සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/318409/thumb_424_318409_1580291666_8425.JPG
Coconut land
10
 Kurunegala 

 • 43 acres    Coconut land


  Rs. 3.75M Per Acre

Coconut Land for Sale

Kurunegala

  Approximately 43 Acres Averaging approximately 30000 Coconuts every 45 days Average income of Rs800000 03 Acre...  more »

12 /pics/333407/thumb_424_333407_1581920559_4452.jpg
Coconut land
5
 Kurunegala 

 • 26.5 acres    Coconut land


  Rs. 1.6M Per Acre

Coconut land for sale in kurunegala

Hiripitiya wegolla Kurunegala

  Land extent 265 acres25km away from Hiripitiya Kurunegala RoadCoconut estate for sale in Within the Coconuts...  more »

14 /pics/333033/thumb_424_333033_1581697660_1325.jpg
Bare Land
1
 Kurunegala 

    Bare Land


  Rs. 65

Land For Sale

Yanthampalawa Kurunegala

  Total extent 177 Perches of LandSquare shape land Only 500m from the main road Easily reachable to Kurunegala ...  more »

17 /pics/331474/thumb_424_331474_1580884048_0828.jpg
Bare Land
1
 Kurunegala 

 • 33 perches    Bare Land


  Rs. 160 Per Perch

Land for sale at kuruneala

 

  Residential Commercial land 33 perchesIdeal for a suitable upstairs residence in a quiet location15 minutes d...  more »

18 /pics/327736/thumb_424_327736_1579160636_5619.jpg
Bare Land
2
 Kurunegala 

 • 15.00 perches    Bare Land


  Rs. 115,000 Per Perch

Land for sale in Pothuhera

Pothuhera Kurunegala

  Near the highway exitFacing Gepallwa road900 m to rout no 06All clear title approvals electricity...  more »

19 /pics/331388/thumb_424_331388_1580822862_8331.jpg
Coconut land
7
 Kurunegala 

 • 2.5 acres    Coconut land


  Rs. 12M

25acre Coconut land for sale

Pothuhera Ranjanagama road Ku..

  25acresAcessible from both Kurunegala Colombo and Kurunegala Negombo roads2km from Pothuhera town...  more »

24 /pics/329679/thumb_424_329679_1580040094_4464.JPG
Land with house
4
 Kurunegala 

 • 48 perches    Land with house


  Rs. 425,000 Per Perch

Kaudawatta Avenue

Kaudawatta Avenue Kurunega..

  The property of 48 perches and modern house with amenities is for sale immediately in Kurunegala city The mode...  more »

29 /pics/328488/thumb_424_328488_1579505946_7306.jpeg
Coconut land
4
 Kurunegala 

 • 10.5 acres    Coconut land


  Rs. 100,000 Per Perch

Melsiripura

Dambulla Road Kurunegala

  Coconut land with a house and restaurant ...  more »

30 /pics/327930/thumb_424_327930_1579234052_5968.jpg
Coconut land
2
 Kurunegala 

 • 5 acres    Coconut land


  Rs. 3.4M Per Acre

Coconut estate for sale immediately

Mawathagama Kurunegala

  I have a 5 acres land for sale in mawathagamaits in middle of Kandykegalle and Kurunagala districts it is easy...  more »

Lands for Sale in Kurunegala

Located in North Western Province, Kurunegala's historic municipality can be denoted as one of the most affluent cities found in Sri Lanka. Considered as the capital of the province, this metropolis plays a vital role to uplift the overall economy of the country. Its origin as a prominent city goes far back as the 13th century when the ruling dynasty at that time decided to move the capital to this unique location. As a result, the area saw exponential growth compared to all other cities found in that period. As such, properties for sale and properties for rent in Kurunegala including coconut land in Kurunegala, are some of the most sort-after real estate assets seen in the country. This may include the popular lands for sale in Kurunegala District, but may also include apartments and houses with lands for sale in Kurunegala seen throughout this landscape. 

If you are looking for land sale companies in Kurunegala to buy lands for sale in Kurunegala Sri Lanka, be it simple lot lands in Kurunegala or a Coconut land for sale in Kurunegala, remember to consider the below facts before making your final decision. Let's assume that in your search for properties for sale in Kurunegala, you have come across a 150 acres coconut land for sale in Kurunegala, where it is divided into two blocks of 75 acres as block A and block B. However, you do not have enough money to buy this property. If so, then perhaps you might want to consider a coconut land for sale in Kuliyapitiya, where you can find an equally high-quality coconut estate consist of 150 acres, yet for a much cheaper price. Such a property will also come with all the necessary facilities to make your investment a long-term success. 

The prime lands in Kurunegala, especially the land for sale in Kurunegala town limit in Kurunegala Map, are some of the most valuable seen in the country. As such, if we assume that in your quest for one of the properties for sale in Kurunegala, you are looking to buy a house for sale with land, a property with coconut trees built on a 15 perch land facing a paddy field that also has access to a carpeted road. If this is what you want, then land for sale in Kurunegala Kandy road might offer exactly what you expect from a land in kurunegala. However, if you want land for sale in Kurunegala lake round, ideally a 10-15 perches land, then go for a property located close to the North Lake Road. Similarly, if you want land for sale in Kurunegala Colombo road, then a property located in Wanduragala might offer the best opportunities.