සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Ratnapura (59 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Cultivated Land for sale/rent
1
 Ratnapura 

 • 120 perches   Cultivated Land


  Rs. 1.4M

Gem Land for Lease

ratthurugala, Madagama

  This Land situated in Madagama. 4km away from sri palabaddala road. This area best for gem mining. Can found e...  more »

 Tea land for sale/rent
2
 Ratnapura 

 • 6 acres   Tea land


  Rs. 9.9M

Land at Ratnapura

Illukwatta , Malwala , Ratnapu..

  6 acres well maintained tea land with all facilities. 900 - 1200 Kg per month. Easy access to Ratnapura Sir...  more »

 Tea land for sale/rent
URGENT
2
 Ratnapura 

 • 26.6 perches   Tea land


  Rs. 800,000

For Sale Tea land

Hidellana Kanda Ratnapura

  Mudal hadissiyak matha Ratnapura twon ekata asannawa athi Tea idama ikmanin wikine.mila ganan Sakachcha karaga...  more »

 Bare Land for sale/rent
URGENT
8
 Ratnapura 

 • 20 perches   Bare Land


  Rs. 1M

land for sale

ENBILIPITIYA RATHNAPURA RD

  godakawela nagarayata yabadawa galahitiya handiya Enbilipitiyata rathnapura pradana pare sita 600m durin niska...  more »

 Land with house for sale/rent
8
 Ratnapura 

 • 2 .75 acres   Land with house


  Rs. 13M

Property for immediate sale

Ella Kanda off Ratnapura Panad..

  Less than 1/4km from Ratnapura Panadura road , 2 ¾ acres of property bordering Ella Kanda Road from front and...  more »

 Coconut land for sale/rent
7
 Ratnapura 

 • 60 perches   Coconut land


  Rs. 25,000 Per Perch

land for future Investment

Rathnapura Pallebadda city

  ideal place for the residential , under development location and 400 meter to Ratnapura Embilipitiya Hambantot...  more »

 Rubber land for sale/rent
1
 Ratnapura 

 • 5.5 acres   Rubber land


  Rs. 14M

Rubber Land

Kiriella

  This is Fresh Rubber Land with 5 acres. Near By Rthanpura Town. Close to Rathnapura - Panadura Road. Contac...  more »

 Ratnapura 

 • 16 perches   Bare Land


  Rs. 350,000 Per Perch

Land for Sale

Rathnapura Thiriwanaketiya

  Land for sale at 503 Thiriwanaketiya Rathnapura. This is a bare land next to the main road of Rathnapura- Badu...  more »

 Ratnapura 

 • 30 perches   Bare Land


  Rs. 250,000 Per Perch

Ratnapura Land for sale

 

  රත්නපුර නවනගරයට 1.5 km. පාරට මුහුනලා පර්චස් 10...  more »