සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Nugegoda (117 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


Filter by:

 Land with house for sale/rent
3
 Nugegoda 

 • 10 perches   Land with house


  Rs. 2.5M Per Perch

Prime land in Nugegoda

Melder Place

  10 perch land with old house in a prime location at Ananda Mawatha off Melder place,or end of Nalandarama Rd....  more »

 Bare Land for sale/rent
 Nugegoda 

 • 60 perches   Bare Land


  Rs. 2.35M Per Perch

Gamsabaha Junction

Land for sale in Nugegoda (Pri..

  Square Shaped Land for sale in Nugegoda Good for built a commercial building or development purpose. Coveri...  more »

 Land with house for sale/rent
3
 Nugegoda 

 • 7.5 perches   Land with house


  Rs. 2.5M Per Perch

Land with house

no 10, 9th Lane,Jambugasmu..

  Valuable property for sale in Nugegoda. this property is most suitable for the commercial/residencial purpos...  more »