සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Kottawa (59 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


Filter by:

 Bare Land for sale/rent
5
 Kottawa 

 • 54 perches   Bare Land


  Rs. 550,000 Per Perch

Land for Sale in Kottawa

Kottawa

  54 Perches Land in Kottawa 500 meters to Kottawa Town & 1 km to Highway entrance facing proposed walking parth...  more »

 Bare Land for sale/rent
4
 Kottawa 

 • 15 perches   Bare Land


  Rs. 800,000 Per Perch

Kottawa

Katukurunda

  Kottawa malbe parata 300m durin his idama 15 perches 22feet main road . 20feet parawal dekakata munala wadi wi...  more »

 Bare Land for sale/rent
3
 Kottawa 

 • 45 perches   Bare Land


  Rs. 790,000 Per Perch

Prime Land for Sale

Kottawa Malabe Road

  For Immediate Sale 45 Perches of prime land situated on Kottawa - Malabe Road. 2.6 KM from Kottawa Town and i...  more »

 Bare Land for sale/rent
8
 Kottawa 

 • 7.5 perches   Bare Land


  Rs. 425,000 Per Perch

Prime Location In Kottawa

kudamaduwa road

  ඉඩමට යන පාර දැන ගැනීමට Kottawa Cheap Land ලෙස ලියා You Tube ...  more »

 Bare Land for sale/rent
 Kottawa 

 • 25 perches   Bare Land


  Rs. 1.05M Per Perch

25 perch - 25m to junction

255 Rd, Sikuradapola Junction

  25 perch private land 25m to junction 2min to kottawa 5 min to highway wall and gate wide access road S...  more »

 Bare Land for sale/rent
5
 Kottawa 

 • 60 perches   Bare Land


  Rs. 450,000 Per Perch

land for sale in kottawe

72/6,sunanda place,rukmale

  කොට්ටාව රුක්මලේ , පර්චස් 60ක අගනා ඉඩමක් වික...  more »