සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Cinnamon land for sale in Sri Lanka (9 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts

 

 Cinnamon land for sale/rent
URGENT
7
 Kalutara 

  • 84 perches   Cinnamon land


    Rs. 210,000 Per Perch

Land for Sale

Sri Subuthi Mawatha, Kuda Wask..

    84 Perches Cinnamon land for sale at Waskaduwa, Kalutara.900 m from Galle road, 850m from Bandaragama road and...  more »

 Elpitiya 

  • 41 perches   Cinnamon land


    Rs. 100,000 Per Perch

land for sale Elpitiya

Gemunu mawatha

    Elpitiya Gemunu Mawatha per 41 kurudu wagakota athi padinchiyata sudusu Idama ho kotasak.... Nala jalaya,vidu...  more »