සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Paddy land for sale in Sri Lanka (33 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Paddy land for sale/rent
URGENT
4
 Gelioya 

 • 24 perches   Paddy land


  Rs. 300,000 Per Perch

Land for Sale

Pitawalawatta

  Land for Sale @ PITAWALAWATTA A land of great value closer to Gelioya town very suitable to build your Hom...  more »

 Paddy land for sale/rent
1
 Anuradhapura 

 • 5 acres   Paddy land


   

Paddy land

Parasangaswewa

  අනුරාධපුරයට කී.මී 10 ක් නුදුරින් පරසන්ගස්ව...  more »

 Paddy land for sale/rent
2
 Delgoda 

 • 1 acres   Paddy land


  Rs. 1M

Paddy Land

Udupila - Makola road

  අක්කරයක භූමි ප්‍රමාණයකින් යුත් සාරවත් කු...  more »

 Ampara 

 • 05 acres   Paddy land


   

Paddy Land For Sale

Main Road

  A plot of land (paddy Field) called Sinna niyanthala Kandam in extent of 05 acres in the Division of Malligai...  more »

 Ampara 

 • 4 acres   Paddy land


  Rs. 2.5M Per Acre

Paddy land sale

Savalakadi

  4 Acres paddy land for sale More than 40 bags yields per Acre Savakakadi APC center. ...  more »

 Kurunegala 

 • 80 perches   Paddy land


  Rs. 700,000

Paddy land for sale

Wellawa

  Paddy land for sale in kurunegala wellawa. Directly connected with bathalagoda project. Total size - palak...  more »

URGENT
 Thalawathugoda 

 • 28.3 perches   Paddy land


  Rs. 975,000 Per Perch

Sale

Salinda disanayaka road

  පර්චස් 28.3 ක ඉඩම පර්චස් 1 9 75 විකිණීමට ඇත 077999888...  more »