සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Gampaha (116 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


Filter by:

 Bare Land for sale/rent
1
 Gampaha 

 • 34.6 perches   Bare Land


  Rs. 75,000 Per Perch

Beautiful Land

Ja-Ela road, Thammita, Makewi..

  Very pleaceful environment 800m away from Jaela-Gampaha road ...  more »

 Bare Land for sale/rent
5
 Gampaha 

 • 15 perches   Bare Land


  Rs. 75,000 Per Perch

Land Sale in Gampaha

Gampaha

  මරඳගහමුල, ග්‍රීන් ගාර්ඩන්, ගම්පහ මරඳගහමු...  more »

 Bare Land for sale/rent
2
 Gampaha 

 • 12.5 perches   Bare Land


  Rs. 160,000 Per Perch

Land Sale in Gampaha

Gampaha

  වේවැල්දෙනිය, මවුන්ට් වීව්, කොළඹ - නුවර පාර...  more »

 Bare Land for sale/rent
4
 Gampaha 

 • 30 perches   Bare Land


  Rs. 375,000 Per Perch

Land for sale in Gampaha

The Regent Terrace

  *Walking distance to Regent International School Gampaha * Very close to Miriswatta Contact me for more d...  more »

 Bare Land for sale/rent
URGENT
1
 Gampaha  

 • 20 perches   Bare Land


  Rs. 75,000 Per Perch

Land for sale

Bogamuwa Samurdi Road

  නුවර පාරට 1Km කි.නාගරික පහසුකම් අතේ දුරින්.න...  more »

 Bare Land for sale/rent
5
 Gampaha 

 • 23 perches   Bare Land


  Rs. 135,000 Per Perch

Land for Sale

Miriswatta

  23 Perch Land 135,000/= per perch (Negotiable) Wide carpet road next to the land with easy access Sit...  more »

 Bare Land for sale/rent
2
 Gampaha 

 • 80 perches   Bare Land


  Rs. 5,670 Per Perch

Dompe

316,Kekunagahwala,Dompe

  Land size-80 Perches (Rs 35 per Sqft) 10000 square feet (Approx) Land type-Commercial Road access-15 feet ...  more »

 Bare Land for sale/rent
3
 Gampaha 

 • 105 perches   Bare Land


  Rs. 75,000 Per Perch

Land for sale p105

Udugampola

  P 105 Bus rood akata 50m Udugampola town akata 1km Gampaha town akata 4km Nigambo - Gampaha main rood akat...  more »