සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Dehiwala (79 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


Filter by:

 Bare Land for sale/rent
1
 Dehiwala 

 • 17.5 perches   Bare Land


  Rs. 2.1M Per Perch

Prime Land in Dehiwala

Abeysekara Place, Kawdana, Deh..

  17.5 of prime residential land is available for immediate sale. Close to Bilal Mosque and other amenities. Cle...  more »

 Land with house for sale/rent
4
 Dehiwala 

 • 18.78 perches   Land with house


  Rs. 5.5M Per Perch

Land for sale

Windsor Ave

  Land with an old house for sale . Off Vandewert Place, 14 Windsor Ave Dehiwala.selling for land value only. Wi...  more »

 Land with house for sale/rent
1
 Dehiwala 

 • 17 perches   Land with house


  Rs. 3.5M Per Perch

Sale... only land value

Mihidhu mawatha

  Superb place to resident... emidiat sale 17 perch Land with old house.. its close to zainab mosque.. ...  more »

 Bare Land for sale/rent
4
 Dehiwala 

 • 6 perches   Bare Land


  Rs. 2.2M Per Perch (approx)

Land for sale in Dehiwela

Kawdana Road

  * 6 Perches rectangular land for sale, 15 feet access road, highly residential area. * 2.2 million per perc...  more »

 Land with house for sale/rent
1
 Dehiwala 

 • 43 perches   Land with house


  Rs. 2.1M Per Perch

Colombo

Kadawatha Road

  3 fully completed houses. 10' road parking facilities. 43 perch land from the owner.....  more »

 Bare Land for sale/rent
4
 Dehiwala 

 • 130 perches   Bare Land


  Rs. 6.5M Per Perch

LAND in Station Road

Station Road

  Great Investment opportunity Bare land of 130p in Station Road, A rare opportunity of 60p x 70p Stat...  more »

 Bare Land for sale/rent
3
 Dehiwala 

 • 19.75 perches   Bare Land


  Rs. 34.48M

Land For Sale

kawdana Road

  If you are looking for a nice piece of land for your Happy and Relax Lifestyle this will be the ideal land for...  more »

Showing page 1 of 3