සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land with house for sale in Battaramulla (23 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts

 

 Land with house for sale/rent
10
 Battaramulla 

 • 28.5 perches   Land with house


  Rs. 2.4M Per Perch

superb land for sale

Rajamalwattha road

  This land with old house situated in rajamalwatta road, battaramulla. superb square land, nice view, very calm...  more »

 Land with house for sale/rent
5
 Battaramulla 

 • 7 perches   Land with house


  Rs. 3M Per Perch

Battaramulla

Soobuthipura

  7 perch land with a house ,.built in 2003 ,.3 bed rooms ,clear deeds ,.good residential area ,.walking distanc...  more »

 Land with house for sale/rent
4
 Battaramulla 

 • 17 perches   Land with house


  Rs. 2M Per Perch

Land With House

 

  ඉඩම පර්ශස් 17කින් සමන්විතයි .. ඉඩමෙහි නිවසක...  more »