සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Tea land for sale in Sri Lanka (105 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Tea land for sale/rent
1
 Kandy 

 • 10 perches   Tea land


  Rs. 50,000 Per Perch

Residential Land

Japan Road, Punch Mola, Watteg..

  නිසල උයන/Tranquility English description is given below the sinhalese description. වත...  more »

 Tea land for sale/rent
4
 Welimada 

 • 4.5 acres   Tea land


   

Tea land for sale

 

  Welimada nagaraye sita sethapum 2kaka durin pihiti rikili thea acrs 4 1/2 wahama vikinimata etha... Vimasim...  more »

 Tea land for sale/rent
4
 Akuressa 

 • 13 acres   Tea land


  Rs. 27.5M

Tea Land For Sale

 

  well maintained tea land comprising of 13 acres with a very good income. with electricity and water facilities...  more »