සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
6 /pics/253671/thumb_424_253671_1531631117_7304.jpg Rubber land
7
 Galle 

 • 1040 perches   Rubber land


  Rs. 40M

Rubber and Cinnamon Land for Sale

Habaraduwa Galle

  Rubber and Cinnamon land for sale in Galle Habaraduwa area 10 km away from Pinnaduwa high way entrancepartitio...  more »

7 /pics/267652/thumb_424_267652_1540878379_7862.JPG Rubber land
 Kiriella 

 • 16.5 acres   Rubber land


  Rs. 48M

165 Acres Rubber Estate For Sale

 

  Situated on a High land on the Horana Ratnapura roadRubber Tea and Cinnamon palantastionVery fine soilA spec...  more »

10 /pics/319140/thumb_424_319140_1573424482_6291.jpg Rubber land
6
 Bulathsinhala 

 • 1.5 acres   Rubber land


  Rs. 2.2M

Rubber Land For Urgent Sale

Niggaha Road Kolambewa Bulaths..

  Land situated bordering to Ratnapura and Kalutara Districts 35 km 1 hour from Horana town Land Extent 15 Acre...  more »

13 ../images/no_pic.png Rubber land
 Horana 

 • 80 perches   Rubber land


  Rs. 31,250 Per Perch

125

Handapangoda Horana

  125 80 ...  more »