සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Kurunegala (186 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Bare Land for sale/rent
9
 Kurunegala 

 • 90 perches   Bare Land


  Rs. 75,000 Per Perch

Land for sale 90 perches

Gonagama thiththawella road, M..

  90 Perches Land - Waterfront Location: Gonagama- Thiththawella Main Road, Minhettiya, Kurunegala For insta...  more »

 Cultivated Land for sale/rent
URGENT
1
 Kurunegala 

 • 30 perches   Cultivated Land


  Rs. 110,000 Per Perch

Land for sale

Pothuhera

  30 perches of land for sale in kurunegala pothuhera. near wadakada main road contact us for more detail...  more »

 Paddy land for sale/rent
3
 Kurunegala 

 • 2 acres   Paddy land


  Rs. 2.23M

Paddy Land for sale

165, Kandy road

  2 acres of uncultivated paddy land for sale in Kurunegala. only 100m from the Mallawapitiya - Keppitigala ro...  more »

 Bare Land for sale/rent
4
 Kurunegala 

 • 15 perches   Bare Land


  Rs. 85,000 Per Perch

Land for urgent sale

Negombo Road

  Land for very urgent sale Situated at Uhumeeya behind the Uhumeeya Hela Garment 500m to the main road Calm ...  more »