සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
2 /pics/308548/thumb_424_308548_1566981221_9556.jpg Cinnamon land
9
 Weligama 

  • 6.5 acres    Cinnamon land


    Rs. 68.5M

Cinnamon land Weligama

 

    Opportunity to purchase a medium size productive well maintained Cinnamon estate in south Sri lanka withing ...  more »

4 /pics/306714/thumb_424_306714_1565862090_6251.jpg Cinnamon land
1
 Uragasmanhandiya 

  • 1.5 acres    Cinnamon land


    Rs. 5.8M

Uragasmanhandiya