සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Bare land for sale in Sri Lanka (4194 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Bare Land for sale/rent
7
 Nedimala 

 • 18.5 perches   Bare Land


  Rs. 2.3M Per Perch

Land for sale in Nedimala

Kadawatha Road

  rectangular block of Land (18.5) in A quiet and calm area can be divided as 2 blocks as well, Land (solid kabo...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Makandura 

 • 40 perches   Bare Land


  Rs. 45,000 Per Perch

Land For Sale

PANSALA PARA

  Makandura Gonawila Pansala Para Vidya Nanada Vidyalaya Asala Agana Idama.telephone Electricity Pahasukam Et...  more »

 Bare Land for sale/rent
 Nugegoda 

 • 60 perches   Bare Land


  Rs. 2.35M Per Perch

Gamsabaha Junction

Land for sale in Nugegoda (Pri..

  Square Shaped Land for sale in Nugegoda Good for built a commercial building or development purpose. Coveri...  more »