සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Kandy (438 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


Filter by:
Bare land (369)

 Bare Land for sale/rent
6
 Kandy 

 • 25 perches   Bare Land


  Rs. 85,000 Per Perch

Land for Sale In Kandy

 

  (Kurunagala Kandy Road) HADENIYA MADAWALA Margaye Idamegama Pasala Pitupase Pihiti SADIKKA, KARAMBU,, KOSS Sah...  more »

 Bare Land for sale/rent
 Kandy 

 • 6 perches   Bare Land


  Rs. 500,000 Per Perch

COMMERCIAL Land for sale

Digana

  6p Facing to Digana Menikhinna main road ( highway entrance road) Suitable for any commercial work Water an...  more »

 Bare Land for sale/rent
 Kandy 

 • 44 perches   Bare Land


  Rs. 500,000 Per Perch

COMMERCIAL Land for sale

KENGALLA

  44p Facing to Kandy Digana main road Suitable for channeling center,supermarket, or any other commercial wor...  more »

 Bare Land for sale/rent
8
 Kandy 

 • 12 perches   Bare Land


  Rs. 100,000 Per Perch

Land for sale in weligalla

Ganhatha road

  The property is located at Weligalla along the Ganhatha-Weligalla road within 1km distance to kandy-Gampola ma...  more »

 Bare Land for sale/rent
2
 Kandy 

 • 22 perches   Bare Land


  Rs. 350,000 Per Perch

Anniewatte

Riverdale Rd

  22 Perch block on Riverdale Rd, Anniewatte, a highly residential area, great access, 3.0 km to Kandy Town, 2...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Kandy 

 • 15 perches   Bare Land


  Rs. 700,000 Per Perch

Land for sale

thalwatta

  Thalwaththa within kandy, Municipal Limits, 2 Km from Kandy city center. This is close proximity to public sch...  more »

 Land with house for sale/rent
5
 Kandy 

 • 65 perches   Land with house


  Rs. 400,000 Per Perch

Land with a house for sale

Gelioya

  This is an old house with few modern touches to it. The house contains 3 bedrooms, 1 kitchen, 1 bathroom, 1 se...  more »