සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Galle (235 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Bare Land for sale/rent
1
 Galle 

 • 27 perches   Bare Land


  Rs. 95,000 Per Perch

Mahawatta estate

Telikada road

  150m to TELIKADA road. 5 munite to GALLE-COLOMBO road. 15 munite to GALLE TOWN. 20 munite to KARAPITIYA TOWN. ...  more »

 Bare Land for sale/rent
4
 Galle 

 • 78 perches   Bare Land


  Rs. 300,000 Per Perch

Land for sale at Galle

Deniyaya Road

  7km from Galle town on Deniyaya road 2km to Unawatua Beach 100m to Main road. Price 15 perch 5A - 275k ...  more »

 Land with house for sale/rent
URGENT
6
 Galle 

 • 66 perches   Land with house


  Rs. 22.5M

Hafly build Villa

Haliwala

  Wonderful location for a nature lover.. , Fully view of Galle city/Fort.., Rumassala, Unawatuna , Bataduwa , ...  more »

 Bare Land for sale/rent
4
 Galle 

 • 18 perches   Bare Land


  Rs. 495,000 Per Perch

Land in Galle

Makuluwa, Galle

  ගාල්ල, මාගාල්ල,මකුළුව සුදර්මාරාම පාරෙහි ...  more »

 Bare Land for sale/rent
3
 Galle 

 • 21 perches   Bare Land


  Rs. 385,000 Per Perch

Land For Sale - Galle

 

  Near to hapugala enginiering faculty. Main road Good land for living call for more information. ...  more »

 Land with house for sale/rent
1
 Galle 

 • 87.5 perches   Land with house


  Rs. 450,000 Per Perch

Land for sale with old house

Wewelwalaa Road

  87.5 perches highly residential land. Close to the Richmond college, Rippon College, Mahinda College, Sangami...  more »

 Tea land for sale/rent
1
 Galle 

 • 4.5 acres   Tea land


  Rs. 2M Per Acre

Tea Land at Immaduwa

 

  4.5 acre tea estate is for sale at imaduwa. 1 acre V.P tea and 3.5 acre bare land 2 acre river reservati...  more »