සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Beachfront land for sale in Sri Lanka (178 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Beachfront land for sale/rent
7
 Wadduwa 

  • 200 perches   Beachfront land


    Rs. 600,000 Per Perch

200 Perch Beachfront land

 

    A 200 perch portion of the main land of 371 perch is now available for sale. Located in a fast growing tourist...  more »

 Beachfront land for sale/rent
9
 Weligama 

  • 16 perches   Beachfront land


    Rs. 17.5M

Great Surf Location

Kadabaddegama Road

    4 km before weligama situated in front of the famous coconut point surfing point (coral break) gurubabila midi...  more »

 Beachfront land for sale/rent
5
 Matara 

  • 18 perches   Beachfront land


    Rs. 1.2M Per Perch

Surf Secret Point

sk town

    This magnificent piece of land facing the Indian Ocean is in matara. The Land comprises about 18 perches. mata...  more »