සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Panadura (168 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


Filter by:
Bare land (151)

 Bare Land for sale/rent
7
 Panadura 

 • 27.80 perches   Bare Land


  Rs. 1.03M Per Perch

Land for sale in Panadura

Panadura,Kurusahandiya

  පානදුර හොරණ බස් පාරට මායිම්ව කුරුස හන්දි...  more »

 Bare Land for sale/rent
4
 Panadura 

 • 18.75 perches   Bare Land


  Rs. 450,000 Per Perch

Land for sale in Panadura

galle Rd,Nalluruwa,panadura

  ගාලු පාරට 100m ක් දුරින් නල්ලුරුව ගල්වැටිමෝ...  more »

 Bare Land for sale/rent
5
 Panadura 

 • 12.5 perches   Bare Land


  Rs. 250,000 Per Perch

Land For Sale in Panadura.

Mendis weda mw,uthuru thalpiti..

  ගාලු පාරට 1.5 km දුරින් මෙන්ඩිස් වෙද මාවතේ ගො...  more »

 Bare Land for sale/rent
5
 Panadura 

 • 12.5 perches   Bare Land


  Rs. 200,000 Per Perch

Land for sale in Panadura

Galpoththa Rd,Kiriberiya

  පානදුර නගරයට 04 km දුරින් කිරිබේරිය ගල්පොත්...  more »

 Bare Land for sale/rent
4
 Panadura 

 • 62 perches   Bare Land


  Rs. 550,000 Per Perch

Land for sale in Panadura

Panadura,Kurusahandiya

  පානදුර හොරණ ප්‍රධාන පාරට මායිම්ව පර්චස් 6...  more »

 Bare Land for sale/rent
URGENT
5
 Panadura 

 • 22 perches   Bare Land


  Rs. 250,000 Per Perch

Bolgoda River

HIRANA

  Hirana,panadura Near The New Bridge, On Gona Bandi Duwa Road,bare Land 22 P Facing Road And River Behind...  more »

 Bare Land for sale/rent
3
 Panadura 

 • 10 perches   Bare Land


  Rs. 230,000 Per Perch

Land for Sale Panadura

Panadura

  9 , 10 , 15,20,30 perches & above Land Blocks availabla for sale in Panadura area Commercial & Residential ...  more »

 Bare Land for sale/rent
5
 Panadura  

 • 20  perches   Bare Land


  Rs. 300,000 Per Perch

Bolgoda River

Gonabandi Duwa road

  Bare land 20 perch block facing Gonabandi Duwa Road,Hirana,Panadura. and Bolgoda river. Close to new bridge...  more »