සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Gampaha (127 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


Filter by:

 Bare Land for sale/rent
1
 Gampaha 

 • 148 perches   Bare Land


  Rs. 1.2M Per Perch

Land

THIHARIYA

  148 PERCHES LAND IN TOWN KANDY COLOMBO MAIN ROAD OR PART OF IT ...  more »

 Bare Land for sale/rent
4
 Gampaha 

 • 7.8 perches   Bare Land


  Rs. 220,000 Per Perch

Land in Gampaha Town

Oruthota

  3 km to Gampaha town 1.5 km to Kandy road swimming pool playground 30 ft roads pipe born water electri...  more »

 Bare Land for sale/rent
4
 Gampaha 

 • 14.5 perches   Bare Land


  Rs. 175,000 Per Perch

Land in Gampaha

Samagi mawatha, Mahena

  Land for Sale in Gampaha Located in Samagi Mawatha, Mahena. 3km to Colombo - Kandy road (Trackmo Junction)...  more »

 Bare Land for sale/rent
4
 Gampaha 

 • 26.5 perches   Bare Land


   

Land going cheap

Udugampola - Pethiyagoda

  Location of the land - 2.5 km towards Naiwala from Udugampola Name of the village - Pethiyagoda Tra...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Gampaha 

 • 34.6 perches   Bare Land


  Rs. 75,000 Per Perch

Beautiful Land

Ja-Ela road, Thammita, Makewi..

  Very pleaceful environment 800m away from Jaela-Gampaha road ...  more »

 Bare Land for sale/rent
URGENT
1
 Gampaha  

 • 20 perches   Bare Land


  Rs. 75,000 Per Perch

Land for sale

Bogamuwa Samurdi Road

  නුවර පාරට 1Km කි.නාගරික පහසුකම් අතේ දුරින්.න...  more »

 Bare Land for sale/rent
5
 Gampaha 

 • 23 perches   Bare Land


  Rs. 135,000 Per Perch

Land for Sale

Miriswatta

  23 Perch Land 135,000/= per perch (Negotiable) Wide carpet road next to the land with easy access Sit...  more »

 Bare Land for sale/rent
2
 Gampaha 

 • 80 perches   Bare Land


  Rs. 5,670 Per Perch

Dompe

316,Kekunagahwala,Dompe

  Land size-80 Perches (Rs 35 per Sqft) 10000 square feet (Approx) Land type-Commercial Road access-15 feet ...  more »