සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Kurunegala (177 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Bare Land for sale/rent
3
 Kurunegala 

 • 15 perches   Bare Land


  Rs. 55,000 Per Perch

Land Sale in Pannala

Pannala

  පන්නල Green Land , කැකිල්ලපිටිය ප්‍රධාන මාර්ගයට ...  more »

 Land with house for sale/rent
3
 Kurunegala 

 • 25 perches   Land with house


  Rs. 600,000 Per Perch

Residential Land

 

  2 km away from the clock tower. 50m away from Colombo-Kurunegala road. In the Wehera junction. Adjoining co...  more »

 Land with house for sale/rent
2
 Kurunegala 

 • 48 perches   Land with house


  Rs. 1.2M Per Perch

Land for sale

Gettuwana circular road

  * Ideal for commercial (car sale etc.) and residential purposes * City limits- 1km to Kurunegala city * Elec...  more »

 Cultivated Land for sale/rent
3
 Kurunegala 

 • 6.0 acres   Cultivated Land


  Rs. 17M

commercial

Ibbagamuwa

  2.5 km to kurunagala Dambulla main road and its very near to new making highway and 1km to kurunagala mathale ...  more »

 Land with house for sale/rent
2
 Kurunegala 

 • 17 perches   Land with house


  Rs. 3M Total value of land

land sale

kiralabokka

  17 perches, Near to colombo- kurunegala 05 road, Pure water, Rs. 3, 000, 000 only Contact 0777033244 ...  more »

 Bare Land for sale/rent
5
 Kurunegala 

 • 90 perches   Bare Land


  Rs. 90,000 Per Perch

Land for sale 90 perches

Gonagama thiththawella road, M..

  90 Perches Land - Waterfront Location: Gonagama- Thiththawella Main Road, Minhettiya, Kurunegala The prope...  more »