සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Kadawatha (108 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


Filter by:

 Bare Land for sale/rent
1
 Kadawatha 

 • 12.9 perches   Bare Land


  Rs. 220,000 Per Perch

land for sale

Imbulgoda piyarathana mw

  1km away from Kandy rd and 1km away from new Kandy rd, situated in Galloluwa near carpeted road. all faci...  more »

 Bare Land for sale/rent
2
 Kadawatha 

 • 13 perches   Bare Land


  Rs. 375,000 Per Perch

Land Sale At Kadawatha

IHALA KARAGHAMUNA

  13 Perches Land At Kadawatha, Ihalakaraghamuna , Rs.375,000.00 Per Perch, Vehicle Exchanged Considered....  more »

 Land with house for sale/rent
6
 Kadawatha 

 • 30 perches   Land with house


  Rs. 700,000 Per Perch

Land in Kandy Road

Kandy Road

  Good Land With small house 25 m to Kandy Road 15 feet concrete road 5 minute to Kadawatha highway entrance ...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Kadawatha 

 • 10 perches   Bare Land


  Rs. 510,000 Per Perch

Super land for sale

pahala biyanvila

  කොළඹ නුවර පාරට 900M කඩවත නගරයට 1.5km කිරිබත්ගො...  more »

 Bare Land for sale/rent
5
 Kadawatha 

 • 12.5 perches   Bare Land


  Rs. 400,000 Per Perch

Plot of Land for Sale

Mawaramandiya

  12.5 Perches of residential plot in a well developed and a quiet residential area. The land benefits from sup...  more »