සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Mount Lavinia (48 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


Filter by:

 Bare Land for sale/rent
6
 Mount Lavinia 

  • 18.75 perches   Bare Land


    Rs. 45M

Land for Sale

 

    Ref NO: LFS0057 18.75 Perches Peaceful and Quite Environment. Wide Road Frontage (20Feet) With a 6 ft Ga...  more »