සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Sri Lanka (10131 properties)Filter by:
Bare land (8078)
Tea land (129)

 Bare Land for sale/rent
3
 Malabe 

 • 12.65 perches   Bare Land


  Rs. 880,000 Per Perch

Land in Malabe | Plot 01

Pothuarawa

  Land in Malabe Pothuarawa Facing Kekunagahawatta Road 3rd block from the Pothuarawa Road Highly Residentia...  more »

 Bare Land for sale/rent
4
 Nawala 

 • 10 perches   Bare Land


  Rs. 2.8M Per Perch

Land in Nawala for sale

Senanayake Mawatha

  Prime residential 10 perch property Facing the wetlands - science view 350 meters from Nawala Junction Near...  more »

 Land with house for sale/rent
5
 Dehiwala 

 • 30 perches   Land with house


   

30 perch

ALBERT PLACE DEHIWALA

  30 perch rectangular block land for sale with a house with wide frontage. quoting for the land only. marine dr...  more »

 Bare Land for sale/rent
URGENT
5
 Panadura 

 • 20 perches   Bare Land


  Rs. 250,000 Per Perch

Bolgoda River

HIRANA TOTUPOLA

  Hirana,Panadura, walking distance to New Bridge, (Hirana Totupola) On Gona Bandi Duwa Road,bare Land 20 P Fa...  more »

 Bare Land for sale/rent
9
 Nugegoda 

 • 10 perches   Bare Land


   

Valuable land for sale

Sooriyamal mawatha

  Nugegoda sooiyamal mawatha facing new Carpert road 10 perch land for sale. Highly residential area. Square bl...  more »

 Bare Land for sale/rent
6
 Kandy 

 • 25 perches   Bare Land


  Rs. 85,000 Per Perch

Land for Sale In Kandy

 

  (Kurunagala Kandy Road) HADENIYA MADAWALA Margaye Idamegama Pasala Pitupase Pihiti SADIKKA, KARAMBU,, KOSS Sah...  more »

 Bare Land for sale/rent
URGENT
2
 Borelasgamuwa 

 • 12 perches   Bare Land


  Rs. 1.45M Per Perch (ONO)

Boralesgamuwa

Ambillawatte road 10m to Mahar..

  Superb Land directly visible to Maharagama Dehiwala Road - 10m to 119 Road Super location to build a reside...  more »