සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Mount Lavinia (51 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


Filter by:

 Bare Land for sale/rent
6
 Mount Lavinia 

  • 18.75 perches   Bare Land


    Rs. 45M

Land for Sale

 

    Ref NO: LFS0057 18.75 Perches Peaceful and Quite Environment. Wide Road Frontage (20Feet) With a 6 ft Ga...  more »

A Land Look in Mount Lavinia

Since Mount Lavinia is primarily located as one of the immediate suburbs of Colombo, you can easily find several bare lands for sale. Today, the area is becoming highly popular for mid-range apartment complexes where prices range above Rs. 15 million based on the location of the property and the facilities provided. Bare lands facing Galle Road can be quite scarce due to the rapid development in the area, yet, there are several older houses and commercial buildings which are prepared to be sold to the developer or any investor who is willing to demolish and construct their structure.

Lands within by-lanes are available for investors as well, however, they are mostly targeted by developers who are constructing mid-range apartments. Moreover, they are also targeted by individuals and families who are interested in constructing individual homes, since the area is rich in facilities. One of the leading schools in country, St. Thomas College, is located in Mount Lavinia. In addition, it is also closely connected to Colombo city limits which allows the buyer to travel to and from Colombo with ease while investing a much smaller amount for property in comparison to central Colombo.