සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Kandy (193 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


Filter by:
Bare land (149)

 Bare Land for sale/rent
1
 Kandy 

 • 13.64 perches   Bare Land


  Rs. 600,000 Per Perch

Land for sale in Mawilmada

Mawilmada. 3rd lane ( Aluthgan..

  With in Kandy Municipal boundry 5min drive to katugastota town 1.5km to st Anthony's college 3km to Kandy t...  more »

 Bare Land for sale/rent
5
 Kandy 

 • 40 perches   Bare Land


  Rs. 65,000 Per Perch

Two 20p. And 40p building blocks

Maligathanne. Sinnaharagama

  40 p of flat land 12 km from Kandy on Badulla rd, 2 km from Gurudeniya junction, half km to Kandy City Hills a...  more »

 Bare Land for sale/rent
2
 Kandy 

 • 74 perches   Bare Land


  Rs. 130,000 Per Perch

Kobbekaduwa

Hatharaliyadda Kobbekaduwa

  8 km from colombo kandy main road, extent 74 perches, westeren boader edge with kandy Hathraliyadda main road ...  more »

 Bare Land for sale/rent
5
 Kandy 

 • 69 perches   Bare Land


  Rs. 300,000 Per Perch

amunugama .gunnapana

Kandy.amunugama

  Perches' 69 waththak men road ek issaraha (adi 20' carpet) business krana ayat hodai ./pol,kos,tekka wage Sere...  more »

 Bare Land for sale/rent
2
 Kandy 

 • 20 perches   Bare Land


  Rs. 200,000 Per Perch

Peradeniya land For sale

Gannoruwa

  20 , 15 Perches Land blocks in Gannoruwa Ranabima Walking distance to Ranabima Royal College . beautiful view ...  more »

 Land with house for sale/rent
1
 Kandy 

 • 29.5 perches   Land with house


  Rs. 65M

Kandy

Ampiitiy road

  29.5 perches Land in kandy city limits, Walking distance to Darmaraja college and Mahamaya college... beautifu...  more »