ශ්‍රී ලංකාවේ ප‍්‍රාග්ධන ලාභ බද්ද සහ ඉන් දේපළ සඳහා ඇති වන බලපෑම්

ප‍්‍රාග්ධන ලාභ බදු යනු කුමක්ද? ප‍්‍රාග්ධන ලාභ බද්ද (Capital Gains Tax) යනු ආයෝජන වත්කම් උප ලබ්ධි කරගැනීම මත පනවනු ලබන බදු වර්ගයකි. මෙම බදු අය කරනු ලබන්නේ දේපළක් හෝ ආයෝජනයක් විකිණීමෙන් ලබන ලාභය මත [...]

இலங்கையிலுள்ள மூலதன ஆதாய வரி மற்றும் சொத்துகளின்மீது அதன் தாக்கமும்

31/03/2018 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது மூலதன ஆதாய வரி என்றால் என்ன? மூலதன ஆதாய வரி (சி.ஜி.டி.) என்ற வரியானது, முதலீட்டு சொத்துகளின்மீது இருக்கும் நம்பத்தன்மையை குறிப்பது. சி.ஜி.டி. என்ற வரியானது, [...]