සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Maharagama (52 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


Filter by:

 Bare Land for sale/rent
1
 Maharagama 

 • 10 perches   Bare Land


  Rs. 1.2M Per Perch

Room in maharagama

 

  Land in maharagama Wattegedara high residential area 10 perches & 13 perches 30 feet & 10 feet road access ...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Maharagama 

 • 16 perches   Bare Land


  Rs. 1.05M Per Perch

Bare land for sale

Railway avenue

  16 Perches Bare land with few coconut and other trees Close to Maharagama Town, Keels, Cargills, Laugs Good...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Maharagama 

 • 6.7 perches   Bare Land


  Rs. 3.5M Per Perch

Town

Pusthakala Mawatha

  Next to Cargills food city near to all bus stands near to Fair about 20 Meters to Vidyakara balika vidyal...  more »

 Bare Land for sale/rent
5
 Maharagama 

 • 10 perches   Bare Land


  Rs. 450,000 Per Perch

land for sale

Maharagama - Bokundara(Karadiy..

  මහරගම පිලියන්දල නගරවලට මැදිව බෝකුන්දර ඇර...  more »