සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Pannipitiya (41 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


Filter by:

 Bare Land for sale/rent
URGENT
4
 Pannipitiya 

 • 15.0 perches   Bare Land


  Rs. 650,000 Per Perch

Land for sale

Balika Niwasa Road

  Valuable and well developed land with coconut, banana and pepper in highly residential area faced to paddy fie...  more »

 Bare Land for sale/rent
URGENT
2
 Pannipitiya 

 • 10.7 perches   Bare Land


  Rs. 700,000 Per Perch

Land for Sale

Rathmaldeniya Road

  පන්නිපිටිය ප්‍රදේශයේ පදිංචියට යෝග්‍ය පර...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Pannipitiya 

 • 8 perches   Bare Land


  Rs. 750,000 Per Perch

Land sale pannipitiya

janajaya mawatha

  8 perches rectangular bare land for immediate sale.clear deeds,12-15 ft wide tar road to enter the land. elec...  more »

1
 Pannipitiya 

 • 12.9 perches   Bare Land


  Rs. 1.09M Per Perch

Land sale

Mihidu mawatha

  12.9 Perches Land in highly residential area in Bogahawaththa  panniptiya. 7 minutes walk to highlevel roa...  more »