සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Sri Lanka (7235 properties)Filter by:
Bare land (5610)
Tea land (101)

 Bare Land for sale/rent
6
 Bentota 

  • 284 perches   Bare Land


    Rs. 800,000 Per Perch

Land in Warahena, Bentota

Kurunduwatta, Warahena

    Ideal for tourist hotel or factory * 3Km to Aluthgama town & highway entrance. * Close to other tourist hot...  more »

 Bare Land for sale/rent
4
 Kandy 

  • 33 perches   Bare Land


    Rs. 300,000 Per Perch

Land for sale

Daulagala Rd, Paradeniya

    Ideal land to build apartments or a 5 bedroom house. 5/minutes from the land to the main road connecting to t...  more »