සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Bare Land for sale/rent
2
 Matara 

 • 11.7 perches   Bare Land


  Rs. 750,000 Per Perch

land for sale in Matara

walgama

  50 meters from galle - matara main road. 10 minutes to matara town and high way entrance. all national scho...  more »

 Bare Land for sale/rent
3
 Matara 

 • 20 perches   Bare Land


  Rs. 550,000 Per Perch

Land for Sale in Mirissa

Weligama - Mirissa

  The land situated in one of the best tourism area of Mirissa. An ideal location for build up Guest House for F...  more »

 Land with house for sale/rent
6
 Matara 

 • 54.2 perches   Land with house


  Rs. 810,000 Per Perch

Land & House for sale

Sri Dharmawansam Mawatha, Walp..

  A land with old (colonial type) house in very good residential area facing public road. Matara Town, Hospital...  more »

 Tea land for sale/rent
3
 Matara 

 • 2 acres   Tea land


  Rs. 2.4M Per Acre

Tea land for sale

Nugagahawatta, Wilpita, Akures..

  #Extent- 2 Acres (partitioned by courts)with #Tea(clone-2025) #Coconut (100 basket plants available for new ...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Matara 

 • 300 perches   Bare Land


  Rs. 60,000 Per Perch

kaburugamuwa

garaduwa road

  1omin drive from matara town. 300 perches land with all the certifications. village area . around 1 km radiu...  more »

 Land with house for sale/rent
2
 Matara 

 • 160 perches   Land with house


  Rs. 22M Per Acre

Land for sale in kekunadura

Kekunadura

  තල්පාවිල කැකනදුර නගරයෙන් අක්කරයක ඉඩම කාම...  more »