සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Coconut land for sale in Sri Lanka (321 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Coconut land for sale/rent
3
 Puttalam 

 • 3.5 acres   Coconut land


  Rs. 1.8M

coconut land for sale

thilladiya

  1500-2000 nuts per harvest tube well, electric motor and irrigation system few cashew,mango and teek trees ...  more »

 Coconut land for sale/rent
1
 Kurunegala 

 • 2 acres   Coconut land


  Rs. 1.3M Per Acre

Wellawa

Wellawa

  2 acre land for sale in Wellawa , Kurunegala. The Land is exactly 21km from Kurunegala Town. Please check ...  more »

 Coconut land for sale/rent
3
 Chilaw 

 • 2 acres   Coconut land


  Rs. 3.65M

Land for Sale 2 acres

Wijaya Katupotha

  Very closer to main bus road and each 30 minutes having buses to Chilaw and Colombo Better for residence with...  more »

 Coconut land for sale/rent
4
 Kurunegala 

 • 4 acres   Coconut land


  Rs. 35M

For sale

Wellawa

  4acer land in meddegama 6km to kurunegala town. 50m to main road. Threeface lain and 20feat road. ...  more »

 Coconut land for sale/rent
4
 Dompe 

 • 822 perches   Coconut land


  Rs. 80,000 Per Perch

Gampaha

Dompe

  Land for sale (Price negotiable) ...  more »

 Coconut land for sale/rent
2
 Dankotuwa 

 • 40 perches   Coconut land


  Rs. 200,000 Per Perch

Perfect

Negombo-Kurunegala rd.

  දංකොටුව නගරයට මිනිත්තු 4. කුරුණෑගල - මීගමු...  more »

 Coconut land for sale/rent
1
 Kuliyapitiya 

 • 42 perches   Coconut land


  Rs. 175,000 Per Perch

For sale

Kuliyapitiya

  Land size 42 perches land. Near to sohona kade junction and it is very close to the government schools and hos...  more »