සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Nugegoda (133 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


Filter by:

 Bare Land for sale/rent
 Nugegoda 

  • 11.45 perches   Bare Land


    Rs. 2M Per Perch (ONO)

Land for sale in Nugegoda

Edirigoda Road, Nugegoda

    * 11.45 Perches square land for sale in Nugegoda, highly residential area, 15 feet access road, 300 meters to ...  more »

 Bare Land for sale/rent
2
 Nugegoda 

  • 28.60 perches   Bare Land


    Rs. 2.4M Per Perch

Bare Land for Sale

Off Nawala-Nugegoda Road

    This land with a 48 Feet Road Frontage only 125 Meters from the Nawala-Nugegoda Road available for quick sale....  more »