සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Dehiwala (108 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


Filter by:

 Bare Land for sale/rent
3
 Dehiwala 

 • 29 perches   Bare Land


  Rs. 3.5M Per Perch

Land for Sale in Dehiwala

Ediriweera Avenue, Dehiwala

  - Land extent: 29 Perches - Property is located on Caldera Place, Ediriweera Avenue [Sea Side], Galle Road,...  more »

 Bare Land for sale/rent
10
 Dehiwala 

 • 12 perches   Bare Land


  Rs. 3.3M Per Perch

Facing Anderson Road

Anderson Road

  2 Plots of 6 Perches 58 F Anderson Road Facing Ideal for Commercial or Residential purposes Prominent Locat...  more »

 Bare Land for sale/rent
4
 Dehiwala 

 • 12 perches   Bare Land


  Rs. 3.3M Per Perch

Anderson Road

Anderson Road

  55" Anderson Road facing 12 Perches In front of Harcourt International School Posh Area of the Anderson roa...  more »

 Land with house for sale/rent
3
 Dehiwala 

 • 8.12 perches   Land with house


  Rs. 2M Per Perch

A land with House for Sale

Sri Sangabo Road, Kawdana

  A land with an Old House situated in a motor able lane in Sri Sangabo Road, Kawdana, Dehiwala for Sale. Fe...  more »