සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Paddy land for sale in Sri Lanka (27 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts

 

 Paddy land for sale/rent
2
 Delgoda 

 • 161 perches   Paddy land


  Rs. 1M

Paddy Land

Udupila Road

  අක්කරයක භූමි ප්‍රමාණයකින් යුත් සාරවත් කු...  more »

 Paddy land for sale/rent
1
 Wellawaya 

 • 1 acres   Paddy land


  Rs. 2.6M Per Acre

carper road

Malewana

  කුඹුර සහ කෙසෙල් ඉඩම මල්වත්තාවල හන්දියේ ස...  more »

 Paddy land for sale/rent
3
 Kegalle 

 • 160 perches   Paddy land


  Rs. 45,000 Per Perch

Land For Sale Kegalle

Galigamuwa, Galigamuwa Town

  The land is located Ballapana 3 minutes to Galigamuwa town 130m to Colombo - Kandy Main road Clear deeds, C...  more »

 Paddy land for sale/rent
URGENT
4
 Gelioya 

 • 24 perches   Paddy land


  Rs. 300,000 Per Perch

Land for Sale

Pitawalawatta

  Land for Sale @ PITAWALAWATTA A land of great value closer to Gelioya town very suitable to build your Hom...  more »