සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
6 Land with house
2
 Kandy 

 • 3.4 P  Land with house


  Rs. 5.5M Per Perch

William Gopallawa Road , Kandy

  Land of 3.4 Perches facing William Gopallawa Road Kandy, near by courts complex / Royal Mall opposite Gatabe p...  more »

7 Land with house
2
 Kandy 

 • 3.4 P  Land with house


  Rs. 5.5M Per Perch

William Gopallawa Road , Kandy

  Land of 3.4 Perches facing William Gopallawa Road Kandy, near by courts complex / Royal Mall opposite Gatabe p...  more »

8 Bare Land
3
 Kandy 

 • 9 P  Bare Land


  Rs. 6.5M Per Perch

William Gopallawa Road , Kandy

  Land for sale at William Gopallawa Road Kandy. අනර්ග ව්‍යාපාරික අවස...  more »

13 Bare Land
2
 Kandy 

 • 3.5 P  Bare Land


  Rs. 5.5M Per Perch

William Gopallawa Road , Kandy

  Land for sale at William Gopallawa Road Kandy. අනර්ග ව්‍යාපාරික අවස...  more »

15 Bare Land
1
 Kandy 

 • 38 P  Bare Land


  Rs. 800,000 Per Perch

Wagolla , Kandy

  මහනුවර නගර සීමාව තුල ඇති ධර්මාශෝක මාවතේ ව...  more »

23 Bare Land
5
 Kandy 

 • 17.19 P  Bare Land


  Rs. 950,000 Per Perch

Land for sale

Srimath Kudaratwatta Mw. (clos..

  Land of 17.19 perch for sale at Kandy, within Municipality limits, about 800m to Asgiriya Junction, entrance t...  more »

25 Bare Land
1
 Kandy 

 • 19 P  Bare Land


  Rs. 2.4M Per Perch

19P Land at Rajaphilla Mw

Rajaphilla Mawaththa, Kandy

  This land is located at Rajaphilla Mw, kandy. Very close to lake round (Just 250m) and Mahamaya girls colle...  more »


email alert
Don't miss out! Get notified with new properties
close
Receive latest offer in your email
email alert
success

You have been successfully registered

Lands for Sale in Kandy

The central hill capital, Kandy is known for its stunning landscape in every corner of its area of 28.53 km2. The land for sale in Kandy are a real estate treasure because the land value is on a rising trend. Land sale in Kandy serve different purposes, determined by its intended use and the type of land on sale. Some are bare land, which can be used to build houses, commercial properties or even apartments. It's quite easy to find large plots of prime lands in kandy in residential areas. Land for sale in Kandy Katugastota and land for sale in Kandy Gurudeniya are ideal for residential purposes. The other type is a 'cultivate' land, which most often comes along with valuable plantations. There also paddy fields for sale for those who are interested in agriculture. Some homeowners renovate a part of their house to rent it out, which is why properties for rent in Kandy is plentiful. There is something that would suit the needs and budget of every person looking for rental houses or rooms. 

Kandy city is a heaven for nature lovers and holiday goers. Thus, the construction of star hotels, boutique hotels, resorts, villas and bed & Breakfast spots add a great deal of demand on properties for sale in Kandy. These are then modified into a tourist hotspot and also provide local employment. Land for sale in Haragama and lands for sale in Polgolla, Kandy have been advertised recently.  Lands for sale in Kandy Peradeniya are closer to the Peradeniya Botanical Gardens. It is also possible to come across homes with lands in Kandy within a few km from Kandy town as land brokers in Kandy are increasing to make property purchasing hassle-free. Owning a plot of land offers several advantages. Usually, a real estate dealer will have acres of bare land. These are then sold in perches to individuals looking for land wanted in kandy for residential purposes. These are known as land plots which is similar to lands for sale in kandy.

It is beneficial because a new buyer can design and build his or her dream house according to their preferences in a kandy land. Such plots including tea land for sale in kandy in the kandy map are located nearby amenities with easy access to main roads as well. The clear deeds and decent neighbourhood makes  land for sale in ampitiya kandy and land for sale in kandy city limits highly attractive. However, one thing to keep in mind about purchasing a land in Kandy is its elevation levels. Knowing what to look for when buying a land plot, where the land is situated is an important consideration. It will help to avoid costly mistakes. If road development takes place around the area where the lands for sale in kandy peradeniya is situated, this can improve the land value. Overall, proper research on the area and on the land for sale in kandy ampitiya is required before locking the deal. For investment purposes, owning land in Kandy from a kandy land sale is a huge stroke of luck. This is because the value of the land for sale in kandy kundasale is likely to increase in the future as the demand continues to rise, while supply will ease out at a point.