සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Tea land for sale/rent
5
 Hatton 

 • 100 acres   Tea land


  Rs. 300M

Tea estate for sale

Dickoya

  Beautiful 100 acre tea estate situated in an terrific location. 100 acre’s tea estate for sale in Dickoya...  more »

 Tea land for sale/rent
6
 Pilimathalawa 

 • 12 acres   Tea land


  Rs. 28M

Elpitikanda

 

  A well established tea plantation, VP tea (5-10 yrs), high yielding crop. Clear deeds Other resources: 2 ho...  more »

 Tea land for sale/rent
3
 Matara 

 • 3 acres   Tea land


  Rs. 6.5M

Tea land for sale

Nugagahawatta, Wilpita, Akures..

  #Extent- 3 Acres (partitioned by courts)with #Tea(clone-2025 & 2026) #Coconut (350 basket plants available f...  more »