සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Beachfront land for sale in Sri Lanka (198 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Beachfront land for sale/rent
9
 Weligama 

  • 16 perches   Beachfront land


    Rs. 15M

Great Surf Location

Kadabaddegama Road

    4 km before weligama situated in front of the famous coconut point surfing point (coral break) gurubabila midi...  more »