සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
21 Bare Land
3
 Homagama 

  • 6.5 perches   Bare Land


    Rs. 325,000 Per Perch

Land For Sale Homagama

 

    A prime 65 perches plot of land in Homagama Uduwana is for SaleThe land is in very close proximity to the Homa...  more »

29 Bare Land
3
 Homagama 

  • 30 perches   Bare Land


    Rs. 500,000 Per Perch

Land in Homagama

Homagama

    30 perches15 feet roadResidential Area with Good Neighborhood100m to 280 bus road15km to institute of Technolo...  more »