සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Bare Land for sale/rent
3
 Kadawatha 

 • 19.7 perches   Bare Land


  Rs. 650,000 Per Perch

19.7perch land in Kadawatha

Gramasanwardana Mw, Kadawatha

  This is a flat & square land located within 500m radius to Kadawatha Expressway and Suvatha Uyana children's p...  more »

 Bare Land for sale/rent
3
 Kadawatha 

 • 11 perches   Bare Land


  Rs. 300,000 Per Perch

Land for sale

Kadawatha

  පර්.11.6 තනි හතරැස් තැනිතලා ඉඩම. සියලුම පහසු...  more »

 Land with house for sale/rent
6
 Kadawatha 

 • 10 perches   Land with house


  Rs. 6M

land with house

Eldeniya rd

  Kadawatha, Gonahena 01 Km from Highway entrance & Kandy Rd. 10 perch of land with 1000 sqft building. 3phase e...  more »

 Bare Land for sale/rent
4
 Kadawatha 

 • 15 perches   Bare Land


  Rs. 599,000 Per Perch

Pahala Karagahamuna

 

  The land is located in highly residential area in Kadawatha, Pahala Karagahamuna. 280 meters to the land from ...  more »

 Bare Land for sale/rent
2
 Kadawatha 

 • 27 perches   Bare Land


  Rs. 750,000 Per Perch

Land For Sale!!!

hettikanda road

  කඩවත, ඉඹූල්ගොඩ, පරකන්දෙණීය හෙට්ටිකන්ද පා...  more »