සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Land with house for Sale in Sri Lanka (543 properties)


 Land with house for sale/rent
2
 Arawwala 

 • 50 perches   Land with house


  Rs. 850,000 Per Perch

Land for sale

Weda Niwasa

  Good Residential Property Situated at Arawwala Maharagama, Suitable for Residential or Apartment project,Peace...  more »

 Land with house for sale/rent
3
 Wattala 

 • 20 perches   Land with house


  Rs. 1.4M Per Perch

Land for sale in Wattala

 

  Situated 200 metres away from Hendala Road, Wattala, in a very residential area. 20 perch land, with an old ho...  more »

 Land with house for sale/rent
URGENT
7
 Hendala 

 • 35  perches   Land with house


  Rs. 800,000 Per Perch

Land for Sale

218/13 Tenlanka Road palliyawa..

  Land for sale in palliyawatta hendala Good natural place nearest to kalani river Nearest to colombo 35 pe...  more »