සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Ratnapura (53 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Land with house for sale/rent
2
 Ratnapura 

 • 9.5 acres   Land with house


  Rs. 2.5M Per Acre

Land for Sale with House

Pallebedda

  Land for Sale with house. Electricity, Water, Separate road available. 4 romms, kitchen, dining room, separate...  more »

 Tea land for sale/rent
2
 Ratnapura 

 • 6 acres   Tea land


  Rs. 9.9M

Land at Ratnapura

Illukwatta , Malwala , Ratnapu..

  6 acres well maintained tea land with all facilities. 900 - 1200 Kg per month. Easy access to Ratnapura Sir...  more »

 Tea land for sale/rent
URGENT
2
 Ratnapura 

 • 26.6 perches   Tea land


  Rs. 800,000

For Sale Tea land

Hidellana Kanda Ratnapura

  Mudal hadissiyak matha Ratnapura twon ekata asannawa athi Tea idama ikmanin wikine.mila ganan Sakachcha karaga...  more »

 Ratnapura 

 • 15 perches   Bare Land


  Rs. 325,000 Per Perch

Precious Land

Panadura Road (Saman Devalaya ..

  Walking distance from Keells Super. 5min to Rathnapura city centre. quite neighbourhood. Highly residential ar...  more »

 Ratnapura 

 • 20 perches   Bare Land


  Rs. 50,000 Per Perch

Land for sale.

Rathanapura enbilipitiya road.

  godakawela nagarayata yabadawa galahitiya handiya Enbilipitiyata rathnapura pradana pare sita 600m durin niska...  more »

 Ratnapura 

 • 180 perches   Bare Land


  Rs. 20,000 Per Perch

Land For Sale

Pandura road

  rathnapura kahangama pradeshaye manana gewatta mema idama(180) mulu idama ho kotas washayen wahama wikineemata...  more »