සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
2 /pics/270646/thumb_424_270646_1542785577_8314.jpg Beachfront land
4
 Bentota 

 • 2 acres   Beachfront land


  Rs. 890,149 Per Perch

Kosgoda Beach SLR 021

 

  This spectacular piece of beach side land with awesome views of the Indian Ocean covers 2 acres with 70 meters...  more »

3 /pics/314689/thumb_424_314689_1570612089_5117.jpg Beachfront land
8
 Mirissa 

 • 7500 perches   Beachfront land


  Rs. 398.2M

coral beach

 

  A stunning plot of beachfront land on the famous Mirissa beach is available for purchase This magnificent piec...  more »

4 /pics/334434/thumb_424_334434_1582360463_2258.jpg Beachfront land
9
 Hikkaduwa 

 • 81 perches   Beachfront land


  Rs. 1.46M Per Perch

Striking Beach Plot in Hikkaduwa

 

  This is a stunning beach plot of 2048 sqm located in Hikkaduwa There is a white sandy beach with a frontage of...  more »

17 /pics/265299/thumb_424_265299_1581412820_0663.jpg Beachfront land
10
 Weligama 

 • 16 perches   Beachfront land


  Rs. 16M

Great Surf Location

Kadabaddegama Road Weligama

  4 km before weligama situated in front of the famous coconut point surfing point coral break gurubabila midiga...  more »

18 /pics/270411/thumb_424_270411_1542622263_5891.jpg Beachfront land
6
 Galle 

 • 2875 perches   Beachfront land


  Rs. 166.27M

Elevated beach plot in Galle SLR 017

 

  his stunning piece of elevated beachfront land is currently owned by an Australian and is the last plot of ele...  more »

23 /pics/150000/thumb_424_150000_1526985131_3124.JPG Beachfront land
10
 Kalpitiya 

 • 4 acres   Beachfront land


  Rs. 25M Per Acre

4 Acre Beach Front Land Sinnakkara

Kalpitiya

  Property Ref APA firstThis is a 4 acre beautiful beach front property that is located at Kandalkuliya Kalpiti...  more »

27 /pics/326910/thumb_424_326910_1578656093_4682.jpg Beachfront land
9
 Trincomalee 

 • 10 perches   Beachfront land


  Rs. 15M

Land with building

Murugapuri Trincomalee

  Clear deedBeach side land with building its suitable for hotels or beach guest house Popular tourist area pri...  more »

28 /pics/334219/thumb_424_334219_1582265527_5632.jpg Beachfront land
1
 Hiriketiya 

 • 600 perches   Beachfront land


  Rs. 1.2M

EXX 1 Head Land

Hiriketiya

  Location Hiriketiya horse Shoe BayExtent 600 perchesAsking price 12 Lacks a perchDeeds Clear...  more »

29 /pics/334568/thumb_424_334568_1582457284_9005.jpg Beachfront land
1
 Waligama 

 • 222 perches   Beachfront land


  Rs. 2M Per Perch

Surf beach front

Waligama

  Location Waligamafacing surf point yesBeach front yesextent 222 perchesdeeds clea yesown by a foreigner ...  more »

30 /pics/334215/thumb_424_334215_1582263560_4919.jpg Beachfront land
1
 Waligama 

 • 300 perches   Beachfront land


  Rs. 2M Per Perch

THE Hill TOP BEACH FRONT

Waligama

  Location WaligamaExtent 300 PerchesLand Type Elevated Beach frontflat area 95 of the landCurrently the mos...  more »