සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Cinnamon land for sale in Sri Lanka (19 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts

 

 Cinnamon land for sale/rent
URGENT
7
 Kalutara 

 • 84 perches   Cinnamon land


  Rs. 210,000 Per Perch

Land for Sale

Sri Subuthi Mawatha, Kuda Wask..

  84 Perches Cinnamon land for sale at Waskaduwa, Kalutara.900 m from Galle road, 850m from Bandaragama road and...  more »

 Ambalangoda 

 • 1 acres   Cinnamon land


  Rs. 6M Per Acre

Cinnamon land

Dipohandiya

  Ambalangoda , godahena , dipo handiya pare.. sinnakkara kurudu akkara 1k wikineemata..wisthara sadaha amathann...  more »

 Matara 

 • 6 acres   Cinnamon land


  Rs. 2.5M Per Perch

Cinnamon land for sale

nilmini stores,beralapanathana

  Cinnamon land of 6.0 acres for sale can offered for total land or 2 acres lots Rs,2,500,000/= per acre ( neg...  more »

 Baddegama 

 • 80 perches   Cinnamon land


  Rs. 105,000 Per Perch

Land For Sale Baddegama

Wawlagala, Berillawatta

  හික්කඩුව බද්දේගම අධිවේගී පිවිසුම් මාර්ග...  more »

 Elpitiya 

 • 41 perches   Cinnamon land


  Rs. 100,000 Per Perch

land for sale Elpitiya

Gemunu mawatha

  Elpitiya Gemunu Mawatha per 41 kurudu wagakota athi padinchiyata sudusu Idama ho kotasak.... Nala jalaya,vidu...  more »