සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land with house for sale in Sri Lanka (972 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Land with house for sale/rent
8
 Nugegoda 

 • 54.4 perches   Land with house


  Rs. 3M Per Perch

Land With House For Sale

Jambugasmulla Mawatha

  Total Land extend of 54.4 Perch = 0.34 Acres = 0.13759 Hectares • Located at the Prime Residential surro...  more »

 Land with house for sale/rent
4
 Jaffna 

 • 30 perches   Land with house


  Rs. 11M

Land With Small House

A.V ROAD ariyalai jaffna

  30 perches Land with a small house for sale at ariyalai a.v road. Jaffna .the land is located 50 meters from a...  more »

 Land with house for sale/rent
7
 Dikwella 

 • 33 perches   Land with house


  Rs. 19.7M

Free hold house & land .

Dikwella Road

  Fastest growing area , in Sri Lanka . Free hold house & land , for sale in the beautiful bays, of Dikwella . ...  more »