සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Nugegoda (90 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


Filter by:

 Bare Land for sale/rent
1
 Nugegoda 

 • 7.5 perches   Bare Land


  Rs. 3.2M Per Perch

Land for sale in Nugegoda

Jambugasmulla Road

  Good Residential Property in Nugegoda – Jambugasmulla Road Very peaceful and tranquil surrounding area & ...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Nugegoda 

 • 60 perches   Bare Land


  Rs. 2.5M Per Perch

Land for Sale Nugegoda

Nugegoda Pepiliyana

  60 perches Land near Gamsaba Junction (Gamsaba- Pepiliyana Junction )200 meters to Main Road suitable for Apa...  more »

 Land with house for sale/rent
 Nugegoda 

 • 19 perches   Land with house


  Rs. 3.5M Per Perch

Land with house for sale

 

  This land with house is located in Nugegoda and only moments away to shops, eateries, and transport. This hom...  more »