සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Colombo (476 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


Filter by:
Bare land (343)

 Bare Land for sale/rent
2
 Colombo 5 

  • 32 perches   Bare Land


    Rs. 5M Per Perch

land in colombo 5

wijekumarathunga mawatha

    good land. its located at elanamarhiniyarama Road. calm area. can build up 5 floors. please call genuine buyer...  more »

 Land with house for sale/rent
1
 Colombo 14 

  • 6.5 perches   Land with house


    Rs. 4.4M Per Perch

Land with house

nagalagam street

    Commercial land for sale in Nagalagam Street. (Thotalaga) Total land size is 6.5 Acres. Land with a House ...  more »