සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
7 /pics/306154/thumb_424_306154_1565582901_9269.jpg Bare Land
1
 Kandy 

 • 15 perches   Bare Land


  Rs. 16.5M

15 perches land for sale

Aniwattha Kandy

  Kandy city Aniwattha 15 perches land for sale All facilities Highly residential area 5 minutes to kandy city...  more »

8 /pics/298256/thumb_424_298256_1584376893_3356.jpg Bare Land
1
 Kandy 

 • 84 perches   Bare Land


  Rs. 250,000 Per Perch

84 perches cultivated land for sale

NUGAWELA Kandy

  Kandy Nugawela cultivated land for sale84 peaches land 7 km from kandy city center 1 km from kandy Kurune...  more »

9 /pics/338829/thumb_424_338829_1585232984_5166.jpg Bare Land
8
 Kandy 

 • 323 perches   Bare Land


  Rs. 38M

code 3011 land for sale kandy

oruthota Digana Kandy

  323 Perches Of Prime Land Bordering The Victoria Reservoir And Situated By The Digana teldeniya Main Road diga...  more »

11 /pics/306252/thumb_424_306252_1584452502_6774.jpg Bare Land
5
 Kandy 

 • 59.2 perches   Bare Land


   

Kandy Lake And Temple View Land

Dharmaraja mawatha Kandy

  Kandy City and Lake overlooking land is available for SaleMost Suitable for commercial purposes Only one kilo...  more »

13 /pics/269482/thumb_424_269482_1554266720_4566.jpg Bare Land
7
 Kandy 

 • 20 perches   Bare Land


  Rs. 100,000 Per Perch

20p and 40p building blocks

Gurudeniya Kandy

  20p40p building blocks 12 km from Kandy Dalada Maligawa on Badulla rd 2 km from Gurudeniya junction half km to...  more »

15 /pics/338188/thumb_424_338188_1584365106_3474.JPG Cultivated Land
3
 Kandy 

 • 9 perches   Cultivated Land


  Rs. 850,000 Per Perch

Land for sale in Kandy city limit

 

  9 perches land for sale in Mawilmada within Kandy municipal limits In very close proximity to Katugastota and ...  more »

17 /pics/334264/thumb_424_334264_1582295866_9403.jpg Land with house
6
 Kandy 

 • 41 perches   Land with house


  Rs. 42M

House with land for sale in WATAPULUWA

Watapuluwa Kandy

  Land with house for sale in Watapuluwa Kandy41p land with single storied house4 bedrooms 2 bathrooms 2 kitche...  more »

18 /pics/323194/thumb_424_323194_1576198021_8642.jpg Bare Land
7
 Kandy 

 • 558 perches   Bare Land


  Rs. 100,000 Per Perch

Lake view land for sale in Victoria

Victoria Kandy

  Land for sale558p25km from Digana face to Victoria tankviewing knuckles mountainsuitable for hotel or a holida...  more »

19 /pics/320614/thumb_424_320614_1579421519_0928.jpg Bare Land
1
 Kandy 

 • 24 perches   Bare Land


  Rs. 600,000 Per Perch

Land for sale in Thannakumbura

Thannakumbura Kandy

  Land for sale Situated in Thannakumbura24p50m for Kandy Thannakumbura main road Good neighbours Attractive vie...  more »

20 /pics/335763/thumb_424_335763_1583111730_4692.jpg Bare Land
9
 Kandy 

 • 55 perches   Bare Land


  Rs. 150,000 Per Perch

Land forsale in BAMBARAGALA

Digana Kandy

  Situated in Digana Bambaragala55pFacing to the Victoria lake4km for Digana town Suitable for build a house or ...  more »

22 /pics/319727/thumb_424_319727_1583112035_6855.jpg Bare Land
1
 Kandy 

 • 28 perches   Bare Land


  Rs. 340,000 Per Perch

Land forsale in Balagolla Dumbara mawatha

Balagolla Kandy

  28PSituated in Balagolla Nearby the main road Flat land Carpet road Suitable for a housewear house or a work s...  more »

