සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Battaramulla (131 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


Filter by:
Bare land (106)

 Bare Land for sale/rent
2
 Battaramulla 

 • 24.5 perches   Bare Land


  Rs. 4M Per Perch

Land in battaramull

Rajamalwatta Road

  verry good land. Square land. clam area and 100m to Parliament main gait. 3 side access. if some one plan to b...  more »

 Land with house for sale/rent
10
 Battaramulla 

 • 28.5 perches   Land with house


  Rs. 2.4M Per Perch

superb land for sale

Rajamalwattha road

  This land with old house situated in rajamalwatta road, battaramulla. superb square land, nice view, very calm...  more »

 Bare Land for sale/rent
 Battaramulla 

 • 13.68 perches   Bare Land


  Rs. 3M Per Perch

Battaramulla Land

Jayanthipura Road

  Address- 109/1, right circular Rd, Jayanthipura, Battaramulla. 13.68 perches of rectangular flat land. A...  more »