සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Colombo (363 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


Filter by:
Bare land (261)

 Land with house for sale/rent
 Colombo 5 

  • 20 perches   Land with house


    Rs. 13M Per Perch

House for sale

 

    Off Bauddhaloka Mawatha approximately 20p with a good house for sale. Ideal for residential and commercial use...  more »

 Bare Land for sale/rent
10
 Colombo 5 

  • 22 perches   Bare Land


    Rs. 3.7M Per Perch

Land For Sale

Poorvarama road

    22 perches bare land for sale. Easy access to Nugegoda & Kirulopane Walking Distance to High level road. G...  more »