සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Rubber land for sale in Sri Lanka (46 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Rubber land for sale/rent
2
 Kegalle 

 • 2.2 acres   Rubber land


  Rs. 6M

රබර් ඉඩම

Edurapotha

  පිරිසිදු ඔප්පු. කගල්ල පොල්ගහවෙල පාර සිට 1k...  more »

 Rubber land for sale/rent
2
 Mawanella 

 • 540 perches   Rubber land


  Rs. 20,000 Per Perch

Rubber Land for sale

Aranayaka

  3 acers 1 roods 20.5 perches of new tapping rubber. Located 12 km away from Mawanella town. Between Ar...  more »

 Rubber land for sale/rent
2
 Kegalle 

 • 100 perches   Rubber land


  Rs. 65,000 Per Perch

Land for sale in Kegalle

Udu Karandupana Road

  Land suitable for commercial & residential purposes. Facing Attanagoda-Molagoda Road. 1.5 km from Colombo-Ka...  more »

 Rubber land for sale/rent
4
 Hanwella 

 • 150 perches   Rubber land


  Rs. 75,000 Per Perch

Land For sale

Thiththapaththara - Malida Roa..

  No brokers, genuine buyers only. Old rubber land presently harvesting. Resurveyed and plan done very recently...  more »

 Rubber land for sale/rent
1
 Avissawella 

 • 4.5 acres   Rubber land


  Rs. 7M

Rubber Land

 

  Awissawella Rubber Land 4.5 Acres. Three Water canals for Boundries. 70Lakhs or part for exchange With Vehic...  more »

 Rubber land for sale/rent
1
 Hanwella 

 • 149 perches   Rubber land


  Rs. 42,000 Per Perch

Land for sale in Hanwella

Labugama Road

  Land for sale in Hanwella 149 Perches with Water & Electricity at Neluwaththuduwa, Labugama Road. 3 1/2 KM fr...  more »

 Rubber land for sale/rent
1
 Ruwanwella 

 • 43.75 acres   Rubber land


   

Rubber Estate For Sale

Nittabuwa Ruwanwella Main Road

  RUBBER ESTATE FOR SALE 44 Acre Rubber Estate (Madolthenne Estate) in Gampaha District facing the Nittambuwa-R...  more »