සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Sri Lanka (7891 properties)Filter by:
Bare land (6042)
Tea land (121)

 Bare Land for sale/rent
6
 Galle 

 • 107 perches   Bare Land


  Rs. 2.5M

Villa Plots Near Beach

250m From Beach

  Just a short stroll from the beach, these plots are ideal for a villa or guesthouse. The upmarket Thalpe Be...  more »

 Bare Land for sale/rent
3
 Kadawatha 

 • 50 perches   Bare Land


  Rs. 1.5M Per Perch

kadawatha

Peramuna Mawatha

  50 perches land with clear deed. Not even 50 meters to Kandy - Colombo main road and kadawatha high way exit...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Kurunegala 

 • 15.5 perches   Bare Land


  Rs. 95,000 Per Perch

Land For Sale

Opp Kadahapola School, Naramma..

  15.5 Perch Bare Land for Sale. Price Negotiable. ...  more »

 Bare Land for sale/rent
2
 Matara 

 • 10 perches   Bare Land


  Rs. 375,000 Per Perch

Land sell in Matara

No 1/74, Fransis Kandambi Roa..

  10 perch. Close to the Matara Issadeen Town. 5 minutes drive to the Galle road Close to Rahula Sujatha Sch...  more »

 Cultivated Land for sale/rent
1
 Yakkala 

 • 240 perches   Cultivated Land


  Rs. 30,000 Per Perch

nelligamula

යක්කල- කිරි..

  යක්කල කිරිදිවැල (231 බස් පාරේ) නෙල්ලිගහමුල ...  more »