සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Colombo 5 (136 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


Filter by:
Bare land (105)

 Bare Land for sale/rent
2
 Colombo 5 

 • 32 perches   Bare Land


  Rs. 5M Per Perch

land in colombo 5

wijekumarathunga mawatha

  good land. its located at elanamarhiniyarama Road. calm area. can build up 5 floors. please call genuine buyer...  more »

 Land with house for sale/rent
 Colombo 5 

 • 8 perches   Land with house


  Rs. 75M Per Perch

Land for Sale in Colombo

Suvisuddharama Road

  Chance to own a Property in one of the most highly residential & demanded location! Property is located in ...  more »

 Land with house for sale/rent
5
 Colombo 5 

 • 4.78 perches   Land with house


  Rs. 7.5M Per Perch

Base line

Polhengoda Road

  This land very suitable for commercial purposes and near to polhengoda junction....  more »

 Bare Land for sale/rent
 Colombo 5 

 • 250 perches   Bare Land


  Rs. 4.2M Per Perch

250 Perch Land For Sale

 

  250 Perch Land For Sale Good Location Good Property Ideal For Apartment Own By Company Clear Title All Facili...  more »