සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Rajagiriya (69 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


Filter by:

 Bare Land for sale/rent
 Rajagiriya 

 • 9 perches   Bare Land


  Rs. 2.2M Per Perch

Land in Rajajagiriya

Moragasmulla

  Supreme Bare land for sale in Rajagiriya Moragasmulla road cooray mawatha Entire land 29 perches 3 Blocks ...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Rajagiriya 

 • 6.5 perches   Bare Land


  Rs. 1.05M Per Perch

Land for Sale

Rajagiriya

  Property details *Land at IDH Junction, Gothatuwa – Highly Residential / Remarkable Investment *2.5...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Rajagiriya 

 • 6.5 perches   Bare Land


  Rs. 1.05M Per Perch

Valuable Land For Sale

IDH JUNCTION, GOTHATUWA

  *Land at IDH Junction, Gothatuwa – Highly Residential / Remarkable Investment *2.5km to Rajagiriya, Kolon...  more »