සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Coconut land for sale/rent
3
 Kurunegala 

  • 30 perches   Coconut land


    Rs. 63,000 Per Perch

Land for sale

Mawathagama

    Kurunegala Barandana Pihiti 30 Perch uth Idamak wikinimta tibe. Perch 1 - Rs.63000 contact 0712295278/07129305...  more »