සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Nugegoda (135 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


Filter by:

 Bare Land for sale/rent
4
 Nugegoda 

 • 11 perches   Bare Land


  Rs. 1.8M Per Perch

Land for sale

Edirisinghe road

  This superb square land situated in mirihana, nugegoda. Highly residential area and good neighbourhood. Close ...  more »

 Bare Land for sale/rent
8
 Nugegoda 

 • 9.7 perches   Bare Land


  Rs. 950,000 Per Perch

Land for sale

Thalapathpitiya road

  This property situated in thalapathpitiya road, nugegoda. Residential area, good neighbourhood, good location....  more »

 Bare Land for sale/rent
 Nugegoda 

 • 9.75 perches   Bare Land


  Rs. 1.15M Per Perch

land for sale

Bodiya road

  This land situated in bodiya road, nugegoda. residential area, good neighbourhood, close to nugegoda, maharaga...  more »

 Bare Land for sale/rent
5
 Nugegoda 

 • 8 perches   Bare Land


  Rs. 1.25M Per Perch

Land for sale

Madiwela road

  This property located in madiwela road, nugegoda. Highly residential area, good neighbourhood, calm and quite ...  more »

 Bare Land for sale/rent
6
 Nugegoda 

 • 17 perches   Bare Land


  Rs. 1M Per Perch

Land for sale

Madiwela road

  This land situated in madiwela road, udahamulla, nugegoda. square land, good neighbourhood, peaceful area, 1...  more »

 Bare Land for sale/rent
2
 Nugegoda 

 • 28.60 perches   Bare Land


  Rs. 2.4M Per Perch

Bare Land for Sale

Off Nawala-Nugegoda Road

  This land with a 48 Feet Road Frontage only 125 Meters from the Nawala-Nugegoda Road available for quick sale....  more »