සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Maharagama (52 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


Filter by:

 Land with house for sale/rent
 Maharagama 

 • 27.2 perches   Land with house


  Rs. 850,000 Per Perch

Land For Sale in Maharagama

Bokundara road

  Land For Sale in Maharagama Located in Bokundara road 27.2 Perches Land with House Very Good Residential ar...  more »

 Bare Land for sale/rent
3
 Maharagama 

 • 37.5 perches   Bare Land


  Rs. 910,000 Per Perch

Land sale in Maharagama

yahampath mawatha

  Maharagama piliyandala road 1,5 km away From Maharagama Town 37. 4 perches In a Peaceful Environment El...  more »

 Land with house for sale/rent
1
 Maharagama 

 • 31 perches   Land with house


  Rs. 1.5M Per Perch

Land for Sale

Maharagama

  31 Perch 1500000 Per Perch 1 km to Maharagama Town 1.5 km to Pannipitiya Twon ...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Maharagama 

 • 6.7 perches   Bare Land


  Rs. 3.5M Per Perch

Town

Pusthakala Mawatha

  Next to Cargills food city near to all bus stands near to Fair about 20 Meters to Vidyakara balika vidyal...  more »

 Bare Land for sale/rent
5
 Maharagama 

 • 10 perches   Bare Land


  Rs. 450,000 Per Perch

land for sale

Maharagama - Bokundara(Karadiy..

  මහරගම පිලියන්දල නගරවලට මැදිව බෝකුන්දර ඇර...  more »