සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Coconut land for sale in Sri Lanka (271 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Coconut land for sale/rent
1
 Anamaduwa 

 • 8  acres   Coconut land


  Rs. 400,000 Per Acre

8 Acres land for sale

Paliyagama

  8 acres sale at anamaduwa , 7 km to anamaduwa town, 138 km to colombo city, 3 acres planted coconuts , wat...  more »

 Coconut land for sale/rent
1
 Pasyala 

 • 120 perches   Coconut land


  Rs. 70,000 Per Perch

Haggalla

Algama

  120 Perches Coconut Land situated in Algama Road at Pasyala Area which is 8km from Pasyala Town at Kandy –C...  more »

 Coconut land for sale/rent
7
 Pannala 

 • 6 acres   Coconut land


  Rs. 3.8M Per Acre

Coconut land for sale

Makadura

  Young coconut land for sale immediately. Fertile land. well maintained. Crop 5000 nuts/45 days crop ...  more »

 Coconut land for sale/rent
1
 Alawwa 

 • 2.15 acres   Coconut land


  Rs. 7M

Coconut Land For Sale

Kekulawala Nawathalwatta

  A coconut Land for Sale, At Kurunegala District , Alawwa Divisional secretariat area , palle Kekulawala Nawa...  more »

 Coconut land for sale/rent
6
 Veyangoda 

 • 40 perches   Coconut land


  Rs. 275,000 Per Perch

Land for Sale in Veyangoda

Loolands Estate, Nittambuwa Ro..

  ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ නිට්ටඹුව වේයන්ගොඩ ...  more »