සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Colombo 5 (151 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


Filter by:
Bare land (116)

 Bare Land for sale/rent
4
 Colombo 5 

 • 10 perches   Bare Land


  Rs. 6.2M Per Perch

Land for Sale in Colombo 05

1st Cross Road, Evergreen Park

  Highlights - Land extent: 10 Perches - Property is located on 1st Cross Road, Evergreen Park, Colombo 05. ...  more »

 Bare Land for sale/rent
3
 Colombo 5 

 • 20 perches   Bare Land


  Rs. 6M Per Perch

Land For Sale in Colombo 05

Sri Siddhartha Road, Colombo 5

  Highly Residential Property in Kirulapana (Sri Siddhartha Road) Located in calm and quiet, decent residenti...  more »

 Land with house for sale/rent
 Colombo 5 

 • 20 perches   Land with house


  Rs. 13M Per Perch

House for sale

 

  Off Bauddhaloka Mawatha approximately 20p with a good house for sale. Ideal for residential and commercial use...  more »

 Bare Land for sale/rent
 Colombo 5 

 • 19 perches   Bare Land


  Rs. 5.5M Per Perch (ONO)

Land for sale in Colombo 5

Vijaya Kumaranatunga Mawatha

  * 19 Perches prime land for sale in colombo 5, 20 feet access road, ideal for residential and commercial use. ...  more »