සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land with house for sale in Sri Lanka (1167 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Land with house for sale/rent
1
 Malabe 

  • 19 perches   Land with house


    Rs. 775,000 Per Perch

(H508) Land for Sale in Malabe

Sudarshana Mawatha

    19 perches land facing to Sudarshana Mawatha , 100m to CINEC Campus, 600m to Horizen, SAITM, NFTH. MIT and 1km...  more »

 Land with house for sale/rent
URGENT
5
 Dambulla 

  • 80 perches   Land with house


    Rs. 4.2M

melsiripura

kurunegala

    watina idamak ikmanin wikinimata kurunegala dabulla parata asannawa siyalu pahasukam sahitha niraul oppu pe...  more »