සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Kurunegala (112 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Bare Land for sale/rent
5
 Kurunegala 

 • 90 perches   Bare Land


  Rs. 90,000 Per Perch

Land for sale 90 perches

Gonagama thiththawella road, M..

  90 Perches Land - Waterfront Location: Gonagama- Thiththawella Main Road, Minhettiya, Kurunegala The prope...  more »

 Bare Land for sale/rent
 Kurunegala 

 • 15 perches   Bare Land


  Rs. 300,000 Per Perch

Land For Sale

Halpara, Malpitiya, Kurunegala

  15 Perch Land at Malpitiya, Halpara, In front of Toyota Show room. 300m away from Colombo- Kurunegala Main Roa...  more »

 Cultivated Land for sale/rent
2
 Kurunegala 

 • 40 acres   Cultivated Land


  Rs. 24M Per Acre

family estate

kandy road

  Facing kandy- kurunegala main road, few minutes to Galagedera new express way entrance , ideal for eco tourism...  more »

 Bare Land for sale/rent
2
 Kurunegala 

 • 15 perches   Bare Land


  Rs. 1.8M

For sale

Negambo road

  Ikmanin wikinimata Electricity & water Kurunegala twon eke sita 2km durin.. Tel 071 0 59 49 12 ...  more »