සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Gampaha (93 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Bare Land for sale/rent
3
 Gampaha 

 • 6 perches   Bare Land


  Rs. 175,000 Per Perch

Land in gampaha town

Oruthota

  6 Perches Land available for urgent sale. Sale in Oruthota road Gampaha , close to Kandy Road. Only 1.5 k m aw...  more »

 Land with house for sale/rent
1
 Gampaha 

 • 56 perches   Land with house


  Rs. 9.5M

Land with House, Henegama

Rathupaswala Road, Kahatana, H..

  Valuable 56 parches land with a 5 bedroom house for sale. The property located at Rathupaswala road Kahatana, ...  more »

 Land with house for sale/rent
1
 Gampaha 

 • 92 perches   Land with house


  Rs. 325,000 Per Perch

92p Land With House

Makwaththa

  Gampaha , Minuwangoda Road Anicut Juntion Gampaha Railway Station To Land 3.2 Anicut Juntion to Land 450m. ...  more »