සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Kadawatha (158 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


Filter by:
Bare land (139)

 Bare Land for sale/rent
4
 Kadawatha 

 • 46 perches   Bare Land


  Rs. 800,000 Per Perch

Land for sale in Kadawatha

Galroda Road, kadawatha

  600 meters to Kadawatha Town 400 meters from Kandy Road 1 Km to Kadawatha Highway entrance Very close to ma...  more »

 Land with house for sale/rent
5
 Kadawatha 

 • 20 perches   Land with house


  Rs. 500,000 Per Perch

Land with house

Ganemulla road

  1 KM to Kadawatha Highway entrance and Kadawatha town Electricity, Telephone, Pipe water, well water Idle l...  more »

 Bare Land for sale/rent
2
 Kadawatha 

 • 8 perches   Bare Land


  Rs. 620,000 Per Perch

Land for sale in Kadawatha

Galroda Road & Andrews Lane

  Residential block in Kadawatha for sale! * 8 perches * Peaceful and nice surrounding * 700m to kadawtha bu...  more »

 Bare Land for sale/rent
URGENT
3
 Kadawatha 

 • 15.3 perches   Bare Land


  Rs. 290,000 Per Perch

Residencial land

Ranmuthugala temple road

  Residencial land situated at Ranmuthugala temple road at bangalawatta kadawatha for sale. 15.3 perch land with...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Kadawatha 

 • 9.8 perches   Bare Land


  Rs. 156,000 Per Perch

Land for sale in Kadawatha

Gonahena Road / Veboda Road

  Bought from land sale before few years. Selling for money urgency. Price Rs.156,000/- per perch. Water, e...  more »