සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Battaramulla (120 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


Filter by:

 Bare Land for sale/rent
5
 Battaramulla 

  • 9.94 perches   Bare Land


    Rs. 2M Per Perch

Clear title/deeds

Denzil kobbekaduwa Mawatha

    Two sides road access,(Pannipitiya Rd / Denzil kobbekaduw Mawatha,) near Palan Thuna Junction , Levelled rect...  more »