සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Kadawatha (118 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


Filter by:

 Bare Land for sale/rent
4
 Kadawatha 

 • 15 perches   Bare Land


  Rs. 6.3M

delgoda road 514

Idigahamula junction

  15 P Land for sale in kadawatha, Idigahamula Junction, 900m to kandy – Colombo main road Around 2km to k...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Kadawatha 

 • 12.9 perches   Bare Land


  Rs. 220,000 Per Perch

land for sale

Imbulgoda piyarathana mw

  1km away from Kandy rd and 1km away from new Kandy rd, situated in Galloluwa near carpeted road. all faci...  more »

 Bare Land for sale/rent
2
 Kadawatha 

 • 13 perches   Bare Land


  Rs. 375,000 Per Perch

Land Sale At Kadawatha

IHALA KARAGHAMUNA

  13 Perches Land At Kadawatha, Ihalakaraghamuna , Rs.375,000.00 Per Perch, Vehicle Exchanged Considered....  more »

 Land with house for sale/rent
6
 Kadawatha 

 • 30 perches   Land with house


  Rs. 700,000 Per Perch

Land in Kandy Road

Kandy Road

  Good Land With small house 25 m to Kandy Road 15 feet concrete road 5 minute to Kadawatha highway entrance ...  more »