සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Colombo 5 (133 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


Filter by:
Bare land (103)

 Bare Land for sale/rent
 Colombo 5 

 • 9.84 perches   Bare Land


  Rs. 5.5M Per Perch

Bare Land in Kirulapone

kirulapona

  9.84 perches  Rectangular shaped Highly residential area Walking distance to Kirulapone junction LKR 5.5...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Colombo 5 

 • 6 perches   Bare Land


  Rs. 7.5M Per Perch

6 perch land for sale

Off Thimbirigasyaya Rd

  Thimbirigasyaya road, 6 perch land for sale , on a private lane. 45 million for whole land. Bonus road reserva...  more »

 Bare Land for sale/rent
4
 Colombo 5 

 • 6.7 perches   Bare Land


  Rs. 38M Per Perch

Bare land at Colombo 05

VijayKumarathuga Mawatha

  The perfect plot of land for your residence in a highly residential, quiet and peaceful neighbourhood. This l...  more »