සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Kadawatha (104 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


Filter by:

 Coconut land for sale/rent
10
 Kadawatha 

 • 33 perches   Coconut land


  Rs. 275,000 Per Perch

33 perches land for sale

Ihala Imbulgoda

  100 meters to Colombo Kandy main road. Well Water Residential Location Close proximity to: Supermarket, Sc...  more »

 Bare Land for sale/rent
URGENT
14
 Kadawatha 

 • 29.80 perches   Bare Land


  Rs. 285,000 Per Perch

Land In Kadawatha

EKSATH MAWATHA, GANEMULLA ROAD..

  Near The Kadawatha Junction 1.5 Km. Facing Eksath Mawatha 20 Feet Road. Extend 29.80 Perches. Water & Electric...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Kadawatha 

 • 12 perches   Bare Land


  Rs. 200,000 Per Perch

land sell

kadawatha

  ragama twon 2km ganemulla town 2km near vidyaloka maha vidayalaya ganemulla...  more »

 Bare Land for sale/rent
5
 Kadawatha 

 • 20 perches   Bare Land


  Rs. 525,000 Per Perch

Land for sale in Kadawatha

Surigama-Ganemulla Road

  Land for Sale in the Kadawatha (Surigama - Ganemulla Road) 20 perches flat, square land Developed peaceful r...  more »