සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Beachfront land for sale in Sri Lanka (201 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Beachfront land for sale/rent
 Tangalle 

  • 1 acres   Beachfront land


     

Beach Land

 

    Wide and swim able Beach along with this beautiful beach property is located in the southern part of Sri Lanka...  more »

 Beachfront land for sale/rent
 Wadduwa 

  • 252 perches   Beachfront land


    Rs. 500,000 Per Perch (ONO)

Beach Fronted Land for Sale

 

    Available for sale 252P (232P + 20P) as one block with a 100 meter beach frontage in Wadduwa close to Mirrissa...  more »