සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Bare Land for sale/rent
6
 Nugegoda 

 • 16 perches   Bare Land


  Rs. 1.35M Per Perch

Land for sale in Nugegoda

Embuldeniya, Cemetery Road

  * 16 Perches land for sale in Nugegoda Embuldeniya, 20 feet access road, highly residential area, close to jay...  more »

 Bare Land for sale/rent
6
 Nugegoda 

 • 13.7 perches   Bare Land


  Rs. 2.4M Per Perch

Land for sale

Jambugasmulla road

  This land situated in jambugasmulla road, nugegoda, highly residential area, good neighbourhood, peaceful area...  more »

 Bare Land for sale/rent
 Nugegoda 

 • 18 perches   Bare Land


  Rs. 750,000 Per Perch

Land for sale

Kambukgahapokuna road

  This land situated in kaumbukgaha road, nugegoda. Residential area, good neighbourhood, very calm and quite pl...  more »

 Land with house for sale/rent
3
 Nugegoda 

 • 20 perches   Land with house


  Rs. 1.5M Per Perch

Land with old house for sale

Thalapathpitiya road

  This land with old house situated in thalapathpitiya road, nugegoda. High residential area, good neighbourhood...  more »