සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Beachfront land for sale in Sri Lanka


  Save Search       Create e-mail alerts


 Beachfront land for sale/rent
4
 Arugam Bay 

 • 160 perches   Beachfront land


  Rs. 68,000 Per Perch

Sangamankanda Point

Light House Surf Point / komar..

  Lighthouse Surf Point is located 15 km north of Arugam bay . Lighthouse Point, in Komari gets its name because...  more »

 Beachfront land for sale/rent
9
 Weligama 

 • 16 perches   Beachfront land


  Rs. 15M

Great Surf Location

Kadabaddegama Road

  4 km before weligama situated in front of the famous coconut point surfing point (coral break) gurubabila midi...  more »

 Beachfront land for sale/rent
 Galle 

 • 395 perches   Beachfront land


   

Property Near Unawatuna

No 5, Rampart St

  The land spread with different floor levels and it gives you advantage while you develop. The property has ful...  more »