සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Nuwara Eliya (72 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


Filter by:

 Land with house for sale/rent
1
 Nuwara Eliya 

  • 61 perches   Land with house


    Rs. 6.5M Per Perch

Land in Nuwaraeliya

 

    Land for sale in Nuwara Eliya City limits. 700 yards to the town centre. 61pchs and 12.5pchs.in one premises...  more »

 Bare Land for sale/rent
4
 Nuwara Eliya 

  • 15.4 perches   Bare Land


    Rs. 120,000 Per Perch

Land For Sale

Padinawela

    12 kms from Nuwara Eliya Town, Situated beautiful sceneric view from the land, electricity & Water available. ...  more »