සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Matara (94 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


Filter by:

 Beachfront land for sale/rent
2
 Matara 

 • 60 perches   Beachfront land


  Rs. 1.5M Per Perch

Rare beach plot

 

  This land situated in one of the best surf beach, Hirikatiya, Dickwella. Land is locate just in front of the m...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Matara 

 • 20 perches   Bare Land


  Rs. 400,000 Per Perch

Land

Darmarathna Mawatha

  Mathara Hospital to 100mm Uyanwatta Play Ground 100mm ...  more »

 Land with house for sale/rent
3
 Matara 

 • 20 perches   Land with house


  Rs. 1M Per Perch

Land near at Matara

Near Ruhunusewaya Road, Matara..

  Electricity and Water supply available, Wide Road Entrance. Land is surround by walls and a gate. Ideal plac...  more »

 Bare Land for sale/rent
URGENT
3
 Matara 

 • 10 perches   Bare Land


  Rs. 375,000 Per Perch

Land sell in Matara

No 9/59 Fransis Kandambi Road,..

  10 perch. Close to the Matara Issadeen Town Bank Loans & Easy Payment Facilities. 5 minutes drive to the Ga...  more »

 Bare Land for sale/rent
3
 Matara 

 • 63 perches   Bare Land


   

Beach Land for Hotel

 

  Beach side block of land of 63 Perches in a remote area of Wawwa village close to Devinuwara town and about h...  more »

 Bare Land for sale/rent
3
 Matara 

 • 12 perches   Bare Land


  Rs. 400,000 Per Perch

Land for Sale Matara

Matara

  මාතර නගරයට ආසන්නව පිහිටා ඇති මෙම ඉඩම වහ...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Matara 

 • 48 perches   Bare Land


  Rs. 500,000 Per Perch

dikwella

Polgahamulla, Wella watta.

  මාතර දිස්ත්රිකයේ තoගල්ල මාතර ප්රධන මාර්...  more »