සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Piliyandala (99 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


Filter by:

 Land with house for sale/rent
1
 Piliyandala 

  • 15 perches   Land with house


    Rs. 550,000 Per Perch

Land with Old House

Hadigama

    Property Details - Land with a House, best for residences. - Land size - 15 perches @ Rs.550,000- p.p - Inc...  more »

 Bare Land for sale/rent
URGENT
1
 Piliyandala 

  • 9.7 perches   Bare Land


    Rs. 475,000 Per Perch

Land for sale

Kudamaduwa

    9.7 perch square land for sale at kudamaduwa in between kottawa& piliyandala.price per perch 500000, 20ft acce...  more »