සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Kurunegala (176 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Bare Land for sale/rent
4
 Kurunegala 

 • 15 perches   Bare Land


  Rs. 85,000 Per Perch

Land for urgent sale

Negombo Road

  Land for very urgent sale Situated at Uhumeeya behind the Uhumeeya Hela Garment 500m to the main road Calm ...  more »

 Bare Land for sale/rent
3
 Kurunegala 

 • 15 perches   Bare Land


  Rs. 55,000 Per Perch

Land Sale in Pannala

Pannala

  පන්නල Green Land , කැකිල්ලපිටිය ප්‍රධාන මාර්ගයට ...  more »

 Bare Land for sale/rent
5
 Kurunegala 

 • 90 perches   Bare Land


  Rs. 75,000 Per Perch

Land for sale 90 perches

Gonagama thiththawella road, M..

  90 Perches Land - Waterfront Location: Gonagama- Thiththawella Main Road, Minhettiya, Kurunegala The prope...  more »

 Bare Land for sale/rent
3
 Kurunegala 

 • 109.0  perches   Bare Land


  Rs. 50,000 Per Perch

Land For Sale- Kurunagala

siyabalamgamuwa,Maspotha

  Kurunagala, siyabangamuwa, Maspotha extent of 109 perches,land for immediate sale. total land divided in to 07...  more »

 Coconut land for sale/rent
1
 Kurunegala 

 • 20 perches   Coconut land


   

Land for sale

Dambulla Road

  Land for sale – Dambulla Road, Yakkalla (Kurunegala) The land is positioned in a prime location, close to...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Kurunegala 

 • 34 perches   Bare Land


  Rs. 300,000 Per Perch

Beautiful bare land

Gokaralla

  Green city Kurunegala gokaralla Montigopallawe Road 34 perches land bordering lake residential ,good acces...  more »