සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Bare land for sale in Sri Lanka (4268 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Bare Land for sale/rent
9
 Marawila 

 • 12.5 perches   Bare Land


  Rs. 130,000 Per Perch

Marawila Town Limit

Town limit

  Very close to Marawila town, All the Banks and super markets are in walking distance. Nice peaceful environmen...  more »

 Bare Land for sale/rent
8
 Nilaveli 

 • 809 perches   Bare Land


  Rs. 75,000 Per Perch

Nilaveli Land for sale

11th mile post

  809 perches - 5 acres 9 perches - 20462 sqm, - 2 hectar The land is suitable for hotel, industrie or ...  more »

 Bare Land for sale/rent
5
 Negombo 

 • 10 perches   Bare Land


  Rs. 350,000 Per Perch

Land in negombo

Kularathna mawatha

  🛫🛫 LAND IN NEGOMBO 🛫🛫 📲📲📲 0703697708 📲📲📲 Viber ,whtsapp ,imo    Lan...  more »