සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Tea land for sale in Sri Lanka (126 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Tea land for sale/rent
6
 Diyatalawa 

 • 8 acres   Tea land


  Rs. 32M

256

Pahala Kadurugamuwa

  2Km from Diyathalawa town. 5 acres tea. Rest is bare. Beautiful water stream at the bottom. Road available. Wa...  more »

 Tea land for sale/rent
URGENT
1
 Morawaka 

 • 05 acres   Tea land


  Rs. 7.5M

Tea Land

 

  05 acres well established and maintained Tea Land with Cinnamon, Coconut, Jack Trees and different kind...  more »

 Tea land for sale/rent
1
 KANDY 

 • 3 acres   Tea land


  Rs. 2M Per Acre

Ampitiya

Galthanna road

  Earlier tea Land . 3 acres available . 500 m Above Ampitiya Galthanna road . 7 KM From Kandy town . Goo...  more »