සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Coconut land for sale in Sri Lanka (251 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Coconut land for sale/rent
4
 Seeduwa 

 • 58 perches   Coconut land


  Rs. 300,000 Per Perch

Land for sale

Amandoluwa

  This 58 perches coconut land situated in Seeduwa, bordering the Dandugan Oya and situated in a relaxing atmosp...  more »

 Coconut land for sale/rent
1
 Homagama 

 • 20 perches   Coconut land


  Rs. 5M

Abahena

moonamale road

  20 young coconut trees Water and electricity near by Clean documentary 5Km from Homagama Junction ...  more »

 Coconut land for sale/rent
1
 Nittambuwa 

 • 100 perches   Coconut land


  Rs. 375,000 Per Perch

Coconut land for sale

Between Nittambuwa and Pasyala

  100 perch coconut land for sale. Walking distance to Colombo Kandy road. Ideal for building a house or for cul...  more »

 Coconut land for sale/rent
URGENT
1
 Homagama 

 • 10 perches   Coconut land


  Rs. 185,000 Per Perch

Land For Sale

128 / 129

  • Land located close to NSBM Campus & Mahinda Rajapaksha School and 2KM to homagama Town. • Water and thr...  more »

 Coconut land for sale/rent
URGENT
2
 Henegama  

 • 107 perches   Coconut land


  Rs. 275,000 Per Perch

Land For Sale

Weliweriya-Kirindiwela Road

  25 fruitful Rambutan Trees and fruitful 45 coconut trees Close to the henegama central college ...  more »

 Coconut land for sale/rent
5
 Tangalle 

 • 502 perches   Coconut land


  Rs. 50,000 Per Perch

Land for sale in tangalle

148/A, kahandamodara , ranna

  This land is very suitable for hotel field, it's situated 500m from the see and 50m to lagoon. There is electr...  more »