සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Land with house for sale/rent
4
 Rajagiriya 

  • 9 perches   Land with house


    Rs. 3.4M Per Perch

9 perches Land for sale

19/1 Swarnadisi Place Nawala K..

    Situated close to Nawala Koswatta, near Solis bakery, peaceful suburban neigbourhood, access to all amenities,...  more »

 Land with house for sale/rent
 Rajagiriya 

  • 61 perches   Land with house


    Rs. 2M Per Perch

Land with a House for Sale

Kamathawatta road

    A picturesque land containing an extent of 61 perches, one side bordering Diyawanna oya. The House which is al...  more »