සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land with house for sale in Sri Lanka (860 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Land with house for sale/rent
7
 Horana 

 • 160 perches   Land with house


  Rs. 199,000 Per Perch

Horana 1 acre land for sale

Near Horana town

  Horana near town 1 acres land with old colonial house for sale. There is a 40 perches of black rock, which can...  more »

 Land with house for sale/rent
3
 Nugegoda 

 • 10 perches   Land with house


  Rs. 2.3M Per Perch

Prime land in Nugegoda

Melder Place

  10 perch land with old house in a prime location at Ananda Mawatha off Melder place,or end of Nalandarama Rd....  more »

 Land with house for sale/rent
7
 Pokunuwita 

 • 16 perches   Land with house


  Rs. 3M

Land for sale

 

  16P land for sale in Pokunuwita. 75% complete house is built. (Approximately 1000Sqft ) 6km from the Gela...  more »

 Land with house for sale/rent
3
 Kurunegala 

 • 25 perches   Land with house


  Rs. 600,000 Per Perch

Residential Land

 

  2 km away from the clock tower. 50m away from Colombo-Kurunegala road. In the Wehera junction. Adjoining co...  more »

 Land with house for sale/rent
2
 Kurunegala 

 • 48 perches   Land with house


  Rs. 1.2M Per Perch

Land for sale

Gettuwana circular road

  * Ideal for commercial (car sale etc.) and residential purposes * City limits- 1km to Kurunegala city * Elec...  more »

 Land with house for sale/rent
3
 Kandana 

 • 11.5 perches   Land with house


  Rs. 40M

House in Kandana

Ragama Road

  Land Size :- 11.5 Perches & House - 3200 sq ft Highly residential area and Peaceful environment Close ...  more »