සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Galle (193 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Bare Land for sale/rent
7
 Galle 

 • 20 acres   Bare Land


  Rs. 3M Per Acre

20 Acres Land in Ahungalla

Ahungalla-uragaha road

  Valuble 20 acres land in Ahungalla, This land is bordering by a river, There are two access routes. 2km to kos...  more »

 Bare Land for sale/rent
5
 Galle 

 • 26 perches   Bare Land


  Rs. 62.48M

Seafront Gem - LIP 161

 

  LIP-161 This is a gem of a property, situated in Ahangama which is the most up and coming area on the South co...  more »

 Bare Land for sale/rent
 Galle 

 • 33.5 perches   Bare Land


   

Land for Sale in Galle

Galle

  33.5 Perches of Land with a slope for Sale in Galle. 2 km to Karapitiya Hospital, 3 km from Galle Town. Very ...  more »

 Bare Land for sale/rent
3
 Galle 

 • 19.1 perches   Bare Land


  Rs. 425,000 Per Perch

Karapitiya

Dangedara

  Ideal location for a residential building or an apartment complex. Perfect square shape land with 12 foot ro...  more »