සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Coconut land for sale in Sri Lanka (251 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Coconut land for sale/rent
2
 Narammala 

 • 30 acres   Coconut land


  Rs. 2.4M Per Acre

coconut land for sale

main

  30 acers land with 1000 old trees,750 new trees with good income fertilise well mantined coconut land for sale...  more »

 Coconut land for sale/rent
URGENT
1
 Horana 

 • 80 perches   Coconut land


  Rs. 380,000

Land for sale

Dambara

  This land has 14 coconut trees with yield. Electricity and water. It can be used both residential and cultivat...  more »

 Coconut land for sale/rent
1
 Ballapana 

 • 2  acres   Coconut land


  Rs. 120,000 Per Perch

Coconut Land for Sale

 

  2 acre coconut Land in Ballapana located in Minuwangoda - Divulapitiya road is for sale. The property is in a...  more »

 Coconut land for sale/rent
4
 Kalpitiya 

 • 4.5  acres   Coconut land


  Rs. 3.5M Per Acre

Coconut land for sale

Kurinjipitiya

  4.5 acres coconut estate for immediate sale in Kalpitiya Harvest is around 2000 average After 8-10 months h...  more »

 Coconut land for sale/rent
URGENT
6
 Katana 

 • 80 perches   Coconut land


  Rs. 135,000 Per Perch

A beautiful land for sale

Jhon perera mawatha (Mal farm ..

  A land for sale in jhon perera mawatha kadawala. It has about 30 coconut trees and 10 plus karata koloba mango...  more »