සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
3 Bare Land
4
 Mirihana 

 • 27.5 perches   Bare Land


  Rs. 1.5M Per Perch

Prime Land for Sale

 

  Prime land for sale in Mirihana NugegodaSuitable for housing project or single housePrice Negotiable...  more »

4 Land With House
 Mirihana 

    Land With House


  Rs. 2.85M Per Perch

Land for sale nugegoda

Mirihana

  19 perches square shape land face to 20 feet carpet road Highly residential area Land with old house 4 bedr...  more »