සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
4 Bare Land
7
 Nugegoda 

 • 45 perches   Bare Land


  Rs. 6M Per Perch

Pagoda Rd Nugegoda

  This Prime Block Of land is Situated in Nugegoda Along Pagoda Rd 500 Meters to Nugegoda Junction 600 Meters A...  more »

25 Bare Land
8
 Nugegoda 

 • 69 perches   Bare Land


  Rs. 10M

Highlevel Rd Nugegoda

  This Valuable Block is Located Next to Prime Lands Apartment Complex Which is Under Construction Just 300 Mete...  more »

30 Bare Land
7
 Nugegoda 

 • 60 perches   Bare Land


  Rs. 4M Per Perch

Pagoda Rd Nugegoda

  This Rectangular Shape Block is Situated On Devala Rd Access Via Pagoda Rd Kotte Main Rd 20 Ft Access Also 1...  more »