සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Bare Land for sale/rent
5
 Wattala 

 • 35 perches   Bare Land


  Rs. 1.25M Per Perch

Wattala

9th Lane,Royal Pearl Garden

  04 land blocks , total of 35 purchase land in Royal Pearl Garden ,Wattala for sale.This is the last single big...  more »

 Land with house for sale/rent
1
 Wattala 

 • 60 perches   Land with house


  Rs. 500,000 Per Perch

Wattala Dickovita Land

St. Anthony's Street, Dickovit..

  land has been blocked out to 9 prime blocks of land from 6-8 perches each with access to roads bank loan fac...  more »

 Land with house for sale/rent
7
 Wattala 

 • 84 perches   Land with house


  Rs. 1.15M Per Perch

Land for sale

Wanawasala Road

  84 perches land with two old houses is available at Wanawasala Road, Wattala for immediate sale, in very good ...  more »

 Bare Land for sale/rent
3
 Wattala 

 • 8.2 perches   Bare Land


  Rs. 1.45M Per Perch

Bare land for sale

Alwis watta

  Rectangular plot, two way access road,40ft main road and 20ft side road, ideal residential area....  more »