සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Tea land for sale in Ratnapura (5 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts

 

 Tea land for sale/rent
2
 Ratnapura 

  • 6 acres   Tea land


    Rs. 9.9M

Land at Ratnapura

Illukwatta , Malwala , Ratnapu..

    6 acres well maintained tea land with all facilities. 900 - 1200 Kg per month. Easy access to Ratnapura Sir...  more »

 Tea land for sale/rent
URGENT
2
 Ratnapura 

  • 26.6 perches   Tea land


    Rs. 800,000

For Sale Tea land

Hidellana Kanda Ratnapura

    Mudal hadissiyak matha Ratnapura twon ekata asannawa athi Tea idama ikmanin wikine.mila ganan Sakachcha karaga...  more »