සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
29 Bare Land
URGENT
3
 Colombo 5 

  • 17.65 P  Bare Land


    Rs. 10M Per Perch

Land at Park Road

Park Road colombo5, Colombo 5

    Prime land for sale near to lanka hospital with all facilities in park road Suitable for apartment or commer...  more »