සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Rubber land for sale in Sri Lanka (49 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Rubber land for sale/rent
1
 Idangoda 

 • 1 acres   Rubber land


  Rs. 25,000 Per Perch

Rubber land for sale

idangoda

  Valuable agricultural land for sale.closer to the idangoda eheliyagoda road.extent 1 acre,land covers in the ...  more »

 Rubber land for sale/rent
3
 Galle 

 • 47 perches   Rubber land


  Rs. 140,000 Per Perch

Land for Sale

Poddala

  - [ ] Land for sale near Poddala. - [ ] 47 perch empty land. - [ ] Clear Documents. - [ ] Price can be n...  more »

 Rubber land for sale/rent
5
 Gampaha 

 • 106 perches   Rubber land


  Rs. 4.5M

Riverfront Property

Welikadamulla Road, Attanagall..

  The land consists of 106 perches of prime, picturesque, riverfront property at Welikadamulla, Aththanagalla. T...  more »

 Rubber land for sale/rent
2
 Bandaragama 

 • 13.22 perches   Rubber land


  Rs. 325,000 Per Perch

Land sale in Bandaragama

Gonapala kubuka Road

  බණ්ඩාරගම නගරයට නුදුරුව -අනුමත කරන ලද පිඹු...  more »

 Kegalle 

 • 4 acres   Rubber land


  Rs. 4.5M

Rubber land for sale

Hettimulla

  4 acres rubber land situated close to Hettimulla going to be sale. This land can be used residential purposes ...  more »