සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
3 Paddy land
1
 Kurunegala 

  • 1.5 P  Paddy land


    Rs. 3.35M

Paddy Field for sale

Thalgodapitiya, Kurunegala

    ඉබ්බාගමුව තල්ගොඩපිටිය හන්ඩියේ පිහිටි අක...  more »


email alert
Don't miss out! Get notified with new properties
close
Receive latest offer in your email
email alert
success

You have been successfully registered