සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Coconut land for sale in Sri Lanka (276 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Coconut land for sale/rent
1
 Pannala 

 • 150 perches   Coconut land


  Rs. 55,000 Per Perch

Land For Sale in Pannala

Negombo-Kurunegala Road

  මීගමුව-කුරුණෑගල ප්‍රධාන මාර්ගය (පන්නල හා ...  more »

 Coconut land for sale/rent
 Pannala 

 • 49 acres   Coconut land


  Rs. 4M Per Acre

Coconut estate in Pannala

Rawita Welpatta

  49, acres of cultivated land with a deep well and small lake on the property. under planted with young coconut...  more »

 Coconut land for sale/rent
1
 Vakarei 

 • 20 acres   Coconut land


  Rs. 2.3M Per Acre

Coconut Land

Mankeni

  Coconut cultivated land facing to the beaach with other side facing Trinco Bati High way. ...  more »

 Coconut land for sale/rent
1
 Chilaw 

 • 25 perches   Coconut land


  Rs. 250,000 Per Perch

Land in Chilaw Town

Colombo Road, De MD Silva Mawa..

  Valuable land in chilaw town. 25 Perches land for sale in Colombo Rd, De MD Silva Mawatha, Chilaw. Excellent l...  more »

 Coconut land for sale/rent
1
 Bingiriya 

 • 113 perches   Coconut land


  Rs. 45,000 Per Perch

Quick sale

 

  Near the kurunegala halawatha main road (100m) bingiriya , dalupotha...  more »

 Coconut land for sale/rent
3
 Palapathwela 

 • 15.5 perches   Coconut land


  Rs. 900,000

Land For Sale

Palapathwela, Matale

  15.5 perches Coconut Trees Original Documents available Call Dilani. 0777952685 ...  more »

 Coconut land for sale/rent
5
 Mabima 

 • 220 perches   Coconut land


  Rs. 275,000 Per Perch

Land for sale in Mabima

Pattiwila - Makola Road

  Coconut land with amazing paddy field view (No flood effects) electricity, Pipe bone water available on Si...  more »

 Coconut land for sale/rent
2
 Dankotuwa 

 • 440 perches   Coconut land


  Rs. 90,000 Per Perch

Coconut Land For Sale

Gonavila

  Coconut Land for selling This is 440 perches well built coconut Land with house in gonavila, Dankotuwa. Just ...  more »

Showing page 1 of 10