සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Kurunegala (221 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


Filter by:
Bare land (168)

 Bare Land for sale/rent
1
 Kurunegala 

 • 15 perches   Bare Land


  Rs. 125,000 Per Perch

Land for Urgent Sale

Clawis waththa, Uhumeeya

  15 perch bare land for sale in Uhumeeya Near the Uhumeeya Garment 500m to the kurunegala-negombo main road ...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Kurunegala 

 • 6.5 perches   Bare Land


  Rs. 200,000 Per Perch

Land for sale

Colombo

  Colombo main road ekata thathpara 10 Polgahawela railway station vinadi 15 Polgahawela hospital vinadi 20 S...  more »

 Bare Land for sale/rent
3
 Kurunegala 

 • 15.5 perches   Bare Land


  Rs. 1.2M

Land For sell Malpitiya

Haal Para( Adjoining to colomb..

  1Km to colombo 6 main road, 3Km to colombo 5 main road, 15 minutes to kurunegala town, 10 minutes to pothuhera...  more »

 Bare Land for sale/rent
3
 Kurunegala 

 • 15.5 perches   Bare Land


  Rs. 1.55M

Land For sell Malpitiya

Haal Para( Adjoining to colomb..

  1Km to colombo 6 main road, 3Km to colombo 5 main road, 15 minutes to kurunegala town, 10 minutes to pothuhera...  more »

 Land with house for sale/rent
 Kurunegala 

 • 176 perches   Land with house


  Rs. 1.6M Per Perch

Land with a house

 

  176 perches overlooking the lake in Kurunegala. 5 minutes from the main road. Rs 1.6 MN PP ...  more »