සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Battaramulla (108 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


Filter by:

 Bare Land for sale/rent
 Battaramulla 

 • 10 perches    Bare Land


  Rs. 15M

Kumaragewatte Land for sale

Kumaragewatte Road, Pelawatte,..

  10 perches bare land facing twenty feet road available for sale. Near to AIS primary. Convenient & easy ac...  more »

  Swimming pool
 Bare Land for sale/rent
 Battaramulla 

 • 6 perches    Bare Land


  Rs. 14.5M

Residential Block for sale

1 km, Kalapaluwawa Road, New T..

  Excellent block of a land of 6 perches with frontage of a 20 foot road for immediate sale. 5 minutes drive fro...  more »

  Swimming pool