සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Coconut land for sale/rent
1
 Kadawatha 

 • 25 perches    Coconut land


  Rs. 240,000 Per Perch

low price land

Mankada road, Kadawatha

  25 perches suits for build a house 1 km kadawatha town...  more »

 Coconut land for sale/rent
10
 Marawila 

 • 40 perches    Coconut land


  Rs. 150,000 Per Perch

Land for Sale Marawila

 

  Located at Amarasinghe Mawatha Marawilabr To the main road 2 Km br There is a prawn farm next to the landbr Wa...  more »

 Coconut land for sale/rent
3
 Anamaduwa 

 • 3 acres    Coconut land


  Rs. 1.8M Per Acre

Coconut Land For Sale

Kudawewa, Anamaduwa

  3 Acres Land situated 15km from anamaduwa townbr 2 and half year old Coconut and Lemon Plantsbr Tube Wellbr El...  more »

 Coconut land for sale/rent
1
 Tangalle 

 • 1280 perches    Coconut land


  Rs. 20M

Urgent

beliaththa, Tangalle

  This land is 8 acers coconut land with lot of coconut trees one side sea view br Water Electricity available...  more »