සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Dehiwala (68 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


Filter by:

 Bare Land for sale/rent
3
 Dehiwala 

 • 29 perches   Bare Land


  Rs. 3.5M Per Perch

Land for Sale in Dehiwala

Ediriweera Avenue, Dehiwala

  - Land extent: 29 Perches - Property is located on Caldera Place, Ediriweera Avenue [Sea Side], Galle Road,...  more »

 Bare Land for sale/rent
 Dehiwala 

 • 7.9 perches   Bare Land


  Rs. 2.1M Per Perch

Land for sale in Dehiwala

Nikape Road, Nadimala

  * 7.9 Perches land for sale in dehiwala, with two story old house, 50 meters to main road, highly residential ...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Dehiwala 

 • 25 perches   Bare Land


  Rs. 3.2M Per Perch

Land for Sale in Dehiwala

Pepiliyana, Dehiwala Road

  Commercial property for sale in Nedimala - Dehiwala Facing a main road (Pepiliyana Dehiwala Rd) Close to N...  more »