සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Rajagiriya (71 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


Filter by:

 Bare Land for sale/rent
 Rajagiriya 

 • 17.5 perches   Bare Land


  Rs. 1.5M Per Perch

Land in Rajagiriya

Buthgamuwa Road

  Bare land for sale in rajagiriya Buthgamuwa road Only 30 mtrs to the main road 17. perches land 15 lks ...  more »

 Bare Land for sale/rent
 Rajagiriya 

 • 46 perches    Bare Land


  Rs. 108.1M

Iconic Land for projects

1KM, Kalapaluwava Road, Koswat..

  SUITABLE LAND FOR APARTMENT DEVELOPMENT PROJECT: 46 perches land with 60 feet road frontage and a 20 feet sid...  more »

  Swimming pool
 Bare Land for sale/rent
 Rajagiriya 

 • 8.2 perches   Bare Land


  Rs. 3.2M Per Perch

Land for Sale Rajagiriya

Perera Mawatha

  8.2 perches bare land 3.2million per perch Perera Mawatha Close to Clearpoint and Fairway Call 0772369947...  more »