සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Tea land for sale in Sri Lanka (103 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Tea land for sale/rent
5
 Kuruwita 

 • 6.1 acres   Tea land


  Rs. 16.5M

St, Anthony's Estate

Devipahala

  picturesque tea estate, situated atop of a low mountain with a gravel road surrounding the estate all around. ...  more »

 Tea land for sale/rent
4
 Akuressa 

 • 11 acres   Tea land


  Rs. 25M

Tea Land For Sale

 

  well maintained tea land comprising of 11 acres with a very good income. with electricity and water facilities...  more »

 Tea land for sale/rent
2
 Matale 

 • 130 acres   Tea land


  Rs. 1.2M Per Acre

Land for sale in Matale

Rattota Road, Matale

  130 Acre Land & Bungalow on Rattota road Matale 80 Acre Tea 16 Acre Cinnamon Bungalow with 5 Bedrooms &...  more »

 Tea land for sale/rent
URGENT
1
 Galle 

 • 335 perches   Tea land


  Rs. 3.5M Per Acre

Tea land for sale

Close to Galle road

  Near to Wanduramba town, Close to Galle road. 1 acre and 15 perches of fully grown 10 years old and 1 acre of...  more »

 Tea land for sale/rent
1
 Galle 

 • 1.75 acres   Tea land


  Rs. 3M

Tea land - Mapalagama

Mapalagama

  Valuable tea land with including jack trees & coconut trees, small store available in land, 4 Km from Mapala...  more »