සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Coconut land for sale in Sri Lanka (179 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Coconut land for sale/rent
7
 Galle 

 • 110 perches   Coconut land


  Rs. 110,000 Per Perch

Land For Sale

Talpe

  110 perches of high land coconut land in Talpe / Galle for sale Just 700 meter inland face to the water cana...  more »

 Coconut land for sale/rent
1
 Madurankuliya 

 • 10 acres   Coconut land


   

Land For Sale

Mukkuthoduwawa

  තෙකලා විදුලිය බීමට සුදුසු ජලය මදුරන්කුල...  more »

 Coconut land for sale/rent
3
 Bandaragama 

 • 25 perches   Coconut land


   

Land For Sale

Kesbewa

  15 minutes for highway Entrance GALANIGAMA. 200m for BANDARAGAMA KESBEWA Road Carpet Roads 20 minutes to PA...  more »