සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land with house for sale in Sri Lanka (1027 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Land with house for sale/rent
1
 Negombo 

 • 10 perches   Land with house


  Rs. 9.9M

House in negombo

Akkara 50

  Prime Group offers you this magnificent 14 unit elegant, the most affordable housing project within the well-d...  more »

 Land with house for sale/rent
1
 Minuwangoda 

 • 47 perches   Land with house


  Rs. 295,000 Per Perch

Land Sale For Minuwangoda

Katunayake Bus Route

  Good residential land With House for sale in Yatiyana This land is very close to katunayake Minuwangoda Bus ...  more »

 Land with house for sale/rent
1
 Weligama 

 • 22.5 perches   Land with house


  Rs. 1.2M Per Perch

A land on the beach side

Palane

  A block of 22.5 perches on the beach side in the Galle road between Weligama and Mirissa. ideal for a hotel p...  more »

 Land with house for sale/rent
1
 Colombo 14 

 • 6.5 perches   Land with house


  Rs. 4.4M Per Perch

Land with house

nagalagam street

  Commercial land for sale in Nagalagam Street. (Thotalaga) Total land size is 6.5 Acres. Land with a House ...  more »

 Land with house for sale/rent
3
 Kottawa 

 • 17.55 perches   Land with house


  Rs. 30M

Land with house

Athurugiriya road

  17.55 perches land with house ! Private lane ! Road lane name KEEnagahawatta lane ! Advantages ## ## ...  more »

 Land with house for sale/rent
4
 Negombo 

 • 10 perches   Land with house


  Rs. 350,000 Per Perch

to Colombo

Chilaw Road

  10 Parch land with small house for immediate sale in Chilaw Road in Negombo. ( Opposite Cargills Food city - D...  more »