සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Homagama (59 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Bare Land for sale/rent
1
 Homagama 

 • 10 perches   Bare Land


  Rs. 750,000 Per Perch

Silvernhurst lane

pitipana thalagala road

  80 m away from pitipana junk (high level road) clear deeds approve by local authority ( pradeshiya sbha) 2...  more »

 Land with house for sale/rent
3
 Homagama 

 • 20.5 perches   Land with house


  Rs. 650,000 Per Perch

Land for Sale

Wimana Road

  20/49, 2nd Lane,Wimana Road, Homagama 20.59 Perches Type "Leel Asokarathne" in fb 6 minutes drive from Hom...  more »

 Cultivated Land for sale/rent
1
 Homagama 

 • 10 perches   Cultivated Land


  Rs. 900,000 Per Perch

Land for sale

Magammana Homagama

  Land for sale in magammana Homagama. Ideal for business place or residential. 2km from Homagama Town. ...  more »

 Bare Land for sale/rent
URGENT
3
 Homagama 

 • 30 perches   Bare Land


  Rs. 280,000 Per Perch

Land for sale

Mahinda Mawatha

  30 Perches of land lot for sale, Located In Pitipana North Homagama 500 Meters Carpet Road From Moragahahena...  more »

 Land with house for sale/rent
4
 Homagama 

 • 10.5 perches   Land with house


  Rs. 3.9M

Yakahaluwa

Yakahaluwa

  කොට්ටාව-තලගල(128) , මහරගම-හොරණ(280) බස් මාර්ගයේ ...  more »

 Coconut land for sale/rent
1
 Homagama 

 • 20 perches   Coconut land


  Rs. 5M

Abahena

moonamale road

  20 young coconut trees Water and electricity near by Clean documentary 5Km from Homagama Junction ...  more »

 Coconut land for sale/rent
URGENT
1
 Homagama 

 • 10 perches   Coconut land


  Rs. 185,000 Per Perch

Land For Sale

128 / 129

  • Land located close to NSBM Campus & Mahinda Rajapaksha School and 2KM to homagama Town. • Water and thr...  more »