සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Tea land for sale/rent
5
 Kandy 

  • 5 acres   Tea land


    Rs. 50M

Scenic View land in Kandy

Galtenne Uduwela

    5 acres Tea estate land with clear deeds Just 5.5km from the lake round kandy Towards Ampitiya Galltenna Road....  more »