සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Coconut land for sale/rent
6
 Kurunegala 

 • 60 perches    Coconut land


  Rs. 625,000 Per Perch

commercial 15 perches land

kandy road, Kurunegala

  land for salebr 60 perches can buy 15 perches blocksbr 4 blocks of Land 15p eachbr 200m to kandy kurunegala...  more »

 Bare Land for sale/rent
3
 Kurunegala 

 • 18 perches    Bare Land


  Rs. 475,000 Per Perch

Uyandana

Tissa Mawatha, Kurunegala

  18P bare land in highly residential area 27Km to the proposed expressway entrance 47Km to the Kurunegala clock...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Kurunegala 

 • 16 perches    Bare Land


  Rs. 100,000 Per Perch

land for house

kurunegala- ganewatta road, Ku..

  16 perch land10km far from central of kurunegala cityland place in front of kurunegala ganewatta main roadcal...  more »