සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/325294/thumb_424_325294_1577712389_5007.png
Paddy land
2
 Kandy 

  • 24 perches    Paddy land


    Rs. 770,000 Per Perch

Land in Kandy town limits

Sri Dhamma Dhassi Mawatha Kand..

    1 Very close to Lexicon International School and Trinity college Kandy walking distance2 The Land is agricultu...  more »