සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
3 /pics/297948/thumb_424_297948_1560581600_4107.jpg
Bare Land
VERIFIED AGENT 
10
 Colombo 5 

 • 27 perches    Bare Land


  Rs. 2.7M Per Perch

Kirulapone land

Poorvaramaya Road Colombo 5

  Supreme land for sale in kirulapone Colombo 5 Poorvaramaya roadbr and kolombage mawatha both br Very close to ...  more »

  VERIFIED AGENT 
5 /pics/326521/thumb_424_326521_1578394734_6341.jpg
Bare Land
5
 Colombo 6 

 • 9.3 perches    Bare Land


  Rs. 3.55M Per Perch

Dehiwala Saranankara place

Dehiwala Colombo 6

  Land For Sale in Saranankara Place Dehiwalabr 93 Perches Reqtangular Land Total 33million 354 Million per per...  more »

7 /pics/327824/thumb_424_327824_1579171601_7914.jpg
Bare Land
1
 Colombo 5 

 • 18 perches    Bare Land


  Rs. 4.5M Per Perch

Land for sale Polhengoda

Polhengoda Terrace Colombo 5

  18p Land for salebr Polhengoda Terrace br br 45M a perch Negotiable br br Contact Agentbr Jiffry 0777674422...  more »

14 /pics/239764/thumb_424_239764_1527052205_9491.JPG
Land with house
5
 Colombo 4 

 • 17.2 perches    Land with house


  Rs. 9M Per Perch

Property for Sale in Colombo 04

 

  172 perch property with an old house available for immediate sale Suitable for residential or business Locate...  more »

18 /pics/329227/thumb_424_329227_1579796494_1799.png
Bare Land
9
 Colombo 10 

 • 214 perches    Bare Land


  Rs. 13M Per Perch

Darley Road Colombo 7 2 Bord..

  A Prime and Unique 214 Perch bare land with G 52 Floors Approval in Colombo 10 Colombo 7 2 Borderbr br SALE ...  more »

20 /pics/325127/thumb_424_325127_1577716931_896.jpg
Bare Land
VERIFIED AGENT 
10
 Colombo 14 

 • 5.53 perches    Bare Land


  Rs. 7.3M Per Perch

Facing to colombo 14

Grand Pass Road Colombo 14

  Road facing land for sale in Grand Pass Road Colombo 14 vincent perera mawatha facing to the main road br ...  more »

  VERIFIED AGENT 
26 /pics/328907/thumb_424_328907_1579670535_5337.JPG
Land with house
1
 Colombo 6 

 • 15.24 perches    Land with house


  Rs. 10M Per Perch

Land for Sale in Colombo 06 LS39

Fonseka Terrace Colombo 6

  Highlightsbr Land extent 1524 Perchesbr Property is located facing Fonseka Terrace off Havelock Road Col...  more »

27 /pics/299919/thumb_424_299919_1561772364_0539.jpg
Bare Land
9
 Colombo 6 

 • 27 perches    Bare Land


  Rs. 2.75M Per Perch

Colombo 6 Prime Land for Sale

Poorwarama Mawatha as well as ..

  Colombo 6 prime property of 27 perches for sale Access from off Poorwarama Mawatha as well as 5th Lane Colomba...  more »

Land for Sale in Colombo

This thriving city Colombo, which is also dubbed the commercial capital of Sri Lanka, is a place that has an extremely well-rounded premium property market. Whether it is a land for sale in colombo district, house, home with lands, an apartment in a residential area of Colombo or a commercial property, there is a high demand for all. While this city has been somewhat lacking in new developments during the three-decade war, it never fell behind when it came to the real estate market. Though there was no rise in demand or price for the bare lands for sale in colombo or land and house for sale in colombo, it certainly did not crash, nor did the land registry colombo remain inactive throughout. Now, after years of being suppressed, the real estate scene in the city is finally on an exponential increase with locations such as Kollupitiya and Bambalapitiya leading the list with bare land for rent in colombo, land for lease in colombo and land sales in general. 

One of the most interesting asset types seen in this region is the perch land for sale (paddy field) that are now used for minor projects. This entails land for sale in Colombo that is bought for tasks such as building your own dream home or to start a caf or retail outlet. If you are a foreigner, you can always purchase the properties for sale in Colombo through a local partner, in order to evade the heavy taxes imposed by the government for all non-citizens. Make sure that you select the right plot for the right purpose and that you make a proper inspection before you purchase. Similar to when dealing with properties for rent in Colombo, ensure that you proceed through a lawyer to validate your purchase. 

At present, this great metropolis is teeming with large-scale prime lands development projects that are currently underway in land sales colombo, almost completed or open for sale or for rent. Lands in Colombo have been bought over by local companies such as the Prime Group as well as foreign multinational corporations who have recognized the Citysearch potential. Most of the properties in the colombo map where significant developments are being carried out or have been completed are on a long-term lease. These property types may range from simple bare land to more advanced land plot with buildings, found especially at a walking distance to the Galle road. Examples of such practices can be found in Colombo lands near the Beira Lake. The majority of these are on a 99-year lease, which is mainly advantageous to foreign investors in terms of evading the heavy taxes. Now you view Colombo land prices via our mobile app which has the features of a land sale app through play store and app store. These allow you to buy land in colombo including  colombo fort land. All you need to search for is land sales in sri lanka colombo!