සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Rajagiriya (69 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


Filter by:

 Bare Land for sale/rent
 Rajagiriya 

  • 8.2 perches   Bare Land


    Rs. 3.2M Per Perch

Land for Sale Rajagiriya

Perera Mawatha

    8.2 perches bare land 3.2million per perch Perera Mawatha Close to Clearpoint and Fairway Call 0772369947...  more »