සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Galle (215 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Bare Land for sale/rent
5
 Galle 

  • 26 perches   Bare Land


    Rs. 62.48M

Seafront Gem - LIP 161

 

    LIP-161 This is a gem of a property, situated in Ahangama which is the most up and coming area on the South co...  more »