සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Dehiwala (102 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


Filter by:

 Bare Land for sale/rent
3
 Dehiwala 

 • 29 perches   Bare Land


  Rs. 3.8M Per Perch

Land for Sale in Dehiwala

Ediriweera Avenue, Dehiwala

  - Land extent: 29 Perches - Property is located on Caldera Place, Ediriweera Avenue [Sea Side], Galle Road,...  more »

 Land with house for sale/rent
 Dehiwala 

 • 14 perches   Land with house


   

Land For Sale in Dehiwala

Peries Road Dehiwala

  Land and 02 houses For Sale at Peries Road, Dehiwala. 600 meters to Galle Road. 1 km to St Thomas College, 20 ...  more »

 Land with house for sale/rent
5
 Dehiwala 

 • 30 perches   Land with house


   

30 perch

ALBERT PLACE DEHIWALA

  30 perch rectangular block land for sale with a house with wide frontage. quoting for the land only. marine dr...  more »