සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
6 /pics/320750/thumb_424_320750_1574680754_0184.jpeg Tea land
10
 Bandarawela 

 • 12 acres    Tea land


  Rs. 3.4M Per Acre

Tea Estate

Mirahawatta Bandarawela

  This land has commercial value because of the estate located near the Bandarawela welimada main road 25km ah...  more »

7 /pics/320479/thumb_424_320479_1574486308_266.JPG Tea land
2
 Baddegama 

 • 01 acres    Tea land


  Rs. 3.5M

One acre tea land is for sale

Boralukada Baddegama

  One acre tea land is for sale Urgent br This land is situated facing southern expressway and currently tea pla...  more »

9 /pics/319312/thumb_424_319312_1573576513_3222.jpg Tea land
4
 Galle 

 • 2 acres    Tea land


  Rs. 8M

Great Tea State for Sale

Imaduwa Oliyamullawatta Galle

  A great tea state for sale i Galle located in magnificent landscapebr Owner Anura Kariyawasam...  more »

14 /pics/318506/thumb_424_318506_1572922264_7412.jpg Tea land
1
 Balangoda 

 • 1.5 perches    Tea land


  Rs. 2.8M

Pinnawala

 

  Tea land for sale 1 12 Acres Situated in 150 mts from Balangoda Pinnawala Road Clear documents...  more »

18 /pics/317355/thumb_424_317355_1572154744_9766.jpg Tea land
7
 Ginigathhena 

 • 31 acres    Tea land


  Rs. 70M

Tea estate for urgent sale

ambagamuwa Ginigathhena

  Entire land is 31 acres 3 Km from Nawalapitiya Ginigathhena road VP tea young plantation in about 16 ares ...  more »

21 /pics/316183/thumb_424_316183_1571382075_6323.jpg Tea land
6
 Nawalapitiya 

 • 40 perches    Tea land


  Rs. 200,000 Per Perch

Land in Hapugasthalawa

Hapugasthalawa Nawalapitiya

  3 mins walk to town Religious places nearby water facilities tea plants can build house nearby to town surroun...  more »

23 /pics/315996/thumb_424_315996_1571305729_1163.jpg Tea land
1
 Hatton 

 • 500 acres    Tea land


  Rs. 1.5M Per Acre

500 acres tea land for sale

 

  500 acres tea land for salebr neglected tea landbr re planting tea and develop of the landbr 40 degrees a land...  more »

25 /pics/314580/thumb_424_314580_1570543397_0625.jpg Tea land
1
 Waligama 

 • 134 perches    Tea land


  Rs. 3.8M

land for sale

Kokmaduwa Waligama

  134prchs tea land for saleTea and cinnamon includedand also there is a builded small houseelectricity is ther...  more »

27 /pics/312788/thumb_424_312788_1569420908_2328.jpg Tea land
3
 Neluwa 

 • 120 perches    Tea land


  Rs. 1.95M

Tea Land Neluwa

Dellawa streetUdawela Neluwa

  120 br br ...  more »

29 /pics/311380/thumb_424_311380_1568680703_6248.jpg Tea land
10
 Rattota 

 • 20 acres    Tea land


  Rs. 2.85M Per Acre

20 Acres 12 years old VP tea Plantation

Galokolowa Road Ratotta Matale..

  VP Tea Estate detailsbr br Well Managed 20 Acres of VP Tea Estate for sale in Galakolowa Ratotta Matale Distri...  more »

30 /pics/311373/thumb_424_311373_1568653158_4844.jpg Tea land
10
 Matugama 

 • 120 perches    Tea land


  Rs. 10.5M

Tea land

aluthgama roadbadugama Matugam..

  This land Location at Badugama juntion nera by Aluthgama Matugama Main roadThere is cultivated Tea Plant and T...  more »