සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Matara (74 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Bare Land for sale/rent
3
 Matara 

 • 10 perches   Bare Land


  Rs. 375,000 Per Perch

Land sell in Matara

No 59/9, Fransis Kandambi Road..

  10 perch. Close to the Matara Issadeen Town. 5 minutes drive to the Galle road Close to Rahula Sujatha Sch...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Matara 

 • 31 perches   Bare Land


  Rs. 900,000 Per Perch

Hiriketiya

Mahawela Road

  ( tharake1990@gmail.com ) Contact : 071-0802771 whtsp,viber,imo 100% Clean & clear deeds.Clear partition ...  more »

 Bare Land for sale/rent
2
 Matara 

 • 11.7 perches   Bare Land


  Rs. 1.6M

For sale

Thalaraba

  Electricity & water Nearest galle road (750m) For residential or investment ...  more »

 Beachfront land for sale/rent
1
 Matara 

 • 65 perches   Beachfront land


  Rs. 1M Per Perch

Hiriketiya

Dickwella

  On the beach land. 65 perches , nice sea view, surf & swimming waves. Tourism zone. Easy access , Water & Elec...  more »

 Cultivated Land for sale/rent
1
 Matara 

 • 80,160 perches   Cultivated Land


  Rs. 100,000 Per Perch

Akurugoda

Godagama

  මාතර/අකුරුගොඩ - ගොඩගම අඩිවේගී මාර්ග නිල්ව...  more »

 Coconut land for sale/rent
5
 Matara 

 • 75 acres   Coconut land


  Rs. 2.1M Per Acre

Coconut land in Matara

 

  #මාතර පොල් අක්කර 75 ක් විකිණීමට. අදිවේගී මා...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Matara 

 • 44.5 perches   Bare Land


  Rs. 14M Per Perch

near the beach.

Dickweila

  This land is hirekatiya surf beach. 44.5 perches. clear deed and plan. 15 metres to beach. ...  more »