සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Puttalam (59 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Bare Land for sale/rent
3
 Puttalam 

 • 49 perches   Bare Land


  Rs. 105,000 Per Perch

Near Norochchole

Puttalam Kalpiti main road

  In Puttalam - Kalpity main road Clear water & Electricity ...  more »

 Bare Land for sale/rent
2
 Puttalam 

 • 85 perches   Bare Land


  Rs. 95,000 Per Perch

Bare(empty) Land for Sale

Kurunegala Road

  Land for Sale in Heart of the Puttalam town Land Size 85 Perches Useful for residence and commercial purpose...  more »

 Coconut land for sale/rent
1
 Puttalam 

 • 8 acres   Coconut land


  Rs. 1.4M Per Acre

coconut estate in puttalam

Colombo - Puttalam

  8 acres of young coconut estate available for sale situated at Puttalam District very nice land with good inco...  more »

 Bare Land for sale/rent
URGENT
5
 Puttalam 

 • 207 perches   Bare Land


  Rs. 100,000 Per Perch

Sale for Land

Anuradhapura Road

  Puttalam Anuradhapura road in front of army camp. 1 kilometre from Puttalam city 207 perch Rs:100000 per p...  more »

 Bare Land for sale/rent
9
 Puttalam 

 • 15 perches   Bare Land


  Rs. 140,000 Per Perch

Puttalam City Reach

Anuradhapura road

  Puttalam City Reach Located at the heart of Puttalam city on Anuradhapura road. (500m away from the police st...  more »