සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Kurunegala (290 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


Filter by:
Bare land (220)

 Land with house for sale/rent
 Kurunegala 

 • 176 perches   Land with house


  Rs. 1.6M Per Perch

Land with a house

 

  176 perches overlooking the lake in Kurunegala. 5 minutes from the main road. Rs 1.6 MN PP ...  more »

 Coconut land for sale/rent
1
 Kurunegala 

 • 6 acres   Coconut land


  Rs. 5M Per Acre

Rideegama Road

Barandana

  6 Acre Coconut Land with various fruit plants ( Mango, Pinnaple,Etc.).watcher hut,Agri Well and boardering to ...  more »

 Coconut land for sale/rent
3
 Kurunegala 

 • 4 acres   Coconut land


  Rs. 2M Per Acre

4acres Land for sale

6th KM, Kurunegala, Katupotha ..

  land is situated at 6th km post in Kurunegala -Katupotha Road. This area is known as Ginimanna Bamunakotuwa. ...  more »

 Cultivated Land for sale/rent
1
 Kurunegala 

 • 20 perches   Cultivated Land


  Rs. 4M

Land for sale

Wariyapola

  Facing to Kurunegala Chilaw Main road. Ideal for residence of any business purpose. ...  more »

 Coconut land for sale/rent
2
 Kurunegala 

 • 2 acres   Coconut land


  Rs. 1.6M Per Acre

Wellawa

Dewedda watta

  2 acres of coconut land for sale.. enriched soil with neal by deduru oya. Cocunuts are in high quality. In b...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Kurunegala 

 • 10.2 perches   Bare Land


  Rs. 1.1M Per Perch

Land in Kurunegala town

Negombo road

  10.2 perch Land in front of Government Chest Clinic, 100 meters to Maliyadeva Boys and Girls schools. 100 mete...  more »

 Bare Land for sale/rent
2
 Kurunegala 

 • 32 perches   Bare Land


   

Colombo Road

Colombo Road

  Ready to rent or lease bare land at wanduragala face to colombo kurunegala main road, Price negotiable ...  more »