සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Gampaha (157 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


Filter by:
Bare land (126)

 Bare Land for sale/rent
5
 Gampaha 

 • 10 perches   Bare Land


  Rs. 70,000 Per Perch

Land For Sale in Gampaha

Maradagahamula

  Maradagahamula – Green Garden, 50m off To Gampaha- Maradagahamula bus road, valuable lands from Rs70,000 a...  more »

 Cultivated Land for sale/rent
1
 Gampaha 

 • 20 perches   Cultivated Land


  Rs. 1.05M Per Perch

Good land for sale

Colombo rd

  Gampaha Colombo Main road opposit Vidyasekara piriwena, 500m to Gampaha Town, 100m to Holly Cross college, ...  more »

 Bare Land for sale/rent
4
 Gampaha 

 • 6.8 perches   Bare Land


  Rs. 200,000 Per Perch

Land in gampaha

oruthota

  *ගම්පහ නගරයට 3km *නුවර පාරට 1.2km * ජාතියන්තර ස...  more »

 Land with house for sale/rent
7
 Gampaha 

 • 64 perches   Land with house


  Rs. 8.5M

Valuable land with house

Bandaranayaka Road

  Valuable land with small house, very close to Gampaha city center. 34 Perches Land with Small House at Ban...  more »

 Bare Land for sale/rent
5
 Gampaha 

 • 21.1 perches   Bare Land


  Rs. 155,000 Per Perch

Land For Sale Katunayaka

 

  21.1 PERCH LAND 200m FROM YAGODAMULLA JUNCTION TOWARDS KATUNAYAKA SIDE FROM THE LAND MAIN ROAD CAN BE SEEN(AR...  more »

 Bare Land for sale/rent
 Gampaha 

 • 146 perches   Bare Land


  Rs. 100,000 Per Perch

Valuable land for sale

18/5 Rodrigo Avenue, off Galpo..

  146 Perches of a very valuable Land for Sale in Batapotha, Gampaha, ideal for commercial purpose. The land is...  more »