සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/308548/thumb_424_308548_1566981221_9556.jpg Cinnamon land
9
 Weligama 

 • 6.5 acres   Cinnamon land


  Rs. 69.05M

Cinnamon land Weligama

 

  Opportunity to purchase a medium size productive well maintained Cinnamon estate in south Sri lanka withing ...  more »

5 ../images/no_pic.png Cinnamon land
 Ratnapura 

 • 200 acres   Cinnamon land


  Rs. 2

Land For Sale

Pelmadula Ratnapura

  This Land Is With 2 Bungalows And With 150 Acre Of Cinnamon As Well As With 50 Acre Of Tea Each Day 50000 Kilo...  more »

7 ../images/no_pic.png Cinnamon land
 Hakmana 

    Cinnamon land


  Rs. 4.2M

Land for sale

weapatheera Hakmana

  This land is situated at Hakmana Matara It is a 2 Acre land and it is being cultivated with c...  more »

9 ../images/no_pic.png Cinnamon land
 Badulla 

    Cinnamon land


  Rs. 2 Per Acre

633pahalagamabadulla Badulla