සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Matara (130 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Tea land for sale/rent
3
 Matara 

 • 3 acres   Tea land


  Rs. 6.5M

Tea land for sale

Nugagahawatta, Wilpita, Akures..

  #Extent- 3 Acres (partitioned by courts)with #Tea(clone-2025 & 2026) #Coconut (350 basket plants available f...  more »

 Bare Land for sale/rent
URGENT
2
 Matara 

 • 7.5 acres   Bare Land


   

Land In Matara

Malimboda-Akurugoda-Welihinda ..

  This property is ideally located 7 minutes from the SOUTHERN Expressway MATARA EXIT, within the radius of 13 k...  more »

 Bare Land for sale/rent
3
 Matara 

 • 10.8 perches   Bare Land


  Rs. 180,000 Per Perch

Land for sale

Labeema

  කොටවිල උසාවි සංකීර්ණය ඉදිරිපිට ඇති පර්චස...  more »

 Bare Land for sale/rent
7
 Matara 

 • 40 perches   Bare Land


  Rs. 580,000 Per Perch

Land For Sale - Matara

Premapala Mawatha

  මාතර මහා නගර සිමාවට අයත් හක්මන ප්‍රධාන පා...  more »

 Land with house for sale/rent
1
 Matara 

 • 215 perches   Land with house


  Rs. 250,000 Per Perch

Galle road

moragodawatha

  2 stories house with 2 bathrooms,5 bedrooms. 2nd house have 2 bedrooms and bathroom. km from sea side. calm en...  more »

 Land with house for sale/rent
4
 Matara 

 • 50 perches   Land with house


  Rs. 1.18M Per Perch

Land fore sale

Akuressa road

  Land is facing Matara/Akuressa road(In between Matara-Godagama,250m to Godagama high way exist. Prominent pla...  more »