සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Bare Land for sale/rent
4
 Homagama 

 • 85 perches    Bare Land


  Rs. 700,000 Per Perch

Land for Sale in Homagama

Manathunga Mawatha, Homagama

  For Immediate salebr Good Residential property in Manathunga Mawatha Homagamabr Peaceful surrounding Good N...  more »

 Bare Land for sale/rent
 Homagama 

    Bare Land


  Rs. 725,000 Per Perch

Homagama Land

Mawathgama, Homagama

  Land located off Homagama krushi Mawatha 20 perches rectangular flat land Very respectablecalm and peaceful ar...  more »

 Bare Land for sale/rent
 Homagama 

    Bare Land


  Rs. 700,000 Per Perch

Homagama Land

Krushi mawatha, Homagama

  Land located off Homagama krushi Mawatha 20 perches rectangular flat land Very respectablecalm and peaceful ar...  more »

 Homagama 

 • 235 perches    Bare Land


   

1.5 acre Land

Godagama, Homagama

  235 perch land available for sale immediatelybr Good location br Good land surface profilebr suitable for land...  more »

 Bare Land for sale/rent
 Homagama 

    Bare Land


  Rs. 1.37M

Land For Sale

Panaluwa, Artigala Road, Homag..

  Square land 05 Coconut Trees Electricity Water 200m to the bus route 1km to the High level Road Very calm and ...  more »