සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Paddy land for sale/rent
1
 Ambalantota 

 • 5 acres    Paddy land


  Rs. 6M

Land for Sale

 

  5 acres of paddy land with a beautiful landscape is for sale It can be used for agricultural purposes or can b...  more »

 Paddy land for sale/rent
1
 Ja-Ela 

 • 314 perches    Paddy land


  Rs. 20,000 Per Perch

Empty Land per Rs 20000.00

Ja ela Gamenulla Road, Ja-Ela

  2km from Jaela TownFace to Ja Ela Ganemulla Main Road150 Purch or 314 Purch per Rs2000000br Imediate salebr Or...  more »

 Badulla 

 • 177 perches    Paddy land


  Rs. 25,000 Per Perch

Paddy Land

Badulla

  Existing near between Bandarawela Badulla main road Uduwarabr 10 feet road accessbr Complete water supplybr B...  more »