සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Battaramulla (126 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


Filter by:

 Bare Land for sale/rent
2
 Battaramulla 

  • 10 perches   Bare Land


    Rs. 1.4M Per Perch

10 perches land

Pelawatta akuregoda rd (camp R..

    10 min & 5km to athurugiriya highway , 5 min & 1.3km to Malabe , 10 min & 3.8km to Pelawatta , Main water su...  more »