සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
2 /pics/325294/thumb_424_325294_1577712389_5007.png
Paddy land
2
 Kandy 

 • 24 perches    Paddy land


  Rs. 770,000 Per Perch

Land in Kandy town limits

Sri Dhamma Dhassi Mawatha Kand..

  1 Very close to Lexicon International School and Trinity college Kandy walking distancebr 2 The Land is agricu...  more »

5 /pics/312598/thumb_424_312598_1569320836_6708.jpg
Paddy land
2
 Anuradhapura 

 • 2.5 acres    Paddy land


  Rs. 2.3M

Thambuththegama Anuradhapura

  2 12 ...  more »

6 /pics/304015/thumb_424_304015_1564333348_2229.jpg
Paddy land
1
 Ambalantota 

 • 5 acres    Paddy land


  Rs. 6M

Land for Sale

 

  5 acres of paddy land with a beautiful landscape is for sale It can be used for agricultural purposes or can b...  more »

8 /pics/241915/thumb_424_241915_1578133144_9222.png
Paddy land
1
 Katugastota 

 • 48 perches    Paddy land


  Rs. 350,000 Per Perch

Rice paddy land for sale

 

  48 perches rice paddy land Located behind Katugastota Hospital br This land is situated in a peaceful highly ...  more »

10 ../images/no_pic.png
Paddy land
 Pokunuwita 

 • 125 perches    Paddy land


  Rs. 300,000 Per Perch

Fantastic location

Horana Panadura Road Pokunuw..

  great potential near GalanigamaExpressway...  more »

11 ../images/no_pic.png
Paddy land
 Kandy 

 • 10.5 perches    Paddy land


  Rs. 1M Per Perch

land for sale

William Gopallawa Mw Kandy

  It is situated in Sudhumpola near Kandy NAITAIt has 105 perches ...  more »

13 ../images/no_pic.png
Paddy land
 Jaffna 

 • 750 perches    Paddy land


  Rs. 2.25M

paddy land

Karampon southnear vairavar ko..

  This Property Is Kayts karampon Vairavar Kovil Between Vellankanni Church Right Hand Sidebr Bus 780 Route From...  more »