සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land with house for sale in Sri Lanka (998 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Land with house for sale/rent
1
 Rajagiriya 

  • 7.7 perches   Land with house


    Rs. 3M Per Perch

Asela Play Ground Road

Asela Play Ground Road, Obesey..

    A land with an old house for sale in Asela play ground road, obesekarapura Rajagiriaya. Just 200m from obeseyk...  more »

 Land with house for sale/rent
7
 Kohuwala 

  • 13.5 perches   Land with house


    Rs. 2.1M Per Perch

Residential Block For Sale

Pepiliyana Mawatha

    13.5p of almost square block with an old house Approx. 80ft frontage facing 15ft road Walking distance to th...  more »