සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Coconut land for sale/rent
2
 Weliweriya 

 • 30 perches   Coconut land


  Rs. 135,000 Per Perch

Land for sale

Piyarathana Mawatha

  1.5km to Colombo Kandy main road Along piyarathana mawatha Carpet and concrete roads 3phase electeicit...  more »

 Coconut land for sale/rent
3
 Kurunegala 

 • 30 perches   Coconut land


  Rs. 63,000 Per Perch

Land for sale

Mawathagama

  Kurunegala Barandana Pihiti 30 Perch uth Idamak wikinimta tibe. Perch 1 - Rs.63000 contact 0712295278/07129305...  more »

 Coconut land for sale/rent
8
 Padukka 

 • 80 perches   Coconut land


  Rs. 250,000 Per Perch

Land for sale Padukka

Mahingala Road, Weragala

  👉🏿 පාදුක්ක නගරයට කි.මි. 4 ක් පමණ දුරින් පොල...  more »

 Coconut land for sale/rent
URGENT
4
 Panadura 

 • 25. 5 perches   Coconut land


  Rs. 375,000 Per Perch

Megahakovila road

Pinwaththa

  600 m to galle road. Flat land with coconut trees. Use sri seelananda road(janet), meegahakovila road. ...  more »

 Coconut land for sale/rent
4
 Alawwa 

 • 3 acres   Coconut land


  Rs. 9.5M

Land for Sale

Narammala Street

  Land location - Kurunegala, Alawwa 4 Km from Alawwa town 5 Km to new Highway Nakalagamuwa interchange Wate...  more »

 Coconut land for sale/rent
5
 Pothuhera 

 • 2 acres   Coconut land


  Rs. 20M

Kurunegala

Wadakada Rd

  1. Well maintained coconut land with 50+ coconut trees. 2. 2.7 KM from Pothuhera town. 3. 2 KM to Central Hi...  more »