සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Rubber land for sale in Sri Lanka (41 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Rubber land for sale/rent
6
 Hanwella 

 • 520 perches   Rubber land


  Rs. 75,000 Per Perch

Land For sale

Thiththapaththara - Malida Roa..

  No brokers, genuine buyers only. Old rubber land presently harvesting. clear deeds. facing to Thithapaththar...  more »

 Rubber land for sale/rent
1
 Avissawella 

 • 4.5 acres   Rubber land


  Rs. 7M

Rubber Land

 

  Awissawella Rubber Land 4.5 Acres. Three Water canals for Boundries. 70Lakhs or part for exchange With Vehic...  more »

 Rubber land for sale/rent
1
 Hanwella 

 • 149 perches   Rubber land


  Rs. 42,000 Per Perch

Land for sale in Hanwella

Labugama Road

  Land for sale in Hanwella 149 Perches with Water & Electricity at Neluwaththuduwa, Labugama Road. 3 1/2 KM fr...  more »

 Rubber land for sale/rent
8
 Gampaha 

 • 106 perches   Rubber land


  Rs. 4.5M

Riverfront Property

Weilikadamulla Road

  This is prime land of 106 perches and is a picturesque riverfront property at Welikadamulla, Aththanagalla. Th...  more »

 Rubber land for sale/rent
1
 Ruwanwella 

 • 43.75 acres   Rubber land


   

Rubber Estate For Sale

Nittabuwa Ruwanwella Main Road

  RUBBER ESTATE FOR SALE 44 Acre Rubber Estate (Madolthenne Estate) in Gampaha District facing the Nittambuwa-R...  more »

 Rubber land for sale/rent
9
 Idangoda 

 • 1 acres   Rubber land


  Rs. 15,700 Per Perch

Rubber land for sale

Eheliyagoda

  Valuable agricultural land for sale.closer to the idangoda eheliyagoda road.extent 1 acre,land covers in the ...  more »

 Rubber land for sale/rent
3
 Galle 

 • 47 perches   Rubber land


  Rs. 140,000 Per Perch

Land for Sale

Poddala

  - [ ] Land for sale near Poddala. - [ ] 47 perch empty land. - [ ] Clear Documents. - [ ] Price can be n...  more »