සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

See similar listings in nearby areas

See similar listings nearby Gampaha (22 properties)


 

1 Land with house
1
 Wattala 

 • 20 P  Land with house


  Rs. 39.5M

Land for sale in Wattla

Hendala Road, Wattala

  ◾This property located at 250m distance to Hendala Elakanda Road, near Elakanda BOC bank. ◾The placem...  more »

1 Land with house
1
 Wattala 

 • 14.4 P  Land with house


  Rs. 2M Per Perch

Land for Sale in Hendala

Nimala Maria Mawatha, Hendala,..

  Property details No Brokers This Rectangular land plot is located in Very good Residential neighborh...  more »

1 Land with house
7
 Wattala 

 • 84 P  Land with house


  Rs. 1.2M Per Perch

Land for sale

Wanawasala Road, Wattala

  84 perches land with two old houses is available at Wanawasala Road, Wattala for immediate sale. Good resident...  more »


email alert
Don't miss out! Get notified with new properties
close
Receive latest offer in your email
email alert
success

You have been successfully registered