සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Badulla (33 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


Filter by:

 Bare Land for sale/rent
1
 Badulla 

 • 28 perches   Bare Land


  Rs. 350,000 Per Perch

land for sale

Kanupelella Road

  nagara sabaha simawa tula pihita atha, pradana parata munala atha, pirisidu oppu, viyaparika ho padinchi vimat...  more »

 Bare Land for sale/rent
5
 Badulla 

 • 4.5 acres   Bare Land


  Rs. 10M

Land for sale

Badulla -Kandy Road

  Land for sale in Meegahakiwla Town. 4.5 acres in extent. With more than 30 valuable trees – Burutha, Katakal...  more »

 Cultivated Land for sale/rent
9
 Badulla 

 • 50 acres   Cultivated Land


  Rs. 20M ONO

Land for Tourism/Agriculture

Passara- Lunugala-Bibile Road

  Extent : 50 acres Deeds: Clear title. Sole owner since 1982 to date (35 years). Location and motorability...  more »

 Bare Land for sale/rent
3
 Badulla 

 • 13 perches   Bare Land


  Rs. 1.2M

Land for Sale in Hali-Ela

Thangamale Estate,1st mill,Kat..

  වගාවකට හාේ පදිංචියට සුදුසුයි හාලි අැළ න...  more »

 Bare Land for sale/rent
7
 Badulla 

 • 38 perches   Bare Land


  Rs. 7.6M

Commercial land for sale

Bandarawela road, 2nd Mile pos..

  A valuable 38 perches land ideal for hotel or water project. located at Bohagamaditta between Badulla and Hali...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Badulla 

 • 146 perches   Bare Land


  Rs. 45,000 Per Perch

Land in Badulla

2 Kanuwa

  Badulla 2 Kanuwa,Guru Gammanayahi pihiti 146 perches Bumi pramanaya, 10 perches Bagin kotas kara vikinimata at...  more »

 Badulla 

 • 9 perches   Bare Land


  Rs. 160,000 Per Perch

Land for Sale in Badulla

 

  පර්චස් 9 ඉඩම් කැබලි 2ක් සහ පර්චස් 16 ඉඩම් කැබ...  more »

 Badulla 

 • 13 perches   Bare Land


  Rs. 170,000 Per Perch

Land for sale in badulla

 

  land for sale in badulla inbulgoda clear deed flat land close to main road 2km distance from the badulla t...  more »

 Badulla 

 • 15 perches   Bare Land


  Rs. 4.5M Per Perch

Land for sale in Badulla

 

  Badulla hingurugamuwa kanupelella alth pare pirisidu hathares idamak wikineemata etha.ath pita mudalata pamana...  more »