සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Cinnamon land for sale in Sri Lanka (23 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts

 

 Hikkaduwa 

 • 127 perches   Cinnamon land


  Rs. 6.5M

Sale

No.41/C,Aluthwala Road ,kalupe..

  2 km to hikkaduwa town.127 perch(commercial ,residesial ,agriculture )...  more »

 Ambalangoda 

 • 1 acres   Cinnamon land


  Rs. 6M Per Acre

Cinnamon land

Dipohandiya

  Ambalangoda , godahena , dipo handiya pare.. sinnakkara kurudu akkara 1k wikineemata..wisthara sadaha amathann...  more »

 Matara 

 • 6 acres   Cinnamon land


  Rs. 2.5M Per Perch

Cinnamon land for sale

nilmini stores,beralapanathana

  Cinnamon land of 6.0 acres for sale can offered for total land or 2 acres lots Rs,2,500,000/= per acre ( neg...  more »

 Elpitiya 

 • 41 perches   Cinnamon land


  Rs. 100,000 Per Perch

land for sale Elpitiya

Gemunu mawatha

  Elpitiya Gemunu Mawatha per 41 kurudu wagakota athi padinchiyata sudusu Idama ho kotasak.... Nala jalaya,vidu...  more »