list the advertisements posted by advertisers. You will be contacting the advertiser (owner/agent) of this property directly. We advise you to take precaution when making any payments or signing any agreements and be alert of any possible scams. If making any payments we recommend that you have two permanent & verified methods of contact of the payment receiver such as their landline number and home/business address.


Posted/edited: 107 days ago

Location

Panadura    [View on large map]

 

Find similar properties