සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Piliyandala (52 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


Filter by:

 Land with house for sale/rent
URGENT
1
 Piliyandala 

 • 83.67 perches   Land with house


  Rs. 59.5M

Piliyandala

Wewa Road

  Bolgoda Lake front land with panaromic view . This is in the sub road called wewa para , joining to main road ...  more »

 Bare Land for sale/rent
4
 Piliyandala 

 • 10 perches   Bare Land


  Rs. 950,000 Per Perch

Land for sale

Gangaboda Road, Suwarapola

  A 20 perch land next to bolgoda lake with a peaceful neighbourhood. ...  more »

 Bare Land for sale/rent
13
 Piliyandala 

 • 10 perches   Bare Land


  Rs. 750,000 Per Perch

Gonamadiththa Garden

Gonamadiththa

  28 blocks available with Water, Electricity and Bank Loan facilities available Distance to nearest town T...  more »