සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Land with house for sale/rent
5
 Weligama 

  • 16 acres    Land with house


     

Weligama Estate

 

    16 acre estate with an additional 90p including a historical bungalow in Udukawabr Between Weligama Matara on...  more »