සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Maharagama (67 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


Filter by:

 Bare Land for sale/rent
1
 Maharagama 

 • 10 perches   Bare Land


  Rs. 1.05M Per Perch

Land in Maharagama

Wattegedara

  Land in maharagama wattegedara road 10 perches 1050000 per perch price is negotiable 75m to boralasgam...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Maharagama 

 • 20 perches   Bare Land


  Rs. 420,000

Bare Land for Rent

Yahampath Mawatha

  20 perches (10 X 2) land available at Maharagama for rent / lease. Most suitable for storage/ work shop / agri...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Maharagama 

 • 13 perches   Bare Land


  Rs. 600,000 Per Perch

A bare land in arawwala

School lane,piliyandala rd,ara..

  100m from land to the arawwala cargills food city. 2 km from Maharagama town to the property, 3 phase elect...  more »