සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Tea land for sale in Sri Lanka (99 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Tea land for sale/rent
4
 Doluwa 

 • 1 acres   Tea land


  Rs. 3.25M Per Acre

Tea Land - Doluwa

Pussathanna - Doluwa

  1 acres land with newly cultivated tea (4 Years old )- Currently having a good monthly income 18 clove (Ka...  more »

 Tea land for sale/rent
1
 Galle 

 • 4.5 acres   Tea land


  Rs. 2M Per Acre

Tea Land at Immaduwa

 

  4.5 acre tea estate is for sale at imaduwa. 1 acre V.P tea and 3.5 acre bare land 2 acre river reservati...  more »

 Tea land for sale/rent
10
 Galle 

 • 50 acres   Tea land


  Rs. 2M Per Acre

Tea Land for Sale near Galle

Yakalamulla Road, Galle

  Fully completed Tea estate with all the facilities, Water supply and electricity available. Wide Road entrance...  more »

 Tea land for sale/rent
8
 Imaduwa 

 • 1 acres   Tea land


  Rs. 4.5M

tea land

Pagirihena

  Finance kara vikunu idamaki.idam kabali 13k thibe.sampurna idama akkara 1.pirisidu oppu.maima pahadiliwa atha....  more »

 Tea land for sale/rent
3
 Weligama 

 • 230 perches   Tea land


  Rs. 150,000 Per Perch

environmental land

wligama-panchaliya

  Clear documents 3phase electricity Good water In front of paddy field & beautiful locate...  more »

 Tea land for sale/rent
2
 Ratnapura 

 • 6 acres   Tea land


  Rs. 9.9M

Land at Ratnapura

Illukwatta , Malwala , Ratnapu..

  6 acres well maintained tea land with all facilities. 900 - 1200 Kg per month. Easy access to Ratnapura Sir...  more »

Showing page 1 of 4