සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Gampaha (116 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


Filter by:

 Bare Land for sale/rent
1
 Gampaha 

 • 35 perches   Bare Land


  Rs. 2.4M

Land For Sale

GAMPAHA

  CLEAR DEED GAMPAHA TO LAND 5KM COCONUT LAND GENUINE BUYERS CALL ONLY PER 35 RS.2400000.00 PRICE CA...  more »

 Bare Land for sale/rent
5
 Gampaha 

 • 15 perches   Bare Land


  Rs. 75,000 Per Perch

Land Sale in Gampaha

Gampaha

  මරඳගහමුල, ග්‍රීන් ගාර්ඩන්, ගම්පහ මරඳගහමු...  more »

 Bare Land for sale/rent
2
 Gampaha 

 • 12.5 perches   Bare Land


  Rs. 160,000 Per Perch

Land Sale in Gampaha

Gampaha

  වේවැල්දෙනිය, මවුන්ට් වීව්, කොළඹ - නුවර පාර...  more »

 Bare Land for sale/rent
3
 Gampaha 

 • 6 perches   Bare Land


  Rs. 170,000 Per Perch

Land in gampaha town

oruthota

  6 Perches Land available for urgent sale. Sale in Oruthota road Gampaha , close to Kandy Road. Only 1.5 k m ...  more »

 Bare Land for sale/rent
3
 Gampaha 

 • 226.5 perches   Bare Land


  Rs. 150,000 Per Perch

A land to develop

Keppatiya watta, Mudungoda

  A bare land with natural beauty to develop or for a hotel project. 600 m to Kandy rd ( 16th mile post) , 50m...  more »

 Bare Land for sale/rent
3
 Gampaha 

 • 10 perches   Bare Land


  Rs. 500,000 Per Perch

Land for sale by the owner.

3rd lane , Church road ,Indigo..

  1 km to Gampaha Yakkala main road Near Indigolla St Jude church Clean and clear square land. A better place...  more »