සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
11 /pics/322751/thumb_424_322751_1575875998_7642.jpg
Bare Land
4
 Kadawatha 

 • 20 perches    Bare Land


  Rs. 550,000 Per Perch

Bare land for sale in Kadawatha

 

  Situated 25km away from the main Kandy Road and 2km from the Kadawatha Highway exit in a newly developed resid...  more »

16 /pics/322730/thumb_424_322730_1575871247_9258.jpg
Bare Land
5
 Kadawatha 

 • 10 perches    Bare Land


  Rs. 400,000 Per Perch

Land for sale in kirillawala

Parakandeniya road Kadawatha

  Land for Sale Kirillawela Rs 400000 per perch NegotiableAddress Parakandeniya Kirillawela Land Size 100 perc...  more »

17 /pics/314605/thumb_424_314605_1570545504_2276.jpeg
Bare Land
1
 Kadawatha 

 • 60 perches    Bare Land


  Rs. 3.5M Per Perch

60Perch Commercial Land for Sale

Kandy Road Kadawatha

  60 Perch Prime Commercial Land for Sale in the heart of Highway entrance from Kadawatha TownIdeal location for...  more »

19 /pics/322013/thumb_424_322013_1575444941_8294.jpg
Land with house
1
 Kadawatha 

 • 11.30 perches    Land with house


  Rs. 17M

kadawathagampha house for sale

9 mail post Kadawatha

  quick sale complete houseTwo rooms attach bathroomskitchen living roomdinning roomcar parkCCTV security system...  more »

20 /pics/321333/thumb_424_321333_1575026923_8603.jpeg
Bare Land
4
 Kadawatha 

 • 42 perches    Bare Land


  Rs. 1.1M Per Perch

Land for Sale in Mahara Kadawatha

Mihidu Mawatha Mahara Kadawath..

  For Immediate sale Good Residential property in Mihidu Mawatha Mahara Kadawatha Easy Access to Main Road Genu...  more »

22 /pics/320459/thumb_424_320459_1574460465_9049.JPG
Bare Land
5
 Kadawatha 

 • 20.8 perches    Bare Land


  Rs. 495,000 Per Perch

Residential Land for Sale in Kadawatha

Maigahamula road Kadawatha

  208 Perches Residential Land available for sale in Kadawatha Maigahamula Road Maigahamula Junction Kadawatha G...  more »

24 /pics/319696/thumb_424_319696_1573841847_8628.jpg
Bare Land
1
 Kadawatha 

 • 25 perches    Bare Land


  Rs. 245,000 Per Perch

suitable land for build a home

Mankada road Kadawatha

  kadawatha mankada road go darmashoka road beautiful 25 perch land for build a home...  more »

26 /pics/318391/thumb_424_318391_1572845912_2253.jpg
Bare Land
5
 Kadawatha 

 • 10 perches    Bare Land


  Rs. 255,000 Per Perch

Residential Land For Sale In Kadawatha

Kossinna Ganemulla Road Kada..

  10 perch land for immediate sale in residential area On Kossinna Ganemulla Road 218 Kossinna Fort bus rout...  more »

27 /pics/318334/thumb_424_318334_1572768085_1361.jpg
Bare Land
1
 Kadawatha 

 • 05 perches    Bare Land


  Rs. 1.2M Per Perch

Land for sale immediately

Ganemulla Road Kadawatha

  Clean deeds Single Owner easy to access Bus route10 meters Multi Travelling Facilities Immediate sale...  more »

30 /pics/303988/thumb_424_303988_1564312363_4087.jpg
Bare Land
4
 Kadawatha 

 • 76 perches    Bare Land


  Rs. 650,000 Per Perch

Land for sale Kadawatha Sri Lanka

Dalupitiya Kadawatha

  1011 14 perch lots available Newly constructred 15ft road20M to 261 Mahara Kadawatha bus route 5Minutes dri...  more »

Lands for Sale in Kadawatha

Since Sri Lanka has witnessed a real estate boom, land value around Colombo suburbs have shot upwards. Lands for sale in Kadawatha has also benefited from this trend. As this city is located in between the Colombo-Kandy Raod, it is quite popular both for residential and commercial purposes. Properties for sale in Kadawatha can be used to build a house or to establish a factory. The nature of the land can also play a part in its uses. A bare land of 10 perches, located 2 km to Kadawatha town and highway entrance and within 3 km distance to Ragama town will be available for around Rs. 700,000 per perch. These type of land are ideal to build a house due to its peaceful environment. It can also be kept as an investment.

This town is known as a base for multiple industries. The large areas available in the kadawatha map are ideal to build factories. Hence businesses also prefer to buy lands for sale in the Kadawatha and Biyagama towns where bus and railway networks are available close by too. Land for sale in Eldeniya and land for sale in Mahara Kadawatha also serve residential purposes. Although Kandy Road was previously known for its traffic congestion, proper road planning now has eased the situation. Kadawatha also has a number of schools, hospitals, super markets and other shops. The main considerations before finalising a deal would be to carry out research on the area and land value. This is in the best interests of a buyer. Even a small investment in a small plot of land will become a smart investment if backed up with proper research. Prime Lands, Kadawatha and Araliya Lands, Kadawatha are some of the property developers with land blocks for sale in residential areas.

Kadawatha has been rising in popularity as this city is surrounded by other important suburbs such as Ragama, Kiribathgoda and Biyagama. This city is witnessing a great deal of infrastructure development. Since Colombo is less than 30 minutes' drive away from here, it also makes Kadawatha an ideal place to live. Even properties for rent in Kadawatha has a great deal of demand, especially from the housing market. Tenants like calm surroundings and being close to the main road and amenities. Those who want to buy a land but have financial concerns can approach a property developer. Easy payment schemes and loans are arranged for the convenience of the buyer. A number of such opportunities are available around Kadawatha in close proximity to banks and supermarkets. Such plots of land are perfect for residential uses.