සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
3 Beachfront land
1
 Mawella 

 • 225 P  Beachfront land


  Rs. 146M

Coconut Tree Hill

 

  If you are looking for a beautiful and a tranquil beachfront plot, look no further you are looking at the perf...  more »

26 Beachfront Land
 Dickwella 

 • 24 P  Beachfront Land


  Rs. 16M

Sea view land for sale

Kottagoda, Dickwella

  elevated land with nice sea view on top. Good access roads perches24 ,electricity water available .main road 3...  more »

30 Beachfront land
4
 Bentota 

 • 2 acres  Beachfront land


  Rs. 890,149 Per Perch

Kosgoda Beach - SLR 021

 

  This spectacular piece of beach side land with awesome views of the Indian Ocean covers 2 acres with 70 meters...  more »