සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Sri Lanka (5964 properties)Filter by:
Bare land (4325)
Tea land (126)

 Bare Land for sale/rent
7
 Nedimala 

 • 18.5 perches   Bare Land


  Rs. 2.3M Per Perch

Land for sale in Nedimala

Kadawatha Road

  rectangular block of Land (18.5) in A quiet and calm area can be divided as 2 blocks as well, Land (solid kabo...  more »

 Bare Land for sale/rent
2
 Dehiwala 

 • 20 perches   Bare Land


  Rs. 8.6M Per Perch

Land Facing Marine Drive

MARINE DRIVE

  Land Facing Marine Drive 20 perches square block Bordering Dehiwala Wellawatta city limits (Adj. KLEENPARK) ...  more »

 Bare Land for sale/rent
3
 Nawala 

 • 7.6 perches   Bare Land


  Rs. 3.5M Per Perch

Nawala, De Melwatta Road 7.6 P

104/8 DeMelwatta Road, Koswatt..

  For immediate sale. 150 m to the Koswatta (Nawala) junction Clear title Bare land High land (not a wet lan...  more »

 Katana 

 • 9280 perches    Cultivated Land


  Rs. 4M

58 acre estate Godigamuwa for sale

Sri Lanka, Akaragama East

  58 acre estate godigamuwa for sale, partly cultivated with coconut, 30 min. to negombo town, 1 an 1/2 km to ne...  more »

  Swimming pool
 Kandana 

 • 20 perches    Bare Land


  Rs. 1M

Commercial Land

 

  ARE you looking out to buying your FUTURE HOUSE/ LAND? Or do you want to SELL / RENT your HOUSE / PROPERTY? C...  more »

  Swimming pool
 Kalutara 

 • 14 perches    Bare Land


  Rs. 100,000

Land in Kalutara

sarala da mawatha, wilegoda

  10 minutes from Kaluthara town.Clear deedsCalm areaClose to reputed schools....  more »