සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land with house for sale in Sri Lanka (573 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Land with house for sale/rent
1
 Moratuwa 

 • 34.8  perches   Land with house


  Rs. 925,000 Per Perch

Land For Sale

Dhammananda Mawatha, Gorakana

  34.8 purches Land (with an very old house) for sale. No 25, Dhammananda Mawatha, Gorakana, Moratuwa. Only 10...  more »

 Land with house for sale/rent
6
 Mirissa 

 • 251 perches   Land with house


  Rs. 40M

Land For Sale In Mirissa

Udupila road

  valuable land with a house and a villa for sale . the land is situated on the land side in Mirissa new touris...  more »

 Land with house for sale/rent
3
 Nugegoda 

 • 10 perches   Land with house


  Rs. 2.2M Per Perch

Prime land in Nugegoda

Melder Place

  10 perch land with old house in a prime location at Ananda Mawatha off Melder place, It is at a dead end loca...  more »

 Land with house for sale/rent
4
 Kadawatha 

 • 40 perches   Land with house


  Rs. 550,000 Per Perch

Land with small House

Mangala Mawatha

  A high residential area with all the facilities. 01KM to highway bus stand, 500M to Ganemulla Kadawatha main r...  more »

 Land with house for sale/rent
URGENT
4
 Minuwangoda 

 • 47.5 perches   Land with house


  Rs. 15M

Gampaha

Welikada

  For an urgent sale. Coconut trees plus many more investments. Beautiful view from the house. High recomm...  more »