සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
2 /pics/338861/thumb_424_338861_1585427394_2219.jpg Coconut land
3
 Kuliyapitiya 

    Coconut land


  Rs. 1M

Land Rent For Any Cultivation

kuliyapitiya colombo road Kuli..

  15 km from kuliyapitiya colombo road through weerambuwa pallewela road 3 acres coconut land for rent Good fo...  more »

4 /pics/318859/thumb_424_318859_1573141889_8319.jpg Coconut land
1
 Rathgama 

 • 26 acres   Coconut land


  Rs. 2.7M Per Acre

Galle Rathgama A Coconut Estate For Sale

Ralapanadeniya road Rathgama

  This 26 acres coconut estate is situated in Galle district and in Rathgma Its neglected in presently but 2500 ...  more »

6 /pics/315590/thumb_424_315590_1571125395_7544.JPG Coconut land
4
 Galle 

 • 170 perches   Coconut land


  Rs. 360,000 Per Perch

Galle Walahanduwa A Residential Land For Sale

Jayasena mawatha Manawila Wala..

  This land is face to a paddy fieldAnd very close to southern highway exit and entrance at Pinnaduwa 500 meters...  more »

8 /pics/338269/thumb_424_338269_1584433815_9415.jpg Coconut land
4
 Udubaddawa 

 • 3 acres   Coconut land


  Rs. 15M

Coconut Land For Sale Udubaddawa

Bunnehepola Udubaddawa

  3 Acre Coconut Land available for Sale in Bunnehepola UdubaddawaLess than 400 m to Madampe Kuliyapitiya main r...  more »

15 /pics/338252/thumb_424_338252_1584424275_4306.jpg Coconut land
5
 Narammala 

 • 27 acres   Coconut land


  Rs. 4.5M Per Acre

27 Acres Coconut Estate

Weerambugedara Narammala

  Coconut estate well maintained regularly fertilized27 Acres Electricity45 lacks per Acre No brokersContact Nav...  more »

18 /pics/337446/thumb_424_337446_1583910191_6741.jpg Coconut land
6
 Andigama 

 • 24 acres   Coconut land


  Rs. 40M

Coconut Estate for sale

Chillaw Anamaduwa road Andigam..

  24Acr coconut estate 5Acr inter cropped with various fruits sustainable deep well drip irrigation for entire 2...  more »

19 /pics/337392/thumb_424_337392_1583897504_0453.jpg Coconut land
3
 Kurunegala 

 • 5 acres   Coconut land


  Rs. 2.5M Per Acre

Coconut land for immediate sale

Mawathagama Kurunegala

  Coconut trees Betel trees Cloves trees Teak trees Mahogany trees Coffeepepper and more...  more »

20 /pics/337306/thumb_424_337306_1584255852_1992.jpeg Coconut land
10
 Kurunegala 

 • 13 acres   Coconut land


  Rs. 1.6M Per Acre

Coconut land for sale in kurunegala

Hiripitiya wegolla Kurunegala

  Location Hiripitiya wegollaLand extent13265 acres 13 ACRES OR 265 ACRES25km away from Hiripitiya Kurunegala ...  more »

26 /pics/336072/thumb_424_336072_1583205855_9344.jpg Coconut land
1
 Chilaw 

 • 362 perches   Coconut land


  Rs. 14M

362 perches coconut lanad for sale

Colombo Puttalam Main road Chi..

  362 perches coconut land at ARECHCHHIKATTUWA TownFacing on Main road next to Arechchkattuwa Sunday PolaThe...  more »

27 /pics/308792/thumb_424_308792_1567229244_4765.jpg Coconut land
6
 Kurunegala 

 • 5 acres   Coconut land


  Rs. 2.7M Per Acre

Valuable Coconut Land for Sale

Pothuhera Dambokka Kurunegala

  Water Electricity Pepper Cashew teak and moreVery Close to HighwayClear Deed...  more »

28 /pics/335762/thumb_424_335762_1582976411_8023.jpg Coconut land
4
 Godakawela 

 • 57 perches   Coconut land


  Rs. 22,000 Per Perch

Land for residence

warayaya roadweligepola Road G..

  5 coconut treesWater availableelectricity also availablevery good for residence57 purchFor immediate sale...  more »