සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
6 Land with house
12
 Nugegoda 

 • 20 perches   Land with house


  Rs. 2.6M Per Perch

Land for Sale in Nugegoda

Pagoda Road Nugegoda

  First land from Pagoda main road 4 Bedrooms strongly built house 200m to Nugegoda town Nawala road 20p square...  more »

11 Land with house
10
 Nugegoda 

 • 10 perches   Land with house


  Rs. 30M

at old Kesbewa Road Nugegoda

  10 Perch Two storied 4 Bed roomed Species House with Green Garden for sale at old Kesbewa Road NugegodaSAL...  more »

17 Land with house
 Nugegoda 

 • 20 perches   Land with house


  Rs. 2.6M Per Perch

Land for Sale in Nugegoda

Pagoda Road Nugegoda

  First land from Pagoda main road 4 Bedrooms strongly built house 200m to Nugegoda town Nawala road 20p square...  more »