සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land with house for sale in Sri Lanka (899 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Land with house for sale/rent
5
 Kandy 

  • 400 perches   Land with house


    Rs. 400,000 Per Perch

Property for Sale

Devani Rajasinghe Mawatha.

    Prime property of approximately 400 perches in city limits, water and electricity are available, motorable wit...  more »

 Land with house for sale/rent
3
 Nugegoda 

  • 10 perches   Land with house


    Rs. 2.3M Per Perch

Prime land in Nugegoda

Melder Place

    10 perch land with old house in a prime location at Ananda Mawatha off Melder place,or end of Nalandarama Rd....  more »