සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Kottawa (58 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


Filter by:

 Bare Land for sale/rent
5
 Kottawa 

 • 54 perches   Bare Land


  Rs. 550,000 Per Perch

Land for Sale in Kottawa

Kottawa

  54 Perches Land in Kottawa 500 meters to Kottawa Town & 1 km to Highway entrance facing proposed walking parth...  more »

 Bare Land for sale/rent
4
 Kottawa 

 • 15 perches   Bare Land


  Rs. 800,000 Per Perch

Kottawa

Katukurunda

  Kottawa malbe parata 300m durin his idama 15 perches 22feet main road . 20feet parawal dekakata munala wadi wi...  more »

 Bare Land for sale/rent
3
 Kottawa 

 • 45 perches   Bare Land


  Rs. 790,000 Per Perch

Prime Land for Sale

Kottawa Malabe Road

  For Immediate Sale 45 Perches of prime land situated on Kottawa - Malabe Road. 2.6 KM from Kottawa Town and i...  more »

 Bare Land for sale/rent
5
 Kottawa 

 • 60 perches   Bare Land


  Rs. 450,000 Per Perch

land for sale in kottawe

72/6,sunanda place,rukmale

  කොට්ටාව රුක්මලේ , පර්චස් 60ක අගනා ඉඩමක් වික...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Kottawa 

 • 7.5 perches   Bare Land


  Rs. 550,000 Per Perch

Bare Land For Sale in Kottawa

N0. 30/3 Bogahawilla Road, Hir..

  N0. 30/3 Bogahawilla Road, Hiripitiya, Kottawa, 7.5 perch bare land available for sale 1.5KM meters from Kotta...  more »