සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Maharagama (64 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


Filter by:

 Bare Land for sale/rent
URGENT
7
 Maharagama 

 • 18 perches   Bare Land


  Rs. 1.1M Per Perch

Land for sale

Gammana road

  This land for sale in gammana road, maharagama (near central college & teachers college) very calm & quite are...  more »

 Bare Land for sale/rent
2
 Maharagama 

 • 7 perches   Bare Land


  Rs. 1.3M Per Perch

Land in Maharagama

Wattegedara

  Land is located in maharagama wattegedara road Highly residential area 30 feet road Carpet 7 perches. Pric...  more »

 Bare Land for sale/rent
3
 Maharagama 

 • 7.5 perches   Bare Land


  Rs. 520,000 Per Perch

Valuable land for sale

Pelenwatta,Nagaha Mawatha

  From maharagama clock tower 4 Km To kottawa 5 Km. To Piliyandala 5.5 Km. Nearest bus stand 200m. Land wi...  more »

 Bare Land for sale/rent
2
 Maharagama 

 • 7.5 perches   Bare Land


  Rs. 800,000 Per Perch

Maharagama

Dhabahena

  Good land.with all facilities. Immediate sale.. Call for more details 1.0km to maharagama town...  more »