සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/297072/thumb_424_297072_1559967784_1165.jpg Land with house
 Colombo 5 

 • 21.32 perches   Land with house


  Rs. 330.46M

2132P Land for Sale in Colombo 5

 

  Our Reference No SL 9135Please quote this reference number when inquiring Land Extent 2132P Perch Value 15...  more »

4 /pics/319522/thumb_424_319522_1573726260_3166.JPG Bare Land
3
 Colombo 4 

 • 11 perches   Bare Land


  Rs. 12M Per Perch

Superb Land for sale colombo 4

near galle road Colombo 4

  Superb Land for sale colombo 4Extent of land 11 perches square Land Road frontage over 45 feet50m to Ga...  more »

9 /pics/336627/thumb_424_336627_1583467560_6366.jpg Land with house
1
 Colombo 6 

 • 17.3 perches   Land with house


  Rs. 6.5M Per Perch

Prime Land in Pamankada

Sri Maha Vihara Road Pamankada..

  Prime land 173 perches for immediate sale on Sri Maha Vihara Road Pamankada Walking distance to Dutugemunu Str...  more »

13 /pics/326238/thumb_424_326238_1578253778_8774.JPG Land with house
1
 Colombo 6 

 • 15 perches   Land with house


  Rs. 6.8M Per Perch

Land for sale Colombo 6

Off PamankadaHavelock road Col..

  15 perch property with a house going for the land value Walking distance to Colombo 5 havelock road30 ft acces...  more »

16 /pics/328907/thumb_424_328907_1579670535_5337.JPG Land with house
1
 Colombo 6 

 • 15.24 perches   Land with house


  Rs. 10M Per Perch

Land for Sale in Colombo 06 LS39

Fonseka Terrace Colombo 6

  Highlights Land extent 1524 Perches Property is located facing Fonseka Terrace off Havelock Road Colombo 0...  more »

18 /pics/322939/thumb_424_322939_1575995505_0718.JPG Land with house
1
 Colombo 5 

 • 15.35 perches   Land with house


  Rs. 230M

Land for Sale in Colombo 05 LS22

Thimbirigasyaya Road Colombo 5

  Highlights Land extent 1535 Perches Property is located facing Thimbirigasyaya Road Colombo 05 The prope...  more »

20 /pics/304611/thumb_424_304611_1564672997_5863.JPG Bare Land
8
 Colombo 5 

 • 13.25 perches   Bare Land


  Rs. 5M Per Perch

Land for Sale in Colombo 05 LS36

Off Kirulapone Avenue Colombo ..

  Highlights Land extent 1325 Perches Property is located on a lane off Kirulapone Avenue Colombo 05 Appro...  more »

21 /pics/301202/thumb_424_301202_1562574027_4979.JPG Land with house
3
 Colombo 8 

 • 49.82 perches   Land with house


  Rs. 8.5M Per Perch

Land for Sale in Colombo 08 LS32

Chandralekha Mawatha Cotta Roa..

  Highlights Land extent 4982 Perches Property is located on Chandralekha Mawatha off Cotta Road Colombo 08 ...  more »

22 /pics/315783/thumb_424_315783_1582904523_0623.JPG Bare Land
2
 Colombo 7 

 • 25 perches   Bare Land


  Rs. 17.5M Per Perch

Land for Sale in Colombo 07 LS19

Gregorys Road Colombo 7

  Highlights Land extent Approx 25 Perches Property is located off Gregorys Road Colombo 07 Approx 500 met...  more »

23 /pics/303383/thumb_424_303383_1563909806_9138.JPG Bare Land
2
 Colombo 5 

 • 37.81 perches   Bare Land


  Rs. 7M Per Perch

Land for Sale in Colombo 05 LS10

Kirulapone Avenue Colombo 5

  Highlights Land extent 3781 Perches Property is located on Kirulapone Avenue Colombo 05 The property is ...  more »

24 /pics/288049/thumb_424_288049_1553014849_137.JPG Bare Land
4
 Colombo 7 

 • 09 perches   Bare Land


  Rs. 15M Per Perch

Land for Sale in Colombo 07 LS27

Torrington Avenue Colombo 7

  Highlights Land extent 09 Perches Property is located on a residential lane off Torrington Avenue The p...  more »

30 /pics/332673/thumb_424_332673_1581671868_6059.jpg Bare Land
4
 Colombo 8 

 • 14 perches   Bare Land


  Rs. 10M Per Perch

Land in Borella Colombo 8

Base Line Road Colombo 8

  14 perches land for sale in Borella Colombo 8Facing to the Base line roadClose to the Colour lights With 3 sin...  more »

Land for Sale in Colombo

This thriving city Colombo, which is also dubbed the commercial capital of Sri Lanka, is a place that has an extremely well-rounded premium property market. Whether it is a land for sale in colombo district, house, home with lands, an apartment in a residential area of Colombo or a commercial property, there is a high demand for all. While this city has been somewhat lacking in new developments during the three-decade war, it never fell behind when it came to the real estate market. Though there was no rise in demand or price for the bare lands for sale in colombo or land and house for sale in colombo, it certainly did not crash, nor did the land registry colombo remain inactive throughout. Now, after years of being suppressed, the real estate scene in the city is finally on an exponential increase with locations such as Kollupitiya and Bambalapitiya leading the list with bare land for rent in colombo, land for lease in colombo and land sales in general. 

One of the most interesting asset types seen in this region is the perch land for sale (paddy field) that are now used for minor projects. This entails land for sale in Colombo that is bought for tasks such as building your own dream home or to start a caf or retail outlet. If you are a foreigner, you can always purchase the properties for sale in Colombo through a local partner, in order to evade the heavy taxes imposed by the government for all non-citizens. Make sure that you select the right plot for the right purpose and that you make a proper inspection before you purchase. Similar to when dealing with properties for rent in Colombo, ensure that you proceed through a lawyer to validate your purchase. 

At present, this great metropolis is teeming with large-scale prime lands development projects that are currently underway in land sales colombo, almost completed or open for sale or for rent. Lands in Colombo have been bought over by local companies such as the Prime Group as well as foreign multinational corporations who have recognized the Citysearch potential. Most of the properties in the colombo map where significant developments are being carried out or have been completed are on a long-term lease. These property types may range from simple bare land to more advanced land plot with buildings, found especially at a walking distance to the Galle road. Examples of such practices can be found in Colombo lands near the Beira Lake. The majority of these are on a 99-year lease, which is mainly advantageous to foreign investors in terms of evading the heavy taxes. Now you view Colombo land prices via our mobile app which has the features of a land sale app through play store and app store. These allow you to buy land in colombo including  colombo fort land. All you need to search for is land sales in sri lanka colombo!