සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Sri Lanka (4813 properties)Filter by:
Bare land (3653)

 Bare Land for sale/rent
 Negombo 

  • 22 perches   Bare Land


     

Land for Sale in Negombo

Koppara Junction,Negombo

    22 Perches Land for Sale in Koppara Junction, Hart of the Negombo Town. Just 50 meters to Negombo Colombo main...  more »