සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Mount Lavinia (52 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


Filter by:

 Land with house for sale/rent
5
 Mount Lavinia 

  • 17.4 perches   Land with house


    Rs. 80,000

Land for Store

Samudrasanna Place

    Contact – Thiraj 076 544 4508 Land Location – Mount Lavinia Purchase – 17.4 Square metres – 4700...  more »