සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Rubber land for sale in Sri Lanka (49 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Rubber land for sale/rent
5
 Gampaha 

 • 106 perches   Rubber land


  Rs. 4.5M

Riverfront Property

Welikadamulla Road, Attanagall..

  The land consists of 106 perches of prime, picturesque, riverfront property at Welikadamulla, Aththanagalla. T...  more »

 Rubber land for sale/rent
2
 Horana 

 • 185 perches   Rubber land


  Rs. 9.3M

land for sale

thalgahavila road

  185 perch rubber land for sale.Thalgahavila maragahahena junction. Immediately sale...  more »

 Rubber land for sale/rent
2
 Bandaragama 

 • 13.22 perches   Rubber land


  Rs. 325,000 Per Perch

Land sale in Bandaragama

Gonapala kubuka Road

  බණ්ඩාරගම නගරයට නුදුරුව -අනුමත කරන ලද පිඹු...  more »

 Rubber land for sale/rent
URGENT
3
 Matugama 

 • 299 perches   Rubber land


  Rs. 70,000 Per Perch

Land for sale

yatadola

  දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ දොඩම්ගොඩ පිවිසුම...  more »

URGENT
 Mawanella 

 • 240 perches   Rubber land


  Rs. 15,000 Per Perch

Hemmathagama

 

  මාවනැල්ල නගරයේ සිට කිලෝමීටර් හතක් දුරින...  more »