සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/304366/thumb_424_304366_1564551817_8275.jpg
Land with house
1
 Malabe 

 • 10 perches    Land with house


  Rs. 800,000 Per Perch

land for sale in malabe

 

  Chance to own a Land in one of the most highly residential demanded locations in malabe 10 Perches Land with ...  more »

2 /pics/294011/thumb_424_294011_1557982839_7675.jpg
Land with house
1
 Malabe 

 • 18 perches    Land with house


  Rs. 14.5M

Land for Sale in Malabe

Pittugala Malabe

  About 500m to Pittugala Junction 177 bus route and about 600m to SLIIT Campus About 35km to Malabe town Calm ...  more »

3 /pics/321202/thumb_424_321202_1574947751_4554.jpg
Land with house
1
 Malabe 

 • 55 perches    Land with house


  Rs. 29M

Property sold at Land value

Maligagodella road Malabe

  The perfect plot of land for your residence in a highly residential quiet and peaceful neighborhood also cons...  more »