සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Rajagiriya (62 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


Filter by:

 Land with house for sale/rent
1
 Rajagiriya 

 • 22 perches   Land with house


  Rs. 4M Per Perch

Kamathawatte Road

Meda Welikada Road

  22 Perches in Kamathawatte Road. 30 ft wide road Next to ICONIC GALAXY Apartments Possible to extend up to...  more »

 Bare Land for sale/rent
 Rajagiriya 

 • 9 perches   Bare Land


  Rs. 2.2M Per Perch

Land in Rajajagiriya

Moragasmulla

  Supreme Bare land for sale in Rajagiriya Moragasmulla road cooray mawatha Entire land 29 perches 3 Blocks ...  more »

 Bare Land for sale/rent
5
 Rajagiriya 

 • 10.5 perches   Bare Land


  Rs. 1.4M Per Perch

Rajagiriya

 

  Rajagiriya 10.5 P valuable property for sale Highly Residential Area...  more »