සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Bare Land for sale/rent
 Kandy 

 • 29 perches    Bare Land


  Rs. 350,000 Per Perch

Land forsale in Balagolla(m)

Balagolla, Kandy

  situated in Balagolla summer fieldbr 29pbr 200m for Kandy Digana main road br 500m ICC ground br Suitable for ...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Kandy  

 • 10 perches    Bare Land


  Rs. 125,000 Per Perch

A.Jagath

Manikhinna Rajagahathnna housi..

  Good residential aerie ...  more »

 Bare Land for sale/rent
5
 Kandy 

 • 31 perches    Bare Land


  Rs. 1.2M Per Perch

Valuable land for sale

Sri sumangala mawatha, Kandy

  land in located in central of Kandy Just 03km away from Tooth relic and Railway station Ideal for a good inves...  more »

 Bare Land for sale/rent
6
 Kandy 

 • 20 perches    Bare Land


  Rs. 175,000 Per Perch

"Vijayapura" , Nillambe, Galaha

Masgolla Road, Nillambe, Galah..

  Vijayapura Nillamba Galaha is a premium land development presented to you by Vishwalands With close proxim...  more »

 Bare Land for sale/rent
8
 Kandy 

 • 20 perches    Bare Land


  Rs. 80,000 Per Perch

20p and 40p building blocks

Gurudeniya Kandy

  One 20 p building block and several 40p building blocks 12 km from Kandy Dalada Maligawa on Badulla rd 2 km fr...  more »

 Bare Land for sale/rent
8
 Kandy 

 • 195 perches    Bare Land


   

Digana, Karaliyedda

Mahiyangana Road, Kandy

  Bare land for sale border to Victoria Dam Digana Karaliyedda 200m to Kandy Mahiyanganaya main road...  more »

 Bare Land for sale/rent
6
 Kandy 

 • 44.3 perches    Bare Land


  Rs. 1M Per Perch

Watapuluwa Kandy Land for Sale

237/12, Vijaya Mawatha, Watapu..

  Bare land with clear deeds UDA approvals obtained 100m to the main road Dutugemunu Mawathabr Highly residentia...  more »

 Bare Land for sale/rent
5
 Kandy 

 • 18 perches    Bare Land


  Rs. 900,000 Per Perch

Land for SALE in Kandy

Mawilmada, Kandy

  Price 900000 per perchbr 18 perchbr br Land Descriptionbr An exciting opportunity to purchase an Ideal Land P...  more »