සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Dehiwala (69 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


Filter by:

 Bare Land for sale/rent
3
 Dehiwala 

 • 15 perches   Bare Land


  Rs. 3.7M Per Perch

Land for sale

Auburn side

  15 perch land for sale in Auburn side, Dehiwala, with a livable house. 3.7 million (3,700,000) per perch, nego...  more »

 Bare Land for sale/rent
 Dehiwala 

 • 7.9 perches   Bare Land


  Rs. 2.1M Per Perch

Land for sale in Dehiwala

Nikape Road, Nadimala

  * 7.9 Perches land for sale in dehiwala, with two story old house, 50 meters to main road, highly residential ...  more »

 Bare Land for sale/rent
3
 Dehiwala 

 • 29 perches   Bare Land


  Rs. 3.5M Per Perch

Land for Sale in Dehiwala

Ediriweera Avenue, Dehiwala

  - Land extent: 29 Perches - Property is located on Caldera Place, Ediriweera Avenue [Sea Side], Galle Road,...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Dehiwala 

 • 19 perches   Bare Land


  Rs. 3.5M Per Perch

Land for Sale Dehiwala

Anderson Road Nedimala Dehiwal..

  19 perches land with livable old house in Anderson Road Nedimala Dehiwala available for sale Rs.3.5 million pe...  more »

 Bare Land for sale/rent
2
 Dehiwala 

 • 20 perches   Bare Land


  Rs. 8.6M Per Perch

Land Facing Marine Drive

MARINE DRIVE

  Land Facing Marine Drive 20 perches square block Bordering Dehiwala Wellawatta city limits (Adj. KLEENPARK) ...  more »