සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Galle (140 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Bare Land for sale/rent
5
 Galle 

 • 26 perches   Bare Land


  Rs. 55.29M

Seafront Gem - LIP 161

 

  LIP-161 This is a gem of a property, situated in Ahangama which is the most up and coming area on the South co...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Galle 

 • 10 perches   Bare Land


  Rs. 160,000 Per Perch

Land for sale

Akurassa road

  10 perch land in koskanda junction kalahe galle.100 meters to Akurassa road and close to highway ....  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Galle 

 • 8.01 perches   Bare Land


  Rs. 175,000 Per Perch

Land sale

Milliduwa ,DIS factory road

  8.01 perch ,Clear documents,suitable for resident ,very near to Galle city ,karapitiya hospital,DSI factory ro...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Galle 

 • 206 perches   Bare Land


  Rs. 225,000 Per Perch

Land for Sale in Galle

 

  206p land for sale in Galle. 350m to Galle Road. Place - Walukarama Road, Dadalla, Galle. Rs. 225,000/- per pe...  more »

 Coconut land for sale/rent
7
 Galle 

 • 110 perches   Coconut land


  Rs. 110,000 Per Perch

Land For Sale

Talpe

  110 perches of high land coconut land in Talpe / Galle for sale Just 700 meter inland face to the water cana...  more »

 Land with house for sale/rent
1
 Galle 

 • 20 perches   Land with house


  Rs. 5.25M Per Perch

land for sale

udugama bus road

  land for sale as highest offer good for tourism. ( build a villa or bungalow ) 10 minutes to galle old town u...  more »

 Bare Land for sale/rent
3
 Galle 

 • 36 perches   Bare Land


  Rs. 700,000 Per Perch

Land for Sale in Galle - Boosa

Galle Road, Boossa

  Excellent location with 100 meters to the Galle road and Facing to the Sea. Sea can be seen in upstairs. Calm ...  more »