සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land with house for sale in Battaramulla (25 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts

 

 Land with house for sale/rent
 Battaramulla 

 • 12 perches   Land with house


  Rs. 22.5M ONO

Land for Sale

 

  12 perch land for sale in Battharamulla Udumulla road. There is an old house in the land. 500 meters to th...  more »

 Land with house for sale/rent
5
 Battaramulla 

 • 7 perches   Land with house


  Rs. 3M Per Perch

Battaramulla

Soobuthipura

  7 perch land with a house ,.built in 2003 ,.3 bed rooms ,clear deeds ,.good residential area ,.walking distanc...  more »

 Land with house for sale/rent
4
 Battaramulla 

 • 17 perches   Land with house


  Rs. 2M Per Perch

Land With House

 

  ඉඩම පර්ශස් 17කින් සමන්විතයි .. ඉඩමෙහි නිවසක...  more »

 Battaramulla 

 • 18.5 perches   Land with house


  Rs. 800,000 Per Perch

Land and Small house.

Abuleniya 259 road

  18.5 Perches. there have small house.Near Sri Jayawardhana pura hospital only 100 meter distant for this land....  more »