සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Matara (137 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Bare Land for sale/rent
3
 Matara 

 • 12 perches   Bare Land


  Rs. 400,000 Per Perch

Land for Sale Matara

Matara

  මාතර නගරයට ආසන්නව පිහිටා ඇති මෙම ඉඩම වහ...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Matara 

 • 48 perches   Bare Land


  Rs. 500,000 Per Perch

dikwella

Polgahamulla, Wella watta.

  මාතර දිස්ත්රිකයේ තoගල්ල මාතර ප්රධන මාර්...  more »

 Bare Land for sale/rent
5
 Matara 

 • 21.8 perches   Bare Land


  Rs. 350,000 Per Perch

Land for sale in Matara

 

  Land for sale in Matara 21.8 perches land with plenty of Jack trees and coconut trees with paved water, ele...  more »

 Bare Land for sale/rent
5
 Matara 

 • 11.5 perches   Bare Land


  Rs. 435,000 Per Perch

Land for sale in Matara

 

  Land for sale in Matara 11.5 Perch Land Close to Galle road Boundary wall with Gate Water & Electricity ...  more »