සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
11 Bare Land
1
 Colombo 3 

  • 11 P  Bare Land


    Rs. 15M Per Perch

...

27th Lane, Colombo 03, Colombo..

    Rectangular 10 perches plot of prime bare land available for immediate sale on 27th Lane in Colombo 03. P...  more »

28 Bare Land
2
 Colombo 3 

  • 39.8 P  Bare Land


    Rs. 22.5M Per Perch

Land for sale

colpetty, Colombo 3

    This property situated on colpetty 39.8 p 22.5 million per perch. Negotiable Approval Obtained from UD...  more »