සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Land with house for Sale in Battaramulla (17 properties)


 Land With House for sale/rent
 Battaramulla 

      Land With House


    Rs. 25.5M

Battaramulle

Bogahena road, Battaramulla

    200m away from wilsdon international college and a calm place liveif you want more infoWhatsup 0769644502Adres...  more »