23 /pics/319893/thumb_424_319893_1583928599_1173.jpg Bare Land
2
 Kandy 

 • 15 perches   Bare Land


  Rs. 4.8M

Land forsale in digana

Digana Kandy

  Situated in Kandy Digana 15p800m for Digana town 100m for the main road Two entrances for the landWater and el...  more »

24 /pics/319704/thumb_424_319704_1583112302_261.jpg Bare Land
1
 Kandy 

 • 20 perches   Bare Land


  Rs. 475,000 Per Perch

Land forsale in Balagolla samapeld

Balagolla Kandy

  situated in Near BY BOI PALLEKELE 20 p LAND 100m for kandy digana mainroadResidential area Suitable for bui...  more »

25 /pics/212935/thumb_424_212935_1579183170_8844.jpg Bare Land
4
 Kandy 

 • 11 acres   Bare Land


  Rs. 125,000 Per Perch

Land forsale in victorya lake side

Digana Kandy

  11 acresSituated in Victorya lake side Aluthwatta Suitable for a hotel holiday bungalow or a house Clear deeds...  more »

26 /pics/331029/thumb_424_331029_1583112472_8874.jpg Bare Land
1
 Kandy 

 • 12.64 perches   Bare Land


  Rs. 900,000 Per Perch

Land for sale in KANDY

Kandy

  Land for sale in KandyLocated in town itself 100m from Kandy Peradeniya new road1264p landNear by schools pol...  more »

29 /pics/337511/thumb_424_337511_1583927187_2733.jpg Bare Land
2
 Kandy 

 • 30 perches   Bare Land


  Rs. 750,000 Per Perch

Land for Sale In Aniwatta

 

  A calm and quiet area with road access to the land from two sides overviewing the beautiful sceneries of the s...  more »

Lands for Sale in Kandy

The central hill capital, Kandy is known for its stunning landscape in every corner of its area of 28.53 km2. The land for sale in Kandy are a real estate treasure because the land value is on a rising trend. Land sale in Kandy serve different purposes, determined by its intended use and the type of land on sale. Some are bare land, which can be used to build houses, commercial properties or even apartments. It's quite easy to find large plots of prime lands in kandy in residential areas. Land for sale in Kandy Katugastota and land for sale in Kandy Gurudeniya are ideal for residential purposes. The other type is a 'cultivate' land, which most often comes along with valuable plantations. There also paddy fields for sale for those who are interested in agriculture. Some homeowners renovate a part of their house to rent it out, which is why properties for rent in Kandy is plentiful. There is something that would suit the needs and budget of every person looking for rental houses or rooms. 

Kandy city is a heaven for nature lovers and holiday goers. Thus, the construction of star hotels, boutique hotels, resorts, villas and bed & Breakfast spots add a great deal of demand on properties for sale in Kandy. These are then modified into a tourist hotspot and also provide local employment. Land for sale in Haragama and lands for sale in Polgolla, Kandy have been advertised recently.  Lands for sale in Kandy Peradeniya are closer to the Peradeniya Botanical Gardens. It is also possible to come across homes with lands in Kandy within a few km from Kandy town as land brokers in Kandy are increasing to make property purchasing hassle-free. Owning a plot of land offers several advantages. Usually, a real estate dealer will have acres of bare land. These are then sold in perches to individuals looking for land wanted in kandy for residential purposes. These are known as land plots which is similar to lands for sale in kandy.

It is beneficial because a new buyer can design and build his or her dream house according to their preferences in a kandy land. Such plots including tea land for sale in kandy in the kandy map are located nearby amenities with easy access to main roads as well. The clear deeds and decent neighbourhood makes  land for sale in ampitiya kandy and land for sale in kandy city limits highly attractive. However, one thing to keep in mind about purchasing a land in Kandy is its elevation levels. Knowing what to look for when buying a land plot, where the land is situated is an important consideration. It will help to avoid costly mistakes. If road development takes place around the area where the lands for sale in kandy peradeniya is situated, this can improve the land value. Overall, proper research on the area and on the land for sale in kandy ampitiya is required before locking the deal. For investment purposes, owning land in Kandy from a kandy land sale is a huge stroke of luck. This is because the value of the land for sale in kandy kundasale is likely to increase in the future as the demand continues to rise, while supply will ease out at a point.