සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Coconut land for sale in Sri Lanka (261 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Coconut land for sale/rent
5
 Galewela  

 • 16 acres   Coconut land


  Rs. 1.4M Per Acre

Coconut Land for sale

Aluthwewa

  ගලේවෙල නගරයෙ සිට Km10 පිහිටා ඇති මෙම අගනා ඉඩ...  more »

 Coconut land for sale/rent
1
 Kurunegala 

 • 20 perches   Coconut land


   

Land for sale

Dambulla Road

  Land for sale – Dambulla Road, Yakkalla (Kurunegala) The land is positioned in a prime location, close to...  more »

 Coconut land for sale/rent
2
 Narammala 

 • 30 acres   Coconut land


  Rs. 2.4M Per Acre

coconut land for sale

main

  30 acers land with 1000 old trees,750 new trees with good income fertilise well mantined coconut land for sale...  more »