සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Nugegoda (127 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


Filter by:

 Land with house for sale/rent
8
 Nugegoda 

 • 54.4 perches   Land with house


  Rs. 3M Per Perch

Land With House For Sale

Jambugasmulla Mawatha

  Total Land extend of 54.4 Perch = 0.34 Acres = 0.13759 Hectares • Located at the Prime Residential surro...  more »

 Bare Land for sale/rent
 Nugegoda 

 • 60 perches   Bare Land


  Rs. 2.35M Per Perch

Gamsabaha Junction

Land for sale in Nugegoda (Pri..

  Square Shaped Land for sale in Nugegoda Good for built a commercial building or development purpose. Coveri...  more »

 Land with house for sale/rent
3
 Nugegoda 

 • 10 perches   Land with house


  Rs. 2.3M Per Perch

Prime land in Nugegoda

Melder Place

  10 perch land with old house in a prime location at Ananda Mawatha off Melder place,or end of Nalandarama Rd....  more »

 Land with house for sale/rent
2
 Nugegoda 

 • 15.5 perches   Land with house


  Rs. 2.3M Per Perch

Land with old house for sale

Wimalawattha road

  This land with old house situated in wimalawatta road, nugegoda. High residential area, good neighbourhood, ve...  more »