සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Kandy (152 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


Filter by:
Bare land (117)

 Cultivated Land for sale/rent
4
 Kandy 

 • 40 perches   Cultivated Land


  Rs. 65,000 Per Perch

40 p land for housing

Gurudeniya ,

  40 p of flat land for housing. 12 km from Dalada Maligawa on Hanguranketha road. 2km from Gurudeniya junction....  more »

 Bare Land for sale/rent
4
 Kandy 

 • 40 perches   Bare Land


  Rs. 65,000 Per Perch

40p buildable land

Moraluwake Gurudeniya

  40 p of flat land 12 km from Kandy on Badulla rd, 2 km from Gurudeniya junction, half km to Kandy City Hills a...  more »

 Bare Land for sale/rent
5
 Kandy 

 • 11 perches   Bare Land


  Rs. 2.5M Per Perch

Bowala

Bowala road

  11 perches prime location land at bowala road kandy for sale in near bowala temple & heresagala road, mulgamp...  more »

 Bare Land for sale/rent
URGENT
1
 Kandy 

 • 31.4 perches   Bare Land


  Rs. 340,000 Per Perch

31.4 Perch Land for sale

Yakgahapitiya, Manikhinna

  31.1 perch Land for sale in Yakghapitiya, Kandy facing to main road. Very close to Yakgahapitiya hospital. E...  more »

 Bare Land for sale/rent
3
 Kandy 

 • 20  perches   Bare Land


  Rs. 800,000 Per Perch

Land For Sale Primrose Hill Kandy

George E. De Silva Mawatha, Pr..

  Property with beautiful 270 degree view. Extremely quiet albeit just 10 minutes from the Kandy City. Entire p...  more »

 Bare Land for sale/rent
2
 Kandy 

 • 63 perches   Bare Land


  Rs. 60,000 Per Perch

Kandy Land for sale

Medawala

  63 perches cultivated land with motor access and clear deeds. 1km to Medawala. 10km to Kandy Water and Elect...  more »