සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Nuwara Eliya (64 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


Filter by:

 Bare Land for sale/rent
6
 Nuwara Eliya 

  • 10 perches   Bare Land


    Rs. 975,000 Per Perch

Badulla

Badulla Road

    A 10 perch rectangular shape bear land with FREE LAND DEED (not 99 years leasing deed) located in Katumana Nuw...  more »

 Land with house for sale/rent
1
 Nuwara Eliya 

  • 114 perches   Land with house


    Rs. 65,000 Per Perch

Comercial land

Rajamawatha

    Ayojanayakata ita sudusu badulu maiyangana parata muhunala perch 114 lin jalaya niwasa manaram tanitala bumiy...  more »

Showing page 1 of 3