සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Paddy land for sale in Sri Lanka (29 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts

 

 Paddy land for sale/rent
3
 Kurunegala 

 • 2 acres   Paddy land


  Rs. 2.23M

Paddy Land for sale

165, Kandy road

  2 acres of uncultivated paddy land for sale in Kurunegala. only 100m from the Mallawapitiya - Keppitigala ro...  more »

 Paddy land for sale/rent
3
 Puttalam 

 • 35 acres   Paddy land


  Rs. 900,000 Per Acre

Paddy-land for sale

Egodapitiya, Thabbowa, Puttlam

  ● ජල ප්‍රභවයන් 03කින් පෝෂණය වන, එක් පසකින් ම...  more »

 Paddy land for sale/rent
2
 Delgoda 

 • 161 perches   Paddy land


  Rs. 1M

Paddy Land

Udupila Road

  අක්කරයක භූමි ප්‍රමාණයකින් යුත් සාරවත් කු...  more »

 Paddy land for sale/rent
1
 Wellawaya 

 • 1 acres   Paddy land


  Rs. 2.6M Per Acre

carper road

Malewana

  කුඹුර සහ කෙසෙල් ඉඩම මල්වත්තාවල හන්දියේ ස...  more »

 Paddy land for sale/rent
URGENT
4
 Gelioya 

 • 24 perches   Paddy land


  Rs. 300,000 Per Perch

Land for Sale

Pitawalawatta

  Land for Sale @ PITAWALAWATTA A land of great value closer to Gelioya town very suitable to build your Hom...  more »

 Peradeniya 

 • 17 perches   Paddy land


  Rs. 90,000 Per Perch

land for sale

kiribathkumbura

  kuburak goda කරන්නත් puluwan niwasak සෑදීමට වුණත් call ...  more »