සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Bare Land for sale/rent
5
 Galle 

 • 26 perches   Bare Land


  Rs. 62.48M

Seafront Gem - LIP 161

 

  LIP-161 This is a gem of a property, situated in Ahangama which is the most up and coming area on the South co...  more »

 Land with house for sale/rent
7
 Galle 

 • 120 perches   Land with house


  Rs. 270,000 Per Perch

120p valuable land for sell

Padinnoruwa

  120p land for sell with a Dutch colonial type house. - Facing to Galle Akurassa main road - 15mis away fr...  more »

 Beachfront land for sale/rent
 Galle 

 • 395 perches   Beachfront land


   

Property Near Unawatuna

No 5, Rampart St

  The land spread with different floor levels and it gives you advantage while you develop. The property has ful...  more »