සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Sri Lanka (9090 properties)Filter by:
Bare land (7237)
Tea land (108)

 Beachfront land for sale/rent
10
 Moratuwa 

 • 140 perches   Beachfront land


  Rs. 1.1M Per Perch

Bolgoda River

Egodauyana Road

  This is a flat land ready for any construction. It has a 250 Feet main road (Egodauyana) frontage and Bolgoda...  more »

URGENT
7
 Hirana 

 • 18 perches   Bare Land


  Rs. 250,000 Per Perch

Bolgoda River

HIRANA TOTUPOLA

  Hirana Panadura, walking distance to New Bridge, (Hirana Totupola) On Gona Bandi Duwa Road leading to Bekkeg...  more »

 Kegalle 

 • 30 acres   Bare Land


  Rs. 950,000 Per Acre

Amazing Piece Of Sri Lanka

Gasnawa , Nelundeniya

  Located some 320 meters above sea level, this land commands breathtaking views across the mountain ranges. 30 ...  more »

 Bare Land for sale/rent
3
 Bandaragama 

 • 18 perches   Bare Land


  Rs. 95,000 Per Perch

Land For Sale

Raigama

  බණ්ඩාරගම නගරයට ආසන්නව සියලු පහසුකම් සහිත...  more »