සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
3 /pics/328411/thumb_424_328411_1579454821_2376.png Paddy land
1
 Mannar 

 • 25 acres   Paddy land


  Rs. 250,000 Per Acre

25 Acre Paddy land for sales

Adampan steat Mannar

  Paddy Land with private deeds newly developed with irrigation tank one season only...  more »

4 /pics/325294/thumb_424_325294_1577712389_5007.png Paddy land
2
 Kandy 

 • 24 perches   Paddy land


  Rs. 770,000 Per Perch

Land in Kandy town limits

Sri Dhamma Dhassi Mawatha Kand..

  1 Very close to Lexicon International School and Trinity college Kandy walking distance2 The Land is agricultu...  more »

8 /pics/241915/thumb_424_241915_1578133144_9222.png Paddy land
1
 Katugastota 

 • 48 perches   Paddy land


  Rs. 325,000 Per Perch

Rice paddy land for sale

 

  48 perches rice paddy land Located behind Katugastota Hospital This land is situated in a peaceful highly res...  more »

9 ../images/no_pic.png Paddy land
 Sammanthurai 

 • 2 acres   Paddy land


  Rs. 4M Per Acre

Successful paddy land

 

  Well managed paddy land for sale in Sammanthurai 45 minutes from Kalmunai Regular successful harvesting2 acre...  more »

10 ../images/no_pic.png Paddy land
 Kegalle 

 • 1 acres   Paddy land


   

Paddy Land for Lease

Kandy Road Kegalle

  Paddy land right next to Kandy Colombo road near Ballapana town in Kegalle district is available for long term...  more »

12 ../images/no_pic.png Paddy land
 Pokunuwita 

 • 125 perches   Paddy land


  Rs. 300,000 Per Perch

Fantastic location

Horana Panadura Road Pokunuw..

  great potential near GalanigamaExpressway...  more »

14 ../images/no_pic.png Paddy land
 Jaffna 

 • 750 perches   Paddy land


  Rs. 2.25M

paddy land

Karampon southnear vairavar ko..

  This Property Is Kayts karampon Vairavar Kovil Between Vellankanni Church Right Hand SideBus 780 Route From Ja...  more »