සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Paddy land for sale in Sri Lanka


  Save Search       Create e-mail alerts

 

 Paddy land for sale/rent
3
 Kurunegala 

 • 2 acres   Paddy land


  Rs. 2.23M

Paddy Land for sale

165, Kandy road

  2 acres of uncultivated paddy land for sale in Kurunegala. only 100m from the Mallawapitiya - Keppitigala ro...  more »

 Paddy land for sale/rent
3
 Puttalam 

 • 35 acres   Paddy land


  Rs. 900,000 Per Acre

Paddy-land for sale

Egodapitiya, Thabbowa, Puttlam

  ● ජල ප්‍රභවයන් 03කින් පෝෂණය වන, එක් පසකින් ම...  more »

 Peradeniya 

 • 17 perches   Paddy land


  Rs. 90,000 Per Perch

land for sale

kiribathkumbura

  kuburak goda කරන්නත් puluwan niwasak සෑදීමට වුණත් call ...  more »