සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Piliyandala (132 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


Filter by:
Bare land (120)

 Bare Land for sale/rent
 Piliyandala 

  • 23 perches   Bare Land


    Rs. 350,000 Per Perch

Land for Sale in Batakettara

Welpahala Road, Off Dampe Road..

    23 perch land for sale in Welpahala Road, Batakettara, Madapatha, Piliyandala. Less than 300 m from Batakat...  more »

 Bare Land for sale/rent
2
 Piliyandala 

  • 41 perches   Bare Land


    Rs. 125,000 Per Perch

Residential

Kahapola

    Land for sale in kahapola piliyandala * 41 perch * 7km to piliyandala town * Clear deeds & quite area * E...  more »