සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Coconut land for sale in Sri Lanka (145 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Coconut land for sale/rent
3
 Dekatana 

  • 25  perches   Coconut land


    Rs. 150,000 Per Perch

25 Perches land for sale

Parangoda Junction

    Dekatana Parangoda Junction, close to 225 Kirindiwela-Colombo Bus route, Well fenced Coconut land in extent 25...  more »

 Coconut land for sale/rent
6
 Padukka 

  • 24 perches   Coconut land


    Rs. 400,000 Per Perch

Land in Padukka

Polwatte Road, 6th Lane

    Clear Documents, Well maintained road, Electricity supply, 1km away from Padukka Town, 400m to (125) Padu...  more »