සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Colombo (540 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


Filter by:
Bare land (381)

 Bare Land for sale/rent
4
 Colombo 5 

  • 10 perches   Bare Land


    Rs. 6.2M Per Perch

Land for Sale in Colombo 05

1st Cross Road, Evergreen Park

    Highlights - Land extent: 10 Perches - Property is located on 1st Cross Road, Evergreen Park, Colombo 05. ...  more »

 Bare Land for sale/rent
3
 Colombo 5 

  • 20 perches   Bare Land


    Rs. 6M Per Perch

Land For Sale in Colombo 05

Sri Siddhartha Road, Colombo 5

    Highly Residential Property in Kirulapana (Sri Siddhartha Road) Located in calm and quiet, decent residenti...  more »