සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Wattala (68 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


Filter by:

 Land with house for sale/rent
7
 Wattala 

 • 84 perches   Land with house


  Rs. 1.15M Per Perch

Land for sale

Wanawasala Road

  84 perches land with two old houses is available at Wanawasala Road, Wattala for immediate sale, in very good ...  more »

 Bare Land for sale/rent
3
 Wattala 

 • 788 perches   Bare Land


  Rs. 140,000 Per Perch

Land

KERAWALAPITIYA

  LAND 238 PARCH IS LAND 550 PARCH LAND IS MUD CLOSE TO KERAWALAPITIYA CHURCH st.joseph mawatte pls call to...  more »

 Bare Land for sale/rent
3
 Wattala 

 • 10 perches   Bare Land


  Rs. 700,000 Per Perch

Land for sale in wattala

Kerewalapitiya

  10 perch bare land FOR SALE Kerawalapitiya, church road, wattala . Land size 10 perches (Bare land) //Clea...  more »

 Bare Land for sale/rent
8
 Wattala 

 • 17.5 perches   Bare Land


  Rs. 430,000 Per Perch

Land for Slae

Nandana mawatha

  2 k.m from wattala handala junction 2 k.m from captain kelum rajapakshe mawatha wattala 500m from hunupitiya...  more »

 Bare Land for sale/rent
5
 Wattala 

 • 6  perches   Bare Land


  Rs. 1.05M Per Perch

Land for /= perches

KudaEdanda road

  400m a way to Old Negombo Road Two lot each 6 perches Clear deeds 10 Ft wide road along 50m to Land ...  more »

 Bare Land for sale/rent
2
 Wattala 

 • 21 perches   Bare Land


  Rs. 2M Per Perch

Land for sale in Wattala

Hunupitiya Station Road

  21 perches of land available for sale by the owner. Location: Along Hunupitiya Station Road, 5 minutes wal...  more »

 Bare Land for sale/rent
2
 Wattala 

 • 8.8 perches   Bare Land


  Rs. 2.4M Per Perch

Land for sale

Negombo Road

  Land for sale in negombo main road wattala opposite srinapalace building with 10feet Road way 8.8 perches ...  more »