සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Piliyandala (51 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


Filter by:

 Land with house for sale/rent
URGENT
5
 Piliyandala 

 • 83.67 perches   Land with house


  Rs. 59.5M

Gagabada road

Gagabada Road

  Water Front Land with paranomic view with full stretch to Bolgoda lake 3 story building with 4 master bed ro...  more »

 Land with house for sale/rent
URGENT
1
 Piliyandala 

 • 83.67 perches   Land with house


  Rs. 59.5M

Piliyandala

Wewa Road

  Bolgoda Lake front land with panaromic view . This is in the sub road called wewa para , joining to main road ...  more »

 Bare Land for sale/rent
4
 Piliyandala 

 • 10 perches   Bare Land


  Rs. 950,000 Per Perch

Land for sale

Gangaboda Road, Suwarapola

  A 20 perch land next to bolgoda lake with a peaceful neighbourhood. ...  more »

 Bare Land for sale/rent
13
 Piliyandala 

 • 10 perches   Bare Land


  Rs. 750,000 Per Perch

Gonamadiththa Garden

Gonamadiththa

  28 blocks available with Water, Electricity and Bank Loan facilities available Distance to nearest town T...  more »

 Land with house for sale/rent
1
 Piliyandala 

 • 15 perches   Land with house


  Rs. 550,000 Per Perch

Land with Old House

Hadigama

  Property Details - Land with a House, best for residences. - Land size - 15 perches @ Rs.550,000- p.p - Inc...  more »