සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Kandy 

 • 88 perches   Bare Land


  Rs. 55M

Land in Hanthana Mountain

Hanthana Housing Scheme

  Around 85 perches of land on the slopes of the Hanthana Mountain Range which has a spectacular view of Kandy C...  more »

 Bare Land for sale/rent
6
 Kandy 

 • 20 perches   Bare Land


  Rs. 80,000 Per Perch

20p and 40p building blocks

Gurudeniya Kandy

  One 20 p building block and several 40p building blocks. 12 km from Kandy, Dalada Maligawa on Badulla rd, 2 km...  more »

 Bare Land for sale/rent
6
 Kandy  

 • 200 perches   Bare Land


  Rs. 250,000 Per Perch

Land for sale in Ampitiya

Ampitiya

  200 perches bare land for sale in ampitya. 6KM to kandy town. Facing the kandy ampitiya main road. water el...  more »

 Bare Land for sale/rent
10
 Kandy 

 • 34.4 perches   Bare Land


  Rs. 200,000 Per Perch

Land for sale in kandy

Haloluwa ,Narangas kumbura Roa..

  Land for Sale in Emilton Estate ,Haloluwa ,600mtrs to peradeniya - katugastota main road . 6 km to Dalada Mali...  more »