සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Puttalam (52 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Cultivated Land for sale/rent
3
 Puttalam 

 • 20 perches   Cultivated Land


  Rs. 50,000 Per Perch

Teak land for sale

Puttalama Rd

  Teak land from Puttalama. perches 20. 30 teak trees. The trees are eleven years old. After 10 years , you can...  more »

 Bare Land for sale/rent
 Puttalam 

 • 15 acres   Bare Land


  Rs. 10M

P111

Mei oya

  Prime land situated at mei oya, puttalam. Facing mei oya and ideal place for cultivation. Easy access road to...  more »

 Bare Land for sale/rent
3
 Puttalam 

 • 49 perches   Bare Land


  Rs. 105,000 Per Perch

Near Norochchole

Puttalam Kalpiti main road

  In Puttalam - Kalpity main road Clear water & Electricity ...  more »

 Bare Land for sale/rent
2
 Puttalam 

 • 22  acres   Bare Land


  Rs. 1M Per Acre

Bare land for sale

Mundel

  Nice flat land bordering Putlam Railway Track facing the Mundalama logon . Extent 22 Ac. clear deeds. Putlam...  more »

 Bare Land for sale/rent
2
 Puttalam 

 • 85 perches   Bare Land


  Rs. 95,000 Per Perch

Bare(empty) Land for Sale

Kurunegala Road

  Land for Sale in Heart of the Puttalam town Land Size 85 Perches Useful for residence and commercial purpose...  more »

 Cultivated Land for sale/rent
URGENT
2
 Puttalam 

 • 8 acres   Cultivated Land


  Rs. 5.5M

Sale

Thirikkapallama

  culvated 8 acre land with coconut , cashew . Owners small bungalow, labour quarters, water supply. About 500...  more »