සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Rubber land for sale/rent
2
 Kegalle 

 • 2.2 acres   Rubber land


  Rs. 6M

රබර් ඉඩම

Edurapotha

  පිරිසිදු ඔප්පු. කගල්ල පොල්ගහවෙල පාර සිට 1k...  more »

 Rubber land for sale/rent
2
 Mawanella 

 • 540 perches   Rubber land


  Rs. 20,000 Per Perch

Rubber Land for sale

Aranayaka

  3 acers 1 roods 20.5 perches of new tapping rubber. Located 12 km away from Mawanella town. Between Ar...  more »

 Rubber land for sale/rent
4
 Hanwella 

 • 72 perches   Rubber land


  Rs. 100,000 Per Perch

Land For sale

Thiththapaththara - Malida Roa..

  No brokers, genuine buyers only. Old rubber land trees removed.. Resurveyed and plan done very last month. f...  more »

 Warakapola 

 • 10 acres   Rubber land


  Rs. 15M

Anguruwella

 

  ESTATE FOR SALE at Warakapola. 10 Acres comprising Rubber as this property is situated 6km off Pilanduwa...  more »

 Rambukkana 

 • 52.6  acres   Rubber land


  Rs. 1.2M Per Acre

Baddewala South AB Estate

Kempitikanda Road

  52.6 Acres of land with Rubber, Mahogani, Pepper, cut foliage etc and ideal for Agarwood/Sandlewood, Eco touri...  more »

 Weligama 

 • 38 perches   Rubber land


  Rs. 695,000 Per Perch

For urgent sale

Kalukanda road

  Clear deeds 300 m to beach. Near to many restaurants 1.5km to weligama Ideal for a villa/restaurant ...  more »

 Kuda Uduwa 

 • 23 perches   Rubber land


  Rs. 120,000 Per Perch

Horana 23P Land For Sale

Kananwila Road

  Horana, Kudauduwa, Kananwila Road 23p land Rs.120, 000 per pearch Opposit main road Two way entrance ...  more »

 Kiridiwala 

 • 341 perches   Rubber land


  Rs. 18,000 Per Perch

Rubber land for sale.

Kiridiwela amithirigala

  අවුරුදු 3 කට වැඩි රබර් පැල සහිත ඉඩම ඉක්මන් ...  more »