සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Land with house for Sale in Kottawa (1 properties)


1 ../images/no_pic.png Land with house
 Kottawa 

  • 10 perches   Land with house


    Rs. 1.1M Per Perch

Sale

Katukurunda Kottawa