සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Pannipitiya (37 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


Filter by:

 Bare Land for sale/rent
3
 Pannipitiya 

 • 17 perches   Bare Land


  Rs. 1.3M Per Perch

Land for sale

Private lane

  This land situated in boralla, pannipitiya road by lane, residential area, good neighbourhood, very calm and q...  more »

 Bare Land for sale/rent
5
 Pannipitiya 

 • 13.5 perches   Bare Land


  Rs. 800,000 Per Perch

Land for urgent Sale

Piliyandala Road

  Beautiful bare-land with scenic view of fields for urgent sale. Land is located within, 6mins drive to Kott...  more »

 Bare Land for sale/rent
URGENT
4
 Pannipitiya 

 • 15.0 perches   Bare Land


  Rs. 650,000 Per Perch

Land for sale

Balika Niwasa Road

  Valuable and well developed land with coconut, banana and pepper in highly residential area faced to paddy fie...  more »

 Pannipitiya 

 • 16 perches   Bare Land


  Rs. 975,000 Per Perch

Mahalwarawa junction

Mahalwarawa

  16 perch great land on highly residential area. 500m to high level road, Mahalwarawa junction. With all th...  more »

1
 Pannipitiya 

 • 12.9 perches   Bare Land


  Rs. 1.09M Per Perch

Land sale

Mihidu mawatha

  12.9 Perches Land in highly residential area in Bogahawaththa  panniptiya. 7 minutes walk to highlevel roa...  more »