සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Kadawatha (92 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


Filter by:

 Bare Land for sale/rent
5
 Kadawatha 

 • 10 perches   Bare Land


  Rs. 300,000 Per Perch

Land Sale in Kadawatha

Kadawatha, Gampaha

  කඩවත Golden City කඩවත - කිරිල්ලවල අධිවේගයෙන් දිය...  more »

 Bare Land for sale/rent
3
 Kadawatha 

 • 10 perches   Bare Land


  Rs. 250,000 Per Perch

4 Lands for residency

Mawaramandiya

  4 lands near kadawatha town. 5 to 8 minutes to kadawatha. > 10 perch land - 250,000 per perch >8 and 10 per...  more »

 Bare Land for sale/rent
7
 Kadawatha 

 • 12.5 perches   Bare Land


  Rs. 400,000 Per Perch

Plot of Land for Sale

 

  12.5 Perches of residential plot in a well developed and a quiet residential area. The land benefits from sup...  more »

 Bare Land for sale/rent
2
 Kadawatha 

 • 56 perches   Bare Land


  Rs. 800,000 Per Perch

Land for Sale in Kadawatha

Galrodaya Road, Kadawatha

  Good Residential rectangular Land in Kadawatha Located in Galrodaya Road Access from two roads Peaceful a...  more »

 Bare Land for sale/rent
4
 Kadawatha 

 • 10 perches   Bare Land


  Rs. 2.4M

Kadawatha

Sujith Kekulawala Mawatha

  Located next to Ex-Prime Lands - Land Sale, 1.8 Km from Colombo - Kandy Main Road, 3.5 Km to Highway Entrance....  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Kadawatha 

 • 10 perches   Bare Land


  Rs. 415,000 Per Perch

Land Sale in Kadawatha

Nidahas Mawate

  Kirillawala kokiskade junction. Nidahas Mawatha 400m to kandy road Peaceful residential area Electricity ...  more »

 Bare Land for sale/rent
URGENT
4
 Kadawatha 

 • 20 perches   Bare Land


  Rs. 700,000 Per Perch

Bare Land

Gampaha

  Residential land for sale in kadawatha town.we have 20 perches in kadawatha town.clear deeds.Near kadawatha Ex...  more »