සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Beachfront land for sale in Sri Lanka (156 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Beachfront land for sale/rent
9
 Weligama 

 • 16 perches   Beachfront land


  Rs. 15M

Great Surf Location

Kadabaddegama Road

  4 km before weligama situated in front of the famous coconut point surfing point (coral break) gurubabila midi...  more »

 Beachfront land for sale/rent
9
 Kalpitiya 

 • 4.5 acres   Beachfront land


  Rs. 10M Per Acre

Land for a Hotel

 

  This is a 4.5 acres property located less than 300 meters from the Kalpitiya kite lagoon. The land is ideally ...  more »

 Beachfront land for sale/rent
7
 Tangalle 

 • 7 acres   Beachfront land


  Rs. 400,000 Per Perch

Beachfront Land in Rekawa

Rekawa beach road

  Prime 7 acres land in Tangalle,Rekawa. It face to famous beautifull Rekawa turtle beach in sri lanka & Located...  more »

 Beachfront land for sale/rent
4
 Weligama 

 • 16 perches   Beachfront land


  Rs. 16M

Great Surf Location

Kadabaddegama Road

  Beach property for sale near Lions Rest Hotel on Kadabaddegama Road Land is on 16 perches, clear title dee...  more »