සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Bare Land for sale/rent
9
 Homagama 

 • 10 perches   Bare Land


  Rs. 499,000 Per Perch

10 perch in Homagama for sale

Pitipana south, Colombo Distri..

  හෝමාගම - පිටිපන සියලුම පහසුකම් සහිත නේවා...  more »

 Bare Land for sale/rent
5
 Homagama 

 • 9 perches   Bare Land


  Rs. 5.05M

Land - Homagama

Highlevel Road

  Land for sale Homagama Panagoda 👉🏿 50m from high level main road 👉🏿 10 minute Highway Entrance...  more »

 Bare Land for sale/rent
 Homagama 

 • 68 perches   Bare Land


  Rs. 180,000 Per Perch

Land for Sale at Homagama.

Sinha Arana Road

  Available for immediate sale 68 Perches of Land situated at Sinha Arana Road, behind the ‘Sinha Arana’ eld...  more »

 Bare Land for sale/rent
 Homagama 

    Bare Land


  Rs. 1.37M

Land For Sale

Panaluwa, Artigala Road

  Square land, 05 Coconut Trees, Electricity, Water, 200m to the bus route, 1km to the High-level Road, Very cal...  more »