සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Nuwara Eliya (56 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


Filter by:

 Bare Land for sale/rent
4
 Nuwara Eliya 

 • 15.4 perches   Bare Land


  Rs. 120,000 Per Perch

Land For Sale

Padinawela

  12 kms from Nuwara Eliya Town, Situated beautiful sceneric view from the land, electricity & Water available. ...  more »

 Cultivated Land for sale/rent
1
 Nuwara Eliya 

 • 320 perches   Cultivated Land


  Rs. 200,000 Per Perch

Land for sale nuwereliya

Ambewla milk farm road

  • නිරවුල් ඔප්පු සහිතයි. • නිස්කලංක මනරම් ප...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Nuwara Eliya 

 • 170 perches   Bare Land


  Rs. 350,000 Per Perch

Land in Nuwara Eliya

Nuwara Eliya

  There is 170 perch and reservation 86 perch Rs. 350,000 per perch 5km to Nuwara Eliya town Walking distance...  more »

 Bare Land for sale/rent
6
 Nuwara Eliya 

 • 10 perches   Bare Land


  Rs. 975,000 Per Perch

Badulla

Badulla Road

  A 10 perch rectangular shape bear land with FREE LAND DEED (not 99 years leasing deed) located in Katumana Nuw...  more »

 Land with house for sale/rent
1
 Nuwara Eliya 

 • 114 perches   Land with house


  Rs. 65,000 Per Perch

Comercial land

Rajamawatha

  Ayojanayakata ita sudusu badulu maiyangana parata muhunala perch 114 lin jalaya niwasa manaram tanitala bumiy...  more »