සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Tea land for sale in Sri Lanka (120 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Tea land for sale/rent
3
 Matara 

  • 3 acres   Tea land


    Rs. 6.5M

Tea land for sale

Nugagahawatta, Wilpita, Akures..

    #Extent- 3 Acres (partitioned by courts)with #Tea(clone-2025 & 2026) #Coconut (350 basket plants available f...  more »