සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/309543/thumb_424_309543_1567615480_5605.jpg
Tea land
1
 Kandy 

 • 1000 acres    Tea land


  Rs. 1M Per Acre

tea estate

 

  Neglected tea estate for saletotally 1000 acresideal for re planting tea and vegetable plantation ...  more »

2 ../images/no_pic.png
Tea land
 Kandy  

 • 20 acres    Tea land


  Rs. 2.8M Per Acre

Tea land with poultry FARM

 

  Part of Bolagala Estate19780 Acres14 Acres planted 5 Units labor accomodationBalance prepared for pepperWater...  more »

3 ../images/no_pic.png
Tea land
 Kandy 

 • 93 perches    Tea land


  Rs. 69,000 Per Perch

 

  Mount Royal 93 ...  more »