සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
8 Cinnamon land
URGENT
8
 Ambalangoda 

  • 182 P  Cinnamon land


    Rs. 3M

Argent sale

Godageha, Ambalangoda

    පර්චස් 182ක ඉඩමකි පර්චස් 60ක කුරුදු වගා කර ඇ...  more »

11 Cinnamon land
4
 Poddala 

  • 190 P  Cinnamon land


    Rs. 3.5M

Cinnamon land

Kasideniya, Poddala

    Galle baddegama pradana parata 1Km.per190 kurudu idama ekmanin wikineemata.ihala adayamak labagatha hakiya....  more »