සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Pannipitiya (43 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


Filter by:

 Bare Land for sale/rent
 Pannipitiya 

  • 6.21 perches   Bare Land


    Rs. 650,000 Per Perch

Land for Sale in Pannipitiya

Delgahawatta Road, Off Balika ..

    6.21 Parch bare land for sale off Balika Niwasa Road. Highly  residential area with pipe born water and el...  more »

 Land with house for sale/rent
URGENT
4
 Pannipitiya 

  • 35 perches   Land with house


    Rs. 650,000 Per Perch (ONO)

Big Land for Sale

Pelanwatta

    Beautiful land for sale. Close to Pannipitiya junction and southern Highway 35 perches with a small house fo...  more »