සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Homagama (72 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Bare Land for sale/rent
2
 Homagama 

 • 6.7 perches   Bare Land


  Rs. 275,000 Per Perch

Land for sale Homagama

Dolahena Road

  One a Perfect land We have Bloc-outed Around Homagama Uduwana Including Water & Electricity Etc. 6.3 Parches...  more »

 Bare Land for sale/rent
2
 Homagama 

 • 6.8 perches   Bare Land


  Rs. 275,000 Per Perch

Land for sale Homagama

Uduwana

  Land for immediate sale in Homagama, Uduwana Water & Electricity Included 20 Ft Wide Roads 3 KM to Homagama...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Homagama 

 • 9 perches   Bare Land


  Rs. 475,000 Per Perch

Parakrama Mawatha

Nagaraseema Mawatha

  හෝමාගම නගර මධ්‍යයේ උසස් නේවාසික පරිසරයක ...  more »

 Bare Land for sale/rent
8
 Homagama 

 • 10.7  perches   Bare Land


  Rs. 750,000 Per Perch

Residential land plot

Shasanawardhanarama Road

  Sale by owner Highly residential land plot of 10.7 perches for sale in Shashanawardhanarama road (in between...  more »

 Bare Land for sale/rent
7
 Homagama 

 • 23 perches   Bare Land


  Rs. 590,000 Per Perch

Land near NSBM

Maithreedasa Mawatha

  Close to NSBM Green University Close to Mahinda Rajapaksha Vidyalaya...  more »

 Bare Land for sale/rent
4
 Homagama 

 • 20 perches   Bare Land


  Rs. 260,000 Per Perch

per perch

Ambahena

  අඹහේන මුණමලේ පාර, පර්චස් 40 මුළු ඉඩම හෝ පර්...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Homagama 

 • 10 perches   Bare Land


  Rs. 750,000 Per Perch

Silvernhurst lane

pitipana thalagala road

  80 m away from pitipana junk (high level road) clear deeds approve by local authority ( pradeshiya sbha) 2...  more »