සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Cinnamon land for sale in Sri Lanka (23 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts

 

 Cinnamon land for sale/rent
3
 Welipanna 

 • 10 acres   Cinnamon land


  Rs. 2M Per Acre

Cinnamon Land for Sale

Ittapana Road

  10 Acre land with 6 acres of Cinnamon trees( 2 Years Old) 30 minutes drive from Colombo southern highway wi...  more »

URGENT
 Warakapola 

 • 17.5 perches   Cinnamon land


  Rs. 30,000 Per Perch

land for sale

ihalawela

  කොළඹ නුවර පාරට කිලෝමීටරයක් දුරින්.වරකාපො...  more »

 Elpitiya 

 • 3 acres   Cinnamon land


  Rs. 11M

Kurudugahahetekma

Perakum mawatha, 9th Mile Post..

  2 acres of cinnoman, 1 acre of newly planted tea along with pepper. 7'5' small house heading the road with 3 p...  more »

URGENT
 Idangoda 

 • 280 perches   Cinnamon land


  Rs. 42,000 Per Perch

land for sale

Rathnapura,panadura

  80km distance from panadura,kiriella rode clear deet exchange possible....  more »

 Ratnapura 

 • 10.5 perches   Cinnamon land


  Rs. 3.7M

Land for sale

Rathnapura

  කෙළඹ රත්නපුර ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා රත්නපු...  more »