සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Paddy land for sale in Sri Lanka (35 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Paddy land for sale/rent
URGENT
1
 Boralesgamuwa 

 • 24 perches   Paddy land


  Rs. 400,000 Per Perch

land for sale

weera mawatha

  there is a near the Jayawardanapura campus.Face to waththe gedara road. it Is an uncultivated paddy field. 2 ...  more »

 Paddy land for sale/rent
2
 Agunukolapelessa 

 • 320 perches   Paddy land


  Rs. 8,750 Per Perch

paddy feiled

agunukolapelassa

  320purches Very commercial land(rice) Water supply-udwalawa jalashaya. Clear document. ...  more »

 Paddy land for sale/rent
4
 Mawaramandiya 

 • 66 perches   Paddy land


  Rs. 35,000 Per Perch

Paddy Land

Siyabalape

  66 P Paddy Land for Sale at Siyambalape. Mawaramandiya facing Daranagama Road. 5 min drive to Mawaramandiya. ...  more »

 Ampara 

 • 05 acres   Paddy land


   

Paddy Land For Sale

Main Road

  A plot of land (paddy Field) called Sinna niyanthala Kandam in extent of 05 acres in the Division of Malligai...  more »

 Ampara 

 • 4 acres   Paddy land


  Rs. 2.5M Per Acre

Paddy land sale

Savalakadi

  4 Acres paddy land for sale More than 40 bags yields per Acre Savakakadi APC center. ...  more »

 Kurunegala 

 • 80 perches   Paddy land


  Rs. 700,000

Paddy land for sale

Wellawa

  Paddy land for sale in kurunegala wellawa. Directly connected with bathalagoda project. Total size - palak...  more »

URGENT
 Thalawathugoda 

 • 28.3 perches   Paddy land


  Rs. 975,000 Per Perch

Sale

Salinda disanayaka road

  පර්චස් 28.3 ක ඉඩම පර්චස් 1 9 75 විකිණීමට ඇත 077999888...  more »

 Gampaha 

 • 173 perches   Paddy land


  Rs. 1.2M

Land for sale

 

  Gampaha - Akaragama Kuburak wikinimata atha. Wagawata sudusui. Akkarayai perches 14k atha. Mulu idamatama 120...  more »