සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Cinnamon land for sale in Sri Lanka


  Save Search       Create e-mail alerts

 

 Hikkaduwa 

  • 127 perches   Cinnamon land


    Rs. 6.5M

Sale

No.41/C,Aluthwala Road ,kalupe..

    2 km to hikkaduwa town.127 perch(commercial ,residesial ,agriculture )...  more »