සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Homagama (54 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


Filter by:

 Bare Land for sale/rent
8
 Homagama 

 • 10 perches   Bare Land


  Rs. 499,000 Per Perch

10 perch in Homagama for sale

Pitipana south, Colombo Distri..

  හෝමාගම - පිටිපන සියලුම පහසුකම් සහිත නේවා...  more »

 Bare Land for sale/rent
 Homagama 

 • 68 perches   Bare Land


  Rs. 180,000 Per Perch

Land for Sale at Homagama.

Sinha Arana Road

  Available for immediate sale 68 Perches of Land situated at Sinha Arana Road, behind the ‘Sinha Arana’ eld...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Homagama 

 • 9 perches   Bare Land


  Rs. 475,000 Per Perch

Parakrama Mawatha

Nagaraseema Mawatha

  හෝමාගම නගර මධ්‍යයේ උසස් නේවාසික පරිසරයක ...  more »

 Bare Land for sale/rent
8
 Homagama 

 • 10.7  perches   Bare Land


  Rs. 750,000 Per Perch

Residential land plot

Shasanawardhanarama Road

  Sale by owner Highly residential land plot of 10.7 perches for sale in Shashanawardhanarama road (in between...  more »

 Bare Land for sale/rent
7
 Homagama 

 • 23 perches   Bare Land


  Rs. 590,000 Per Perch

Land near NSBM

Maithreedasa Mawatha

  Close to NSBM Green University Close to Mahinda Rajapaksha Vidyalaya...  more »

 Bare Land for sale/rent
4
 Homagama 

 • 20 perches   Bare Land


  Rs. 260,000 Per Perch

per perch

Ambahena

  අඹහේන මුණමලේ පාර, පර්චස් 40 මුළු ඉඩම හෝ පර්...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Homagama 

 • 10 perches   Bare Land


  Rs. 750,000 Per Perch

Silvernhurst lane

pitipana thalagala road

  80 m away from pitipana junk (high level road) clear deeds approve by local authority ( pradeshiya sbha) 2...  more »

 Land with house for sale/rent
4
 Homagama 

 • 10.5 perches   Land with house


  Rs. 3.9M

Yakahaluwa

Yakahaluwa

  කොට්ටාව-තලගල(128) , මහරගම-හොරණ(280) බස් මාර්ගයේ ...  more »