සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Beachfront land for sale in Sri Lanka (242 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Beachfront land for sale/rent
9
 Tangalle 

 • 7.5 acres   Beachfront land


  Rs. 375,000 Per Perch (ONO)

Beachfront Land in Rekawa

Rekawa beach road

  Valuable 7.5 acres land in Tangalle,Rekawa. It face to famous beautifull Rekawa beach in sri lanka & Located n...  more »

 Beachfront land for sale/rent
 Wadduwa 

 • 252 perches   Beachfront land


  Rs. 500,000 Per Perch (ONO)

Beach Fronted Land for Sale

 

  Available for sale 252P (232P + 20P) as one block with a 100 meter beach frontage in Wadduwa close to Mirrissa...  more »

 Beachfront land for sale/rent
10
 Mirissa 

 • 146 perches   Beachfront land


  Rs. 1M Per Perch

On the beach land

Mirissa

  This land is situated at mirissa 146 perches plot Located between two hotels namely thalaraba reef and this ...  more »