සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Rajagiriya (69 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


Filter by:

 Bare Land for sale/rent
3
 Rajagiriya 

 • 18.5 perches   Bare Land


  Rs. 2.3M Per Perch

Land for Sale in Rajagiriya

Meda Welikada Road - Rajagiriy..

  A great opportunity to buy a block of land in Rajagiriya – Meda welikada Highly Residential Area, exclusi...  more »

 Bare Land for sale/rent
6
 Rajagiriya 

 • 08 perches   Bare Land


  Rs. 2.6M Per Perch

Land for Sale in Rajagiriya

Meda Welikada Road - Rajagiriy..

  Highly Residential Property in Rajagiriya Clear Deed / Calm & quite area / Good Neighborhood Near supermarke...  more »

 Bare Land for sale/rent
 Rajagiriya 

 • 8.2 perches   Bare Land


  Rs. 3.6M Per Perch

Land for Sale Rajagiriya

Perera Mawatha

  8.2 perches bare land 3.6million per perch Perera Mawatha Close to Clearpoint and Fairway Call 0772369947...  more »