සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Bare land for sale in Sri Lanka (4057 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Bare Land for sale/rent
9
 Galle 

 • 53.5 perches   Bare Land


  Rs. 8.03M

Land Near Beach and Surf

Near Unawatuna Beach

  Just a short stroll from the beach, this land is ideal for a villa or guesthouse. The upmarket Thalpe Beach...  more »

 Bare Land for sale/rent
5
 Kandy 

 • 69 perches   Bare Land


  Rs. 300,000 Per Perch

amunugama .gunnapana

Kandy.amunugama

  Perches' 69 waththak men road ek issaraha (adi 20' carpet) business krana ayat hodai ./pol,kos,tekka wage Sere...  more »

 Bare Land for sale/rent
3
 Bandaragama 

 • 44 perches   Bare Land


  Rs. 200,000 Per Perch

Gammanpila

 

  44 Perches land for sale in Gammanpila, Bandaragama. It's available in 2 plots (22 perches each) for buyers. P...  more